Ministerie van Financien

De voorzitter van de vaste commissie

voor Financin van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum Uw brief Ons kenmerk (Kenmerk)

WDB 2001-00446 M

Onderwerp

Kantineregeling (inventarisatie knelpunten en invoeringsproblemen Belastingherziening 2001)

Geachte heer Van Gijzel,

Tijdens het algemeen Overleg met uw commissie op 29 mei 2001 heb ik toegezegd u schriftelijk nader te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de 'kantineregeling' in de loonbelasting.

Onder de huidige kantineregeling moet de maaltijd op de waarde in het economisch verkeer worden gewaardeerd, tenzij de werknemer ten minste de kosten die rechtstreeks met de verstrekking verband houden betaalt. Over deze regeling heeft overleg plaatsgevonden met o.a. VNO/NCW en is gesproken in de commissie Thunnissen-De Waard. Hieruit kwam naar voren dat de administratieve lasten van deze regeling voor de werkgever zwaar zijn, omdat de kosten die rechtstreeks met de verstrekking van de maaltijd verband houden, niet altijd eenvoudig zijn te bepalen. Naar aanleiding hiervan is besloten de huidige regeling aan te passen in die zin dat de waarde in het economisch verkeer van een kantinemaaltijd wordt vastgesteld op forfaitaire bedragen, waarbij de eventuele eigen bijdrage van de werknemer op het forfaitaire bedrag in mindering komt. Heffing gebeurt via eindheffing bij de werkgever. Hiermee wordt het verlangde uitvoeringsgemak bereikt. De forfaitaire bedragen worden vastgesteld op 1,75 voor een koffiemaaltijd en 3,35 voor een warme maaltijd. Voor het jaar 2001 mag de
inhoudingsplichtige kiezen tussen de
bovenvermelde forfaitaire waardering of voor de huidige kantineregeling. Met ingang van
1 januari 2002 zal uitsluitend de forfaitaire waardering zijn toegestaan.

Ik vertrouw u hiermee voldoende te hebben genformeerd.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financin

W. Bos

Deel: ' Ontwikkeling kantineregeling in de loonbelasting '
Lees ook