Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

07/03/2002
Ontwikkeling Centrumvisie
Stand van zaken

April vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de uitgangspunten voor een nieuwe centrumvisie. Omdat de gemeente de plannen rond het centrum van Duiven niet alleen wil ontwikkelen is gekozen voor een zogenaamd open plan proces. Dat wil zeggen, dat de plannen samen met andere betrokkenen, zoals ondernemers, bewoners en eigenaren van panden wil ontwikkelen. Nu zijn we zover dat we daarvoor een klankbordgroep willen gaan instellen.

foto centrum Duiven

foto centrum Duiven

Klankbordgroep
De taak van de klankbordgroep is om tijdens de planvorming alle belangen naar voren te brengen die in het centrum spelen. De klankbordgroep is niet besluitvormend maar adviserend. Het is een belangrijk, inhoudelijk overlegplatform waar ideeën en belangen naar voren worden gebracht en waar allerlei zaken open bediscussieerd worden. Deze taak bepaalt de samenstelling van de klankbordgroep. De klankbordgroep kent een groot aantal deelnemers. Dat is de reden om het aantal vertegenwoordigers per organisatie te beperken en te bevorderen dat partijen goede afspraken maken over de informatie-uitwisseling met de achterban. De samenstelling van de klankbordgroep is reeds bekend. Binnenkort worden de diverse gesprekspartners uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst. Na de vakantieperiode, medio september, zal de klankbordgroep voor een eerste keer bijeenkomen.

Externe begeleiding proces
Het proces wordt begeleid door een extern adviesbureau, BRO uit Vught. Dit bureau ondersteunt ons in het nemen van de juiste stappen, het maken van de juiste keuzes, waakt voor valkuilen, levert daar waar mogelijk contra-expertises en levert een bijdrage in het streven naar een optimale prijs-kwaliteitverhouding in de projectontwikkeling.

Uitgangspunten voor het centrum
Gebleken was dat - hoewel er de afgelopen jaren al veel was verbeterd in het huidige centrum van Duiven - onder meer de inrichting van de openbare ruimten nog om aandacht vroegen. Verbeterpunten die naar voren kwamen waren onder meer:


· de entrees aan de westzijde van de Rijksweg en aan de Kastanjelaan kunnen duidelijker aangegeven worden, zodat de ervaring gecreëerd wordt dat je daadwerkelijk ergens binnenkomt. Dit kan bijvoorbeeld bewerkstelligd worden door gevels anders vorm te geven, openbare ruimten anders in te delen of gebouwen te plaatsen;
· wat de parkeerterreinen betreft zijn er knelpunten met betrekking tot de verkeersveiligheid, de toenemende parkeerdruk en de visuele relatie van de parkeerterreinen en het centrum. Herinrichting van parkeerplaatsen of parkeren onder de grond zijn enkele mogelijkheden;
· het is wenselijk om de beleving van het winkelgebied te verbeteren door de bebouwingstructuur te verstevigen (bijvoorbeeld aan de Pastoriestraat). Een winkelrondgang (in plaats van de U-vorm die er nu bestaat) leidt tot een sterkere structuur van het winkelgebied en ook tot een centralere ligging van het Remigiusplein.
· de inrichting van de openbare ruimte kan verbeterd worden. Op sommige plekken kan de indruk ontstaan dat het enigszins rommelig is ingericht. Een eenduidige, consequente inrichting van het centrum en het daaraan gelegen groen kunnen daarbij een belangrijke rol vervullen.

Voor meer informatie over de ontwikkeling van het centrum van Duiven kunt u terecht bij de heer Martin Fransen, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening van de gemeente Duiven. (0316) 279 381.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ontwikkeling Centrumvisie gemeente Duiven '
Lees ook