Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 23/11/99

'Kantorenstrook-Zuid'

Eerder is aangekondigd dat het ontwerp-uitwerkingsplan Kantorenstrook-Zuid ter inzage is gelegd. Kort daarna bleek dat dit niet de juiste versie van het ontwerp-plan betrof. Daarom is het plan bijgesteld en wordt het nu opnieuw ter inzage gelegd.

Het plan
Voor de kantorenstroken langs de wijken Leebrug I en Loerik III, zuidelijk deel, is een ontwerp-uitwerkingsplan opgesteld. Dit plan vormt een uitwerking van de globale bestemming Bedrijfsdoeleinden II, die voor deze stroken is opgenomen in het Globaal Bestemmingsplan Houten-Vinex. Het uitwerkingsplan kan worden beschouwd als de juridische vastlegging van het op 29 juni 1999 door de gemeenteraad vastgestelde verkavelingsplan voor deze stroken.

Informatie en indienen bedenkingen
Het ontwerp-uitwerkingsplan ligt met ingang van 11 november 1999 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het Wooninformatiecentrum aan het Onderdoor 23 en bij de afdeling Bouw- en Milieuzaken in het gemeentehuis. Gedurende deze termijn, dus tot en met 8 december 1999, kan een ieder schriftelijk bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Houten, Postbus 30,
3990 DA Houten. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden. Daarnaast wordt de gelegenheid geboden voor een mondelinge gedachtenwisseling over het plan op 30 november 1999 om 17.00 u, waarbij ook mondeling eventuele bedenkingen kunnen worden ingediend. Deze bijeenkomst vindt uitsluitend plaats wanneer belangstellenden uiterlijk 25 november 1999 telefonisch doorgeven dat zij van deze gelegenheid gebruik wensen te maken. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer W. Broeks van de afdeling Projecten, doorkiesnummer (030-)
6392848.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontwerpplan 'Kantorenstrook-Zuid' Houten opnieuw ter inzage '
Lees ook