Gemeente 's-Hertogenbosch

13-02-2003

Ontwikkeling Randweg gaat nieuwe fase in

De gemeente 's-Hertogenbosch heeft het milieueffectrapport (MER) voor de Randweg afgerond en heeft op basis van dit Milieueffectrapport een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor de aanleg van de Randweg. Het MER wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Die beoordeelt of het voldoet aan de eerder vastgestelde richtlijnen. Stemt de gemeenteraad in met het voorstel, dan wordt het MER voor advies gezonden naar de Commissie voor de Milieueffectrapportage en naar wettelijke adviseurs en gaat het de inspraakprocedure in. Tegelijk wordt het voorontwerpbestemmingsplan Randweg aan de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer voorgelegd. Na een positief advies start ook daarvoor de inspraakprocedure.

Bij het MER ligt de nadruk op het zo objectief mogelijk inzichtelijk maken van de milieueffecten van de aanleg van de Randweg. Er zijn drie varianten uitvoerig onderzocht en beoordeeld op hun milieueffecten. Dat is de "oude", oorspronkelijke, variant en twee subvarianten die minder uitstralingseffecten hebben en die tot doel hebben om te komen tot minder ruimtebeslag in de kwetsbare gebieden zoals de Maij. Deze twee subvarianten zijn onderzocht onder de naamgeving "Steil talud" en "Half Verdiept".

Halfverdiepte aanleg
In het MER wordt geconcludeerd dat de Randweg voor de periode tot 2015 een goede oplossing voor de verkeersproblematiek in de zuidflank van 's-Hertogenbosch kan bieden. Het gekozen tracé van de Randweg is zodanig dat het ruimtebeslag in de Maij en het Isabellabos minimaal is. Met de oplossing van een halfverdiepte ligging (variant ¿Half verdiept¿) kunnen de uitstralingseffecten van de weg en de visuele hinder voor zowel de woonwijk Vughterpoort als voor het gebied de Maij nog verder worden teruggebracht. Ook is de uitvoering zo gekozen dat de aanleg van de tunnelbak onder het spoor geen negatieve effecten heeft op grondwaterstanden, verdroging en de aantasting van oppervlaktewater ten gevolge van de uitstoot van schadelijke stoffen.

Als extra mitigerende (verzachtende) maatregel wordt voorgesteld om op deze weg 50 km/u in te stellen naast de aanleg van geluidsschermen en het gebruik van geluidsarm asfalt. Met een ingestelde snelheid van 50 km/u wordt tevens voorkomen dat er oneigenlijk verkeer van de Randweg gebruik gaat maken en wordt een optimale capaciteit van de weg bewerkstelligd. Aan de provincie Noord-Brabant wordt instemming gevraagd om dit snelheidsregime als mitigerende maatregel toe te passen. In het MER wordt vervolgens vastgesteld dat bij de variant ¿Half verdiept¿ en een snelheidsregiem van 50 km/u er evenwel uitstralingseffecten zijn die moeten worden gecompenseerd. Dat gebeurt met de ontwikkeling van 7,8 hectare natuurgebied.

Voorontwerp
Op basis van de resultaten van het MER is een
voorontwerpbestemmingsplan gemaakt met de aanleg van de halfverdiepte variant en een extra tunnel voor de noordelijke Vughtse rondweg. Bijzonderheden in het voorontwerp zijn:

- een verlaging van het tracédeel ter hoogte van de Willem van Oranjelaan;

- de aanleg van relatief lage schermen (twee meter hoog op een deel van het tracégedeelte ter hoogte van de Willem van Oranjelaan);
- het Q-8 station kan niet worden gehandhaafd. Voorzien wordt in een eventuele verplaatsing van dit voormalige benzinestation;
- de (voorlopige) handhaving van de gelijkvloerse spoorwegovergang Isabellalaan;

- rekening houden met eventuele waterretentie;
- een reservering van een extra hoogwaterverbinding (waterecoverbinding);

- de uitwerking van twee compensatievoorstellen. Eén conform het provinciale compensatiebeginsel en een tweede voorstel dat voorziet in compensatie door de realisatie van de waterecoverbinding.

De kosten voor de ontwikkeling van de Randweg met al haar toeleidende wegen en met de tunnel in de noordelijke randweg Vught worden geraamd op totaal 85.000.000,-. De kosten worden gedekt door de gemeente 's-Hertogenbosch (Structuurfonds, fonds Grote Werken) en door bijdragen van het Rijk, de provincie Noord-Brabant, Railinfrabeheer en de gemeente Vught.

Deel: ' Ontwikkeling Randweg Den Bosch gaat nieuwe fase in '
Lees ook