Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO026
Datum: 27 januari 1999

Ontwikkelingsvisie Koningshoek en omgeving in inspraak

In de periode van 28 januari tot 25 februari 1999 ligt de concept-ontwikkelingsvisie Koningshoek en omgeving ter inzage in het stadhuis. Gedurende deze periode kunnen belangstellenden op de ontwikkelingsvisie reageren.

Ruimtelijke schets
De ontwikkelingsvisie Koningshoek e.o. is een nadere uitwerking van de Structuurvisie Maassluis 2000+, die in 1997 door de gemeenteraad is vastgesteld. De Structuurvisie geeft de gewenste ruimtelijke en functionele structuur voor de hele gemeente weer. De ontwikkelingsvisie Koningshoek werkt dit verder uit voor het gebied dat wordt begrensd door de Westlandseweg, de Mozartlaan,de Haydnlaan, de spoorlijn en de Uiverlaan, en bevat belangrijke uitgangspunten voor de door de gemeente gewenste invulling van het gebied Koningshoek. De visie bevat geen concrete uitgewerkte plannen, maar is meer een soort schets die weergeeft welke planologische ontwikkelingen gewenst zijn om dit moderne centrum van Maassluis klaar te maken voor de volgende eeuw. Bovendien moet het dienen als een toetsingskader (ruimtelijke onderbouwing) voor bouw- en bestemmingsplannen die de realisering van verschillende plannen mogelijk moeten maken.

Ontwikkelingen
Het gaat dan onder andere om al wat concreter uitgewerkte plannen voor de bouw van een bibliotheek met woningen naast het stadhuis en een woonzorgcomplex aan de Westlandseweg/ Van Beethovenlaan. Maar ook om de uitbreiding van het winkelcentrum, de ontsluiting van de toekomstige woonwijk Het Balkon en globalere ideeën voor bebouwing van een aantal braakliggende velden binnen het gebied (bijvoorbeeld tussen de spoorlijn en het winkelcentrum, tussen de spoorlijn en de Logger, bij het postkantoor en achter de Drijver).

Inspraakprocedure
Wie belangstelling heeft kan de ontwikkelingsvisie Koningshoek e.o. inzien in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis aan de Koningshoek. Ook is er tijdens de inspraakperiode van 28 januari tot
25 februari een tentoonstelling in de hal van het stadhuis te zien. Het informatiecentrum is geopend van maandag tot en met donderdag van
8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 21.00 uur (behalve in de voorjaarsvakantie), en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Informatie over de ontwikkelingsvisie is eveneens te vinden op Internet (https://www.maassluis.nl). De concept-ontwikkelingsvisie zelf is opgemaakt volgens het PDF format. Wie beschikt over een Adobe Acrobat Reader kan het rapport lezen op Internet.

Hooravond
Op dinsdag 2 februari is er een hooravond/ informatiebijeenkomst in de Burgerzaal van het stadhuis aan de Koningshoek, aanvang 20.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt de ontwikkelingsvisie gepresenteerd en toegelicht en uiteraard is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Belangstellenden zijn uiteraard van harte welkom.

Reageren
Wie op de ontwikkelingsvisie wil reageren, kan dat zowel schriftelijk als mondeling doen. Schriftelijk door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Een mondelinge reactie kan tijdens kantooruren worden ingediend bij de heer G.H. Groeneveld van de sector stads- en milieubeheer in het stadhuis, telefoon 5931796.

Inspraakverslag
Na afloop van de inspraakperiode wordt een inspraakverslag gemaakt. Bekeken wordt of naar aanleiding van de ingekomen reacties de voorstellen kunnen of moeten worden gewijzigd. Het inspraakverslag wordt voor het publiek ter inzage gelegd en wordt toegezonden aan degenen die een inspraakreactie hebben ingediend. En natuurlijk wordt het inspraakverslag ook meegenomen bij de behandeling van het onderwerp in de raadscommissie. De ontwikkelingsvisie Koningshoek e.o. zal naar verwachting in april van dit jaar in de commissie ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling aan de orde komen.

Laatste wijziging: 27 January 1999

Deel: ' Ontwikkelingsvisie Koningshoek Maassluis in inspraak '
Lees ook