Provincie Drenthe


Ook Noorden wil meer geld en aandacht voor landelijk gebied

Assen, 29 september 1999
Persberichtnummer 99-008Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ziet geen aanleiding om het driesporenbeleid dat naar aanleiding van het advies van de Commissie Langman is uitgezet in het Kompas voor het Noorden aan te passen, zoals de VROM-raad suggereert. Van het begin af aan heeft het Noorden ingezet op de ontwikkeling van een gevarieerd en leefbaar landelijk gebied, naast een dynamische economie en sterke steden. De Commissie Langman adviseerde destijds om de economische ontwikkeling te concentreren in vijf kernzones, gekoppeld aan een groter draagvlak voor de steden. De ruimtedruk op het landelijk gebied en de verstedelijking van "de groene long" wordt daarmee voorkomen.
Het SNN houdt vast aan de brede aanpak, extra geld voor het landelijk gebied moet niet ten koste gaan van geld voor andere onderdelen.
Waarnemend SNN-voorzitter Hans Alders reageert daarmee op het gisteren verschenen advies, "Sterk en Mooi platteland, strategieën voor de landelijke gebieden" dat de VROM-raad heeft aangeboden aan de ministers van VROM en LNV. Het advies benadrukt dat er in Noord-Nederland forse investeringen in het landelijk gebied moeten worden gedaan. Deze aanbeveling wordt voluit door het SNN onderschreven.

Het SNN heeft in de onderhandelingen met het kabinet tot nu toe te weinig geld voor het landelijk gebied gekregen. Van het gewenste miljard is tot nu toe 200 miljoen gulden toegezegd en uit de recent gepubliceerde miljoenennota blijkt niet dat het ministerie van LNV van plan is meer te doen. "Het is te weinig om werkelijk evenwichtig vorm te geven aan de ambities die we als Noord-Nederland hebben voor het landelijk gebied", zegt Alders. "We willen juist voorkomen dat de ruimte versnippert." Het SNN vindt dat aspecten zoals landbouw, toerisme en recreatie, maar ook landschap, milieu en natuur verder moeten worden uitgebouwd. Dat is de heldere koers die in het concept Kompas voor het Noorden is uitgezet en waarover is met het kabinet overeenstemming is bereikt.

Het SNN constateert dat de VROM-raad zichzelf tegenspreekt. In zijn eerdere advies "Stedenland plus" beveelt de VROM-raad aan om de mogelijkheden te onderzoeken voor de aansluiting van het Noorden op het economische concentratiegebied van Nederland. Via het Noorden onstaat dan bovendien een corridor naar Noord-Duitsland en Scandinavië. In dit opzicht spoorde het advies van de VROM-raad met het SER-advies Nederland 2030.

Het SNN wijst de kritiek van de opstellers dat het Kompas traject te economisch is aangestuurd en te weinig oog zou hebben voor de ontwikkeling van het landelijk gebied resoluut van de hand. "Door werken en wonen te clusteren is het mogelijk de open groene ruimte en het waardevolle evenwicht tussen stad en landelijk gebied te handhaven", zegt Alders. "We willen daarnaast voorkomen dat we in de toekomst te maken krijgen met congestie die in de randstad heel gewoon is."
Het SNN houdt onverkort vast aan een aantal infrastructuur projecten voor de bereikbaarheid van de economische kernzones. Noord-Nederland moet een inhaalslag maken om werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de pas te laten lopen met het landelijk niveau. Dat betekent 43.000 extra arbeidsplaatsen, gebundeld in de economische kernzones.

De verweving van economie en landelijk gebied is in cultuur-historisch opzicht juist één van de kenmerken van Noord-Nederland. Het Noorden is zelf heel goed in staat om de juiste afweging te maken als het gaat om het evenwicht tussen economie en ecologie.
Bij de presentatie van de uitwerking van de ideeën van Langman, Kompas voor het Noorden, hebben de groene organisaties in Noord-Nederland ook gewezen op het probleem van de onderbedeling van investeringen in het landelijk gebied. Het SNN heeft die onderschreven. Over dit onderwerp, maar ook over een aantal andere, wil het SNN binnenkort met het kabinet praten naar aanleiding van de miljoenennota.Voor nadere informatie: Harrie Popken, Stafgroep Communicatie van de provincie Drenthe, tel. (0592) 365452, privé (0593) 301441; mobiel 06-22465086, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Ook Noorden wil meer geld en aandacht voor landelijk gebied '
Lees ook