Provincie Utrecht


Persbericht
12 januari 1999

Een samenhangend en effectief verkeers- en vervoerbeleid kan niet zonder kennis van ontwikkelingen in het recente verleden. Daarom spannen Provincie, Rijkswaterstaat, BRU en Gewest Eemland zich vanaf 1995 in om jaarlijks tot een overzicht te komen van ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer in de provincie Utrecht. Met de nu uitgekomen Beleidseffectrapportage (BER) 1998 wordt inmiddels meer dan tien jaar uitvoering van beleid in beeld gebracht. De BER 1998 biedt informatie over genomen maatregelen en de effecten ervan in de periode 1986-1997. Bestuurders kunnen deze informatie gebruiken om bestaand beleid bij te sturen en nieuw beleid te maken.

Toename mobiliteit
Uit de BER 1998 blijkt duidelijk dat we in de regio Utrecht nog steeds te maken hebben met een toenemende mobiliteit. Deze is grotendeels te verklaren uit factoren zoals economische groei, bevolkingsgroei en realisatie van nieuwe woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. De toename van de mobiliteit is vooral te zien in de groei van het autoverkeer en het goederenvervoer. De personenauto blíjft met een aandeel van 74% verreweg het meest populaire vervoermiddel. De groei in het goederenvervoer zie je ook voornamelijk terug op de wegen. Daarbij worden provinciale en gemeentelijke wegen meer en meer gebruikt om de files op de autosnelwegen te mijden. Want files zijn er nog steeds erg veel. Een opvallende ontwikkeling in de provincie Utrecht is het toegenomen gebruik van trein en fiets. Tram en bus scoren daarentegen juist weer lager dan voorheen.

Verschillende maatregelen
De regionale partners gaan de problemen op het gebied van bereikbaarheid en leefbaarheid te lijf met een integraal pakket van verschillende maatregelen. Die richten zich dan ook niet alleen op aanpassing van de infrastructuur, maar ook op betere benutting van de bestaande infrastructuur en verandering in de vervoermiddelkeuze. In 1997 zijn de eerste voorzichtige resultaten zichtbaar van het versneld invoeren van een aantal maatregelen in het kader van SWAB (Samen Werken aan Bereikbaarheid). Vooral benuttingsmaatregelen hebben de files in de provincie enigszins doen afnemen (A27, A2).

Verkeersveiligheid en leefbaarheid
Met de stijging van het aantal verkeersdeelnemers blijft de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt in het verkeers- en vervoersbeleid. De aanpassing van de infrastructuur - met name op de provinciale wegen en de autosnelwegen - begint zijn vruchten af te werpen. Met name het aantal dodelijke ongevallen blijkt hierbij te zijn gedaald. De toenemende automobilteit heeft gevolgen voor natuur en milieu. Een vermindering van de druk op natuur en milieu wordt bereikt door de groei van het autoverkeer te beperken en door technische maatregelen te treffen (minder schadelijke uitstoot). Het terugdringen van geluidsoverlast, luchtverontreiniging en versnippering van natuurgebieden blijft dus een belangrijk aandachtspunt.

Meer informatie
Dit is slechts een greep uit de informatie uit de BER. Ook het verkeers- en vervoerbeleid in de provincie Utrecht staat in de rapportage beschreven. Een aantal belangrijke ontwikkelingen is in kaartmateriaal verwerkt. Zo is bijvoorbeeld in een oogopslag te zien wat de belangrijkste knelpunten op de Utrechtse autosnelwegen zijn.

BER 1998 op Internet
De BER is ook dit jaar weer terug te vinden op Internet en wel op: https://www.prvutr.nl/actueel/ber
(Voor informatie: Clara van Foreest, actueel@prvutr.nl, 030 - 258 33 19)

Deel: ' Ontwikkelingen verkeer en vervoer in provincie Utrecht '
Lees ook