MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

OOK BEDRIJVEN MOGEN GEVAARLIJK AFVAL BIJ CHEMOKAR AFLEVEREN

De chemokar zal binnenkort naast gevaarlijk huishoudelijk afval ook kleine hoeveelheden gevaarlijk bedrijfsafval accepteren. Alle bedrijven mogen bedrijfsafval aan de chemokar aanbieden. Om de hoeveelheid aan gevaarlijke afvalstoffen beheersbaar te houden, is aan bedrijven de verplichting opgelegd om dit afval in een kga-box aan te bieden.

Dit zijn enkele wijzigingen die in de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval uit 1987 worden aangebracht. De regeling is destijds opgezet om het inzamelen en vervolgens vervoer van huishoudelijk gevaarlijk afval naar het inzameldepot aan voorschriften te binden. Voorafgaand aan de voorgestelde aanpassingen in de regeling heeft de Rijksverkeersinspectie onderzoek gedaan naar hoe de praktijk van alle dag met de chemokar is. Verder is uitvoerig gesproken met de brancheorganisaties, die hebben meegewerkt aan de nieuwe regeling.

Een andere belangrijke wijziging in de regeling is, dat er geen typegoedkeuring komt voor de chemokar. Wel zijn de inrichtingseisen van de chemokar in de voorstellen voor de nieuwe regeling nader ingevuld. Zo zijn er eisen gesteld aan de ventilatie in het voertuig, de inrichting van het uitlaatsysteem en de positie van de motor. De elektrische installatie, het brandstofreservoir en de verwarmingstoestellen moeten voldoen aan dezelfde voorschriften zoals die gelden voor VLG-keuringsplichtige voertuigen (vervoer van gevaarlijke stoffen over land).

Het concept van de regeling ligt tot 26 mei 2000 bij de Europese Unie in Brussel ter inzage. Daarna zal de minister van Verkeer en Waterstaat de regeling ondertekenen en wordt deze na publicatie in de Staatscourant van kracht. Naar verwachting zal de regeling 1 juni 2000 ingaan.

Het concept van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval is te lezen op de internetsite van de Rijksverkeersinspectie, www.minvenw.nl/rvi

Matthijs Kortleven, 070-3052702 of 3052821
matthijs.kortleven@rvi.minvenw.nl


10 mrt 00 15:03

Deel: ' Ook bedrijven mogen gevaarlijk afval bij chemokar afleveren '
Lees ook