Provincie Limburg

Een groen hart zonder grenzen in 2030 (054)

Ontwikkelingsperspectief Drielandenpark

Vandaag neemt de Internationale Stuurgroep 'Drielandenpark' een besluit over het ontwikkelingsperspectief voor de open ruimte tussen de steden Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Aken en Luik. Dit gebied wordt ook wel beschouwd als het 'Groene Hart van de Euregio'. Het ontwikkelingsperspectief moet leiden tot het behoud van de bijzondere kwaliteiten van het gebied in de toekomst.

"Vraag aan elke bewoner of bezoeker in het Euregionaal Heuvelland wat hij of zij van dit landschap vindt en je krijgt steeds hetzelfde antwoord: prachtig! Vraag vervolgens of dit behouden moet blijven en je hoort: natuurlijk, daar moeten wij allemaal zuinig op zijn. We moeten nu samen besluiten nemen die de toekomst van dit gebied veilig stellen. Als de internationale partners vandaag akkoord gaan met de ideeën in het plan, kan snel begonnen worden met een aantal grensoverschrijdende projecten op het gebied van natuur, water, landschap, landbouw, toerisme, recreatie en ruimtelijke ordening". Met deze woorden benadrukt verantwoordelijk gedeputeerde Odile Wolfs het belang van dit initiatief. In het ontwikkelingsperspectief is veel aandacht voor de ecologische verbindingen die dwars door dit gebied lopen. Bij de realisatie hiervan kunnen agrariërs een belangrijke rol spelen, omdat er steeds meer taken zijn weggelegd op het gebied van natuur-, water- en landschapsbeheer. Een belangrijk onderwerp voor de toekomst is ook de toenemende verstedelijking. Die wordt niet alleen veroorzaakt door de uitbreiding van de grote steden en industrieterreinen, maar ook door de 'diffuse verstedelijking' van de kleinere dorpen en gehuchten op het platteland. De manier waarop dit plaatsvindt is misschien verschillend in de drie landen, maar de tendens is overal hetzelfde: een toenemende verstening en minder open ruimte.

Historie
Het project Drielandenpark is ontstaan uit een euregionale samenwerking van negen partners in Nederland, België en Duitsland en dateert eigenlijk al van 1993. In 2001 is het project nieuw leven ingeblazen en is overeengekomen dat de Provincie Limburg het project zou trekken. Gedeputeerde Odile Wolfs is voorzitter van de Internationale Stuurgroep Drielandenpark die wordt gefaciliteerd door het Secretariaat-Generaal van de Benelux. Het project wordt mede gefinancierd met Interreg IIIA middelen die beschikbaar gesteld worden door de Euregio Maas-Rijn.

Interreg Euregio Maas-Rijn
Door de Provincie Limburg en partners worden projecten ingediend bij de Euregio Maas-Rijn (EMR) in het kader van het Interreg IIIA Programma, die goed passen in de ontwikkelingsvisie van het Drielandenpark. Een goed voorbeeld dat door GS bij de Stuurgroep EMR is ingediend is de herontwikkling van de grensbeek 'Roode Beek' en de daaruit voortvloeiende natuurontwikkeling in de gemeenten Onderbanken en Gangelt. Deze ecologische verbinding maakt deel uit van het project Leiffendervenn-Gangelter Bruch. De totale kosten van het Interregproject 'Ruimte voor een grensbeek' bedragen 995.000,- waarvan het Interregaandeel 497.500,- bedraagt. De Stuurgroep EMR neemt op 7 maart een definitieve beslissing.

Voor het project St. Pietersberg is inmiddels goedkeuring verleend door de EMR. In dit gebied wordt de natuurwaarde hersteld waardoor er belangstelling voor natuurtoerisme wordt verwacht. Hiervoor worden fiets- en wandelroutes aangelegd met een nieuw wandelpad langs de Jeker en een nieuwe wandelbrug. In het project is verder opgenomen het herstel van de oude tuinvijver en de omgeving van Chateau Neercanne, het herstel van het landschap in en rond het Cannerbos en het aanleggen van een poel op het plateau bij het Encibos. Er komen picknick- en rustplaatsen en er wordt een voetveer tussen Eijsden en Oupeye aangelegd. Met behulp van kaarten en bewegwijzering wordt dit gebied toegankelijk gemaakt. De totale kosten bedragen ruim 2.500.000,- met een Interregbijdrage van 1.250.000,-. 26-2-2003 11:37

Deel: ' Ontwikkelingsperspectief Drielandenpark Limburg '
Lees ook