hivos

persbericht

den haag, 27 maart 2000

ontwikkelingsorganisaties zetten beroepsprocedure bij minister door.

opstelling minister in vaste kamercommissie teleurstellend

op 24 maart jl hebbende ontwikkelingsorganisaties cordaid, hivos, icco en novib een bezwaarschrift ingediend bij de minister voor ontwikkelingssamenwerking. de vier organisaties verschillen ernstig met de minister van mening over de toepassing van de subsidieregels voor het medefinancieringsprogramma. aangezien het gaat over de aanpak van armoedebestrijding in de ontwikkelingslanden is door de vier organisaties tot deze ongebruikelijke stap besloten.

eind 1999 besloot de minister foster parents plan nederland tot het medefinancieringsprogramma toe te laten. de minister hanteerde daarbij argumenten die nogal fundamenteel leken af te wijken van de in jaren gegroeide praktijk van het mfp en waarmee door opvolgende ministers en de tweede kamer steeds was ingestemd. in een tweetal gesprekken tussen de minister en de vier ontwikkelingsorganisaties in februari leek het verschil van mening overbrugd. in het debat met de tweede kamer op 23 maart jl. gaf de minister echter een uitleg die afweek van hetgeen met de vier organisaties was vastgesteld, en die bovendien niet door de meerderheid van de kamerleden werd gedeeld. met haar opvatting dreigt, in de ogen van de vier organisaties, het gevaar van een breuk met de in jaren opgebouwde praktijk. de kwaliteit en effectiviteit van het werk staan daarmee fors onder druk.

cordaid, hivos, icco en novib willen met de bezwaarprocedure de minister in de gelegenheid stellen haar opvattingen over de kern van het mfp formeel uiteen te zetten. de helderheid die daardoor ontstaat achten zij onmisbaar in het politieke en maatschappelijke debat over de rol van particuliere organisaties in het kader van ontwikkelingssamenwerking voor de toekomst.

het bezwaarschrift heeft deze principiële achtergrond en richt zich niet zozeer tegen foster parents plan nederland. dit laatste kan ook afgeleid worden uit het feit dat fppn vanaf begin maart aan het maandelijks overleg binnen het gom, het gemeenschappelijk overleg medefinanciering waarbinnen de medefinancieringsorganisaties samenwerken, deelneemt, en aan de besprekingen tussen het gom en het ministerie. de vijf mfo’s zijn onlangs op pragmatische gronden een verdeling van de fondsen voor 2000 overeengekomen. de minister heeft hiermee inmiddels ingestemd.

Deel: ' Ontwikkelingsorganisaties zetten beroepsprocedure door '
Lees ook