Gemeente Ede

Ontwerp-wijzigingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 16 augustus 2001 t/m 12 september 2001 het volgende ontwerp-wijzigingsplan ter visie ligt:

Partiële wijziging bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied 'omgeving Het Veldje 2 te Lunteren'

Deze partiële bestemmingsplanwijziging ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voorziet in een bestemmingsplanregeling om op het perceel Het Veldje 2 te Lunteren een functiewijziging van agrarisch bedrijf naar één extra burgerwoningen mogelijk te maken.

Het bovengenoemde ontwerp-wijzigingsplan ligt ter inzage bij het informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in het stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 te Ede. Het informatiecentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Voor nadere informatie kunt u zich tevens wenden tot de heer Van Beek van de afdeling Buitengebied, tel. (0318) 68 0869.

Een ieder wordt van 16 augustus 2001 t/m 12 september 2001 in de gelegenheid gesteld een bedenking kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Ede, postbus 9024, 6710 HM te Ede.Ede, 15 augustus 2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontwerp-wijzigingsplan ter inzage in Ede '
Lees ook