Provincie Overijssel

Ontwikkeling platteland verbeterd door uitvoering 110 projecten

Doordat de Overijsselse plattelandsregio's Noordwest-Overijssel en Vechtstreek aanspraak konden maken op geld uit het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (doelstelling 5b) is de sociaal-economische structuur in de beide regio's aanzienlijk versterkt. In de periode 1994-1998 zijn 110 projecten uitgevoerd, die samen goed waren voor een investering van 75,5 miljoen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het eindverslag over de doelstelling 5b Noordwest-Overijssel en Vechtstreek 1994-1999.

De 5b-doelstelling is een programma uit het Europese structuurfonds. Het richt zich met name op het bevorderen van de structurele aanpassing en ontwikkeling van plattelandsregio's. Door het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe projecten wordt geprobeerd de leefbaarheid en de werkgelegenheid te verbeteren. Opvallend, zo staat in het eindverslag, is dat vanuit de samenleving veel ideen en initiatieven zijn aangedragen. Deze projecten bieden de bewoners van Noordwest-Overijssel en de Vechtstreek nieuwe kansen om in hun eigen omgeving te blijven wonen en werken. De projecten die zijn uitgevoerd onder de doelstelling 5b vlag variren van zorgboerderijen, streekeigen beplanting in de dorpen, het aanleggen van fietspaden tot het toekomstgericht ondernemen in de landbouw.

Voor wat betreft de plattelandsontwikkeling kan gesteld worden dat de projecten vooral belangrijk waren voor de landbouwsector. Zo hebben de maatregelen op het gebied van land- en tuinbouw op een groot aantal bedrijven geleid tot verbeteringen die naar verwachting ook na de voltooiing van het 5b-programma een structureel karakter hebben. Hierbij kan gedacht worden aan het project 'Toekomst Gericht Ondernemen', waarbij landbouwondernemers worden ondersteund bij het inslaan van nieuwe wegen en het benutten van kansen in of buiten het bedrijf. Hiervoor zijn agrarische dienstencentra's in Ommen en Oldemarkt geopend. Ook de oprichting van Stichting Stimuland, die agrarirs permanent blijft ondersteunen, levert hieraan een goede bijdrage.

Daarnaast hebben de projecten die gericht waren op het verbeteren van de waterkwaliteit en de oevers ook hun vruchten afgeworpen. Zo is er een opvangvoorziening voor afvalwater afkomstig van recreatievaart gerealiseerd. Zes walstations in Noordwest-Overijssel nemen het afvalwater van de boten in, om te voorkomen dat het wordt geloosd op het oppervlaktewater. Ook wordt er door het graven en herinrichten van watergangen en het bouwen van stuwen en gemalen een verbetering aangebracht in de waterbeheersing van een 3000 ha groot gebied 'De Stouwe' in de gemeente Dalfsen. Dit alles ter bestrijding van de vernatting en verdroging in het gebied.

Bron: Petra Timmer , telefoon 038 425 23 18


25-07-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Ontwikkeling platteland verbeterd door uitvoering 110 projecten '
Lees ook