Gemeente Ede

Kernhem: de stand van zaken

Het is al weer een tijd geleden dat u op deze pagina over de woonwijk Kernhem in aanbouw heeft kunnen lezen. Wij willen u graag op de hoogte brengen van wat er in al die tijd is gebeurd. In de media heeft al het een en ander gestaan. Tijd voor een overzicht van de stand van zaken.

Bij de Raad van State is bezwaar gemaakt tegen de goedkeuring van provincie Gelderland van het bestemmingsplan Kernhem. Vlak voor de kerst heeft de Raad van State die goedkeuring van het bestemmingsplan vernietigd. Na deze uitspraak zijn bezwaren gemaakt tegen de bouwvergunningen van een aantal woningen. Daarmee zijn deze bouwvergunningen voor de wijk niet onherroepelijk verklaard.

Vervolgprocedure
De gemeente moet nu een keus maken over de te volgen procedure om het bestemmingsplan te repareren. Dat wil zeggen, ervoor te zorgen dat het bestemmingsplan zo wordt, dat wel gebouwd mag worden. Er zijn een tweetal procedures die gevolgd kunnen worden: aanpassing van het bestemmingsplan of zorgen dat het streekplan wordt aangepast, de snellere variant. De gemeente zal samen met de provincie kiezen voor die procedure die het meest snel, zorgvuldig en zeker is. De gemeenteraad zal hierover de uiteindelijke beslissing nemen. Afhankelijk van de gekozen procedure, zal de vertraging voor het bouwen van de huizen met een niet onherroepelijke bouwvergunning zon 5 tot 9 maanden duren.

Informatiebijeenkomsten
Er zijn op dinsdag 16, woensdag 17 en vrijdag 19 januari jongstleden in totaal 6 informatiebijeenkomsten gehouden voor de mensen die een woning in Kernhem hadden gekocht waarvan de bouwvergunning niet onherroepelijk is. De woningen van deze groep mensen mogen nu niet gebouwd worden. Om hen te informeren over de gevolgen en de te volgen procedure zijn in overleg met de projectontwikkelaars Tekton en Bemog deze bijeenkomsten georganiseerd in De Reehorst. Daarnaast zijn er op zaterdagochtend 20 januari in het gemeentehuis twee bijeenkomsten geweest voor bestuursleden van diverse verenigingen van eigenaren in Kernhem. Een deel van deze groep mensen wonen al in Kernhem of gaan daar binnen afzienbare tijd wonen.

Stadsverwarming
Tijdens de bijeenkomsten bleken een aantal onderwerpen hot items. Een daarvan was de berichtgeving rondom de stadsverwarming en dat deze niet door Nuon geleverd zou worden, als niet genoeg huizen zouden worden gebouwd. Dat is niet het geval, de stadsverwarming is er zelfs al, al wordt op dit moment de warmte nog niet geleverd uit de warmtekrachtcentrale van de Akzo. Uitstel van de woningbouw betekent dat Nuon dit project, waarbij maximale reductie van CO2 bereikt wordt, nog even uitstelt. De aansluiting van het buizenstelsel kan bovendien pas worden gedaan als de warmtekrachtcentrale groot onderhoud heeft en dat is eens in de twee jaar. Aansluiting kan daarmee pas in 2002 worden gerealiseerd..Op dit moment worden de huishoudens in Kernhem verwarmd met behulp van een tijdelijke centrale in Kernhem.

Infrastructuur
Er waren ook vragen over de infrastructuur en de voorzieningen in Kernhem. Alles in de directe woonomgeving van de verkochte woningen zal daadwerkelijk worden gerealiseerd. De straatborden, verlichting, bestrating en het groen worden volgens planning aangelegd. Voor winkels en medische en maatschappelijke voorzieningen staat de bouw van een voorzieningeneiland of -cluster op het programma. Over de plaats waar dit cluster moet komen, wordt nog besloten. Gekeken wordt naar de mogelijkheid dit voorzieningencluster te bouwen op de grens van Veldhuizen en Kernhem in de oksel van de N224 en de Lunterseweg. De realisatie hiervan zal op zijn vroegst in 2005 zijn. Over tijdelijke voorzieningen wordt nagedacht. Op dit moment is ook al een tijdelijke school in gebruik voor onderwijs in de wijk.

Ontsluiting Kernhem
Omdat het bestemmingsplan vernietigd is, kan ook de ontsluiting van Kernhem niet volgens planning verlopen. Hiervoor moet tevens een aparte procedure worden gevolgd, omdat het stukje aansluiting op de N224 nu niet aangelegd mag worden. Oorspronkelijk zou in februari gestart worden met de aanleg. Verwacht wordt dat met de aanleg door een versnelde procedure in maart kan worden gestart.

Informatie
Voor veel zaken zal pas na het besluit van de gemeenteraad over de te volgen procedure helderheid komen. Wij doen ons best u via deze pagina voortaan zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen betreffende Kernhem. Voor vragen kunt u contact opnemen met Edi van Gelder, gemeente Ede, telefoonnummer (0318) 680138.Ede, 24 januari 2001

Deel: ' Ontwikkelingen woonwijk Kernhem in Ede '
Lees ook