Gemeente Groningen

19
SEP
15.11

Persbericht

Ontwikkeling Vensterscholen succesvol
18-09-2001

In de Groningse Vensterscholen vinden steeds meer activiteiten plaats. Daarmee krijgt de centrale rol van de Vensterscholen in onderwijs en opvoeding steeds beter vorm. Volgend jaar zal de tiende Vensterschool een feit zijn. Deze komt in de wijk Beijum. Aan de Vensterscholen doen op dit moment 21 basisscholen mee, wat neerkomt op 48% van de basisschoolleerlingen in de stad.

Zes jaar na de start van het project zijn er inmiddels negen Vensterscholen in Groningen. De tiende zal volgend jaar in de wijk Beijum starten.

B&W hebben nu het jaarverslag 1999/2001 en het projectplan voor de komende twee jaar vastgesteld.
Uit het jaarverslag/projectplan blijkt onder meer dat er steeds meer activiteiten in de Vensterscholen plaatsvinden. Daarnaast blijken er ook spontaan nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden te ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn het Huiskamerproject (Vensterschool Oosterpark), de Vreedzame School (Vensterschool Stadspark) en het Allochtonen-ouderproject (Vensterschool Selwerd/Paddepoel/Tuinwijk). Het college van B&W concludeert dat beleid achter de Vensterschool (= het bieden van gelijke ontwikkelingskansen aan alle kinderen) en het kansenbeleid (extra kansen voor achterstandskinderen) elkaar goed aanvullen en zelfs versterken.

B&W denken dat het succes van de Vensterscholen voor een groot deel te danken is aan de organisatiestructuur: vormgeving van onderop (door de betrokken instellingen zelf) en huisvesting zoveel mogelijk onder één dak. De positieve effecten van de Vensterschool kunnen nog niet in exacte cijfers worden uitgedrukt. Het collega wil de komende tijd laten onderzoeken hoe de effecten in de toekomst wel zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Het succes van de Vensterschool heeft ook een keerzijde. De deelnemende instellingen kunnen de vraag niet meer aan, waardoor er wachtlijsten ontstaan. Dit is onder meer het geval bij muzieklessen, sportactiviteiten, kooklessen en internetten in de bibliotheek. Ook blijkt dat er voor het beheer van vooral de grote Vensterschool-gebouwen meer personeel nodig is. Daarnaast blijven er steeds meer kinderen over op school, waardoor de overblijfgroepen te groot worden en er onvoldoende leiding aanwezig is voor deze opvang. Binnen twee Vensterscholen zijn momenteel proefprojecten gaande rond het verbeteren van overblijfmogelijkheden. Het college wil bekijken in hoeverre deze proefprojecten model kunnen staan voor een nieuwe vorm van opvang voor tussen de middag. Tenslotte komt de deelname van het voortgezet onderwijs aan de Vensterschool nog niet goed van de grond. Voor een groot deel ligt dit aan praktische problemen, zoals een grote afstand tot het Vensterschoolgebouw. In de komende tijd zal bekeken worden hoe deze situatie verbeterd kan worden.

Het jaarverslag/projectplan zal binnenkort in de raadscommissie Jeugdbeleid, Onderwijs en Sport (JOS) worden besproken.

Deel: ' Ontwikkeling Vensterscholen in Groningen succesvol '
Lees ook