Laatste ontwikkelingen rond apotheekhoudende huisarts

LHV-nieuwsbericht van 25/03/99.

Positie apotheekhoudende huisartsen

Minister Borst heeft - zoals wij u eerder meldden - laten weten de apotheekhoudende huisarts te willen beschermen en het huidige aantal te willen handhaven. Die boodschap is neergelegd in een brief aan de Tweede Kamer en afgelopen tijd enkele keren publiekelijk herhaald (zoals bij de opening van de Huisartsbeurs op 30 januari). De toezegging is gekoppeld aan een experiment bij alle apotheekhoudende huisartsen om zorg en handel te scheiden. Met medewerking van (externe) experts werkt de LHV aan voorstellen om de bescherming van de apotheekhoudende huisarts juridisch invulling te geven. In april zal de LHV met het ministerie van VWS een convenant afsluiten over het beleid in de komende jaren. Dit onderwerp zal daar een belangrijk onderdeel van uitmaken, zodat de noodzakelijke zekerheid wordt verkregen. Dan moet ook duidelijk zijn welke vorm het experiment 'scheiding van zorg en handel' gaat krijgen en welke bescherming geboden kan worden.

Samenwerkingsmodellen

Eerder hebben de apotheekhoudende huisartsen al afgesproken tot meer samenwerking te willen komen. Deze samenwerking moet nu gestalte krijgen in samenhang met het eerdergenoemde experiment. Op regionaal niveau zijn verschillende initiatieven genomen. In de tussentijd heeft de LHV gewerkt aan juridische modellen om de samenwerking vast te leggen, een en ander in overleg met de Vaste Commissie Apotheekhoudende Geneeskundigen van de LHV. Hiervan kunnen de apotheekhoudende huisartsen gebruik maken. In de vergadering van het Centraal Bestuur van 3 maart is afgesproken dat de Districts Huisartsen Verenigingen de samenwerking verder zullen stimuleren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau van uw DHV of met de Apotheekhoudende Unit van het LHV-bureau (telefoon 030-2823707).

Verlaging vergoedingen

In de pers hebt u kunnen lezen over het voornemen van minister Borst om de receptregelvergoeding voor apothekers te verlagen en de stimulansregeling af te schaffen. Deze maatregelen passen in haar beleid om de kosten van de farmaceutische zorg te verlagen. Wat de receptregelvergoeding betreft heeft de minister in een debat in de Tweede Kamer op 10 maart toegezegd eerst een advies van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg af te wachten. Het is echter maar de vraag of het COTG over dit afzonderlijke punt een advies zal uitbrengen. Het COTG is namelijk ook verzocht de praktijkkostenvergoeding van de apotheek te onderzoeken, mede in relatie tot het bonussen-en-kortingen-onderzoek. Of een verlaging van de receptregelvergoeding zal plaatsvinden, is dus nog volstrekt onzeker. Ten aanzien van de stimulans lijkt het ministerie voor apotheekhoudende huisartsen die deelnemen aan het experiment 'scheiding van zorg en handel' een uitzondering te willen maken. Onduidelijk is nog hoe dit wordt uitgewerkt.

Onderzoek bonussen en kortingen

Als uitvloeisel van de afspraken tussen de LHV en minister Borst zijn alle apotheekhoudende huisartsen gevraagd medewerking te verlenen aan het onderzoek naar bonussen en kortingen. In de praktijk bleek het echter niet of nauwelijks mogelijk een aantal vragen te beantwoorden. De vraagstelling was volledig gericht op de situatie in apotheken. Op aandringen van de LHV heeft Price Waterhouse Coopers u daarover later aangeschreven. Hoewel de definitieve cijfers nog niet bekend zijn, zijn in de pers inmiddels berichten verschenen over het eindrapport. De totale omvang van de bonussen en kortingen zou ruim 350 miljoen bedragen, waarvan ruim 30 miljoen bij apotheekhoudende huisartsen.

GVS

Tot slot nog iets over het per 1 februari gewijzigde Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS). De minister beoogt hiermee de kosten voor geneesmiddelen in toom te houden. Zoals verwacht heeft een aantal fabrikanten de prijs aangepast. Als gevolg van de maatregel moeten patiënten in een beperkt aantal gevallen bijbetalen voor geneesmiddelen waarvoor eerst geen bijbetaling gold. Hoewel in de meeste huisartspraktijken geringe hinder is ondervonden van de veranderingen, hebben de apotheekhoudende huisartsen wel last gehad van de snelle invoering van de maatregel. De maatregelen zijn op een veel te laat moment afgekondigd, waardoor geen goede voorbereiding kon plaatsvinden. De minister heeft dit inmiddels publiekelijk erkend.

© copyright LHV 1999

Deel: ' Ontwikkelingen rond apotheekhoudende huisarts '
Lees ook