Geen woord over bacteriologische gevolgen
Onvoldoende aandacht gevolgen grondwaterstijging

door Ton Timmermans

ZANDVOORT, april 1999 - Bijna zienderogen vullen de duinpannen zich met water. Door de poelen krijgt het landschap een dimensie extra. Maatregelen onder leiding van de Noord-Hollandse overheid maken een dergelijke metamorfose mogelijk. Die veranderingen van het landschap zijn in de beleidsnota onder de titel "Stilstaan bij stromen - waterhuishoudingsplan provincie Noord-Holland 1998-2002" vastgelegd. Opvallend daarbij is dat veel aandacht geschonken wordt aan de natuur. Mens en volksgezondheid daarentegen komen amper aan bod in de beleidsnota die ook op Internet te vinden is. Een woordvoerder van de Provinciale Staten beweert evenwel dat "Er goed over nagedacht is".

Bij diepgaander navraag blijkt echter dat geen van de verantwoordelijke partijen rekening hebben gehouden met mogelijke bacteriologische gevolgen en de daarmee samenhangende gezondheid voor mens en dier. In de vorig jaar verschenen beleidsnotitie over het waterhuishoudingsplan van de provincie Noord-Holland 1998-2002 wordt uitsluitend ingegaan op bescherming van de natuur. Mogelijke effecten op de volksgezondheid komen niet aan de orde. Volgens Provincie, waterleidingbedrijf PWN en gemeente Zandvoort is er naar risico"s in geval van wateroverlast geen onderzoek gedaan. Niettemin zeggen alle woordvoerders bezorgd te zijn over mogelijke effecten op de volksgezondheid. Alleen een onderzoek door deskundigen op dit gebied kan mogelijk gevaren aan het licht brengen.
Hoewel geheel aan gezondheidsaspecten in de publieksbrochure "Wat te doen bij grondwateroverlast" voorbij wordt gegaan, staan er nuttige hints en tips in. Het boekje is gratis te bestellen bij het Provinciehuis in Haarlem, telefoon 023-514 43 00 of 514 42 45. Ook kan men op dit nummer terecht voor vragen over wateroverlast. De volksgezondheid zal, aldus Jos van Brussel van de afdeling hydrologie bij de Provincie Noord-Holland, door de stijging van het grondwaterpeil niet in gevaar komen. Op termijn en voor een korte periode kan alleen de woonfunctie iets aangetast worden door bijvoorbeeld hinder van vliegen. Wateroverlast in kelders dienen bewoners op eigen initiatief te voorkomen door het zelf toepassen van beschermende bouwconstructies zoals het waterdicht maken van vloeren en wanden is het advies. Volgens welingelichte bron dient dit op zorgvuldige en deskundige wijze te gebeuren, anders is het middel erger dan de kwaal. Bij hoog grondwater bestaat namelijk het gevaar dat een ondeskundig geïsoleerde kelderruimte zich gaat gedragen als een schip. De zo gecreëerde "bak" gaat drijven en kan het huis danig ontwrichten.

VOEDINGSBODEM
Door de overvloedige regenval van de laatste tijd is de provincie overvallen. "Het vele hemelwater heeft een negatieve uitwerking op het grondwaterpeil" is het voorzichtige commentaar. De wateroverlast in de duinen, met name in de Zandvoortse volkstuinen, wordt veroorzaakt door het vele hemelwater van de laatste tijd aldus een woordvoerster van het waterleidingbedrijf PWN. Desgevraagd deelt een tuinierster mee dat de waterspiegels in de tuin en in de influentvijvers blijven stijgen. Zij wijst bovendien op het gevaar van ongedierte in ronddrijvend mest en rottend tuinafval. Gevreesd mag worden dat door het water op het land een goede voedingsbodem voor bacteriën zal ontstaan. Zeker als de doorweekte grond door de zon opgewarmd wordt zijn negatieve gevolgen voor de mens niet denkbeeldig. Ook kunnen problemen in kelders en kruipruimten van woningen ontstaan met daaraan verbonden gevolgen voor de gezondheid van mens en dier gevaar loopt. Wat te denken van de vele schimmels die kunnen ontstaan en waarvan bekend is dat die hoog op het lijstje van allergie-verwekkers staan. Verantwoordelijken bij Provincie Noord-Holland, het waterleidingbedrijf PWN en de gemeente Zandvoort hebben bij hun onderzoeken geen rekening gehouden met mogelijke bacteriologische gevolgen van wateroverlast. Hoewel gezondheidsaspecten bij wateroverlast van belang zijn, gaat de provinciale publieksbrochure daar niet op in. Ook in de tweede beleidsnotitie rond het waterhuishoudingsplan "Stilstaan bij stromen" van de provincie staat het natuurbeheer voorop. De belangen voor de gezondheid van de mens komen in het rapport uiterst summier bod. Slechts éénmaal komt het woord "volksgezondheid" voor: "….een milieukwaliteit die voldoende is om de volksgezondheid veilig te stellen en bescherming te bieden aan aquatische levensgemeenschappen waarvan ook hogere organismen deel uitmaken".

Uit de provinciale toelichting op de verdrogingsbestrijding kan een voor de inwoners van Zuid-kmennemerland gevoelige conclusie met vèrstrekkende gevolgen getrokken worden.
Citaat uit het meerjarenplan: "Het areaal verdroogd gebied met een natuurfunctie moet in het jaar 2010 minimaal 40% minder zijn dan in het jaar 1985." Uit de nota blijkt verder dat de gebieden rond Zandvoort, Bloemendaal en Heemstede worden aangemerkt als "verdroogde gebieden met hoofdfunctie natuur". Met ander woorden: de bewoners in de verschijningsgebieden van deze krant zullen het grondwater met bijna de helft zien stijgen. Wat daar de (gezondheids)gevolgen van zullen zijn is niet bekend. Alleen een onderzoek door deskundigen kan daar wellicht duidelijkheid in brengen.

 
 
Ton Timmermans
Burg. Van Fenemaplein 2/804

2042 TA zandvoort
tel.023-5717901
e-mail: tontim@worldonline.nl

 
 
 
 

Deel: ' Onvoldoende aandacht gevolgen grondwaterstijging '
Lees ook