ABVAKABO FNV

Onvoldoende aandacht voor oudere vrouw in mannenberoep

ZOETERMEER, 7 OKTOBER 1999

ABVAKABO FNV en Nederlandse Politiebond willen maatregelen

Vrouwen werkzaam bij politie, defensie, gevangeniswezen en douane hechten veel waarde aan een loopbaan na hun veertigste. Zij vinden echter dat er onvoldoende aandacht is voor hun specifieke wensen. Dit blijkt uit een onderzoek van ABVAKABO FNV en de NPB. De bonden presenteren de resultaten van het onderzoek op de Vrouwenconferentie van de FNV op 8 oktober.

Dit onderzoek is een aanzet om in kaart brengen wat de specifieke wensen zijn van deze groep vrouwen op het gebied van arbeidsomstandigheden, loopbaanperspectief en pensioenen. Gezien de leeftijdsopbouw van vrouwen in genoemde sectoren is het van belang om nu al te weten op welke terreinen aangepast beleid noodzakelijk is. Alleen op deze wijze kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat vrouwen op een prettige manier tot hun uittreden kunnen blijven werken en met plezier kunnen terugkijken op hun loopbaan.

Arbeidsomstandigheden
Opvallend veel vrouwen (69%) ervaren hun werk (soms) als zwaar. Belangrijke factoren die hierbij een rol spelen zijn de werkdruk en te weinig zeggenschap over de inhoud van hun werk. De flexibele werkhouding die tegenwoordig van werknemers gevraagd wordt maakt het er niet makkelijker op. Meer zeggenschap over arbeidstijden zou voor velen verlichting kunnen bieden. Vrouwen worstelen ook op deze leeftijd nog met de combinatie van arbeid en zorg. Daarnaast speelt voor vrouwen dat zij bij het ouder worden met andere lichamelijke klachten geconfronteerd worden dan mannen, denk hierbij bijvoorbeeld aan de overgang. Vervolgonderzoek kan meer zicht bieden op de te nemen maatregelen die voor vrouwen belangrijk zijn om goed te kunnen blijven functioneren. Er ligt hier een rol voor bonden en werkgevers. Samen met de Arbo-diensten moet dit signaal opgepikt worden zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden.

Loopbaanperspectief
Een klein deel van de vrouwen vindt dat ze voldoende mogelijkheden heeft om door te stromen naar een andere functie binnen het bedrijf. De tevredenheid is overigens wel afhankelijk van de positie binnen de organisatie. Hoe hoger de positie des te groter de tevredenheid Voor de onderzochte sectoren geldt wel dat de meeste mensen werkzaam zijn in de uitvoerende dienst. De vrouwen geven ook hier aan dat ze meer zeggenschap zouden willen hebben. De bonden dringen aan op initiatieven om deze vrouwen meer perspectieven te geven. Daarbij is de erkenning dat vrouwen andere wensen hebben dan mannen noodzakelijk.

Pensioenen
Veel vrouwen hebben geen inzicht in hun financiële situatie als zij stoppen met werken. Zij nemen vaak een afwachtende houding aan. Wat vrouwen weten en wensen klinkt op dit punt nog weinig door. Vrouwen hebben vaker te maken met pensioenbreuken en het werken in deeltijd. Allemaal zaken die van invloed zijn op de mogelijkheden om vervroegd uit te treden en de pensioenopbouw. De bonden zullen dit onder de aandacht brengen van de betrokken pensioenfondsen zodat zij hier bij hun voorlichting en serviceverlening rekening mee gaan houden.


Deel: ' Onvoldoende aandacht voor oudere vrouw in mannenberoep '
Lees ook