College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Artsen en apothekers

Uw brief Uw kenmerk Den Haag, 28 september 2001 Zaaknummer Ons kenmerk/Coll

Behandeld door Doorkiesnummer

Onderwerp
Gecombineerde orale anticonceptiva die desogestrel of gestodeen bevatten

Geachte Collega,

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen maakt bekend dat onderstaande verklaring over gecombineerde orale anticonceptiva die desogestrel of gestodeen bevatten, door de CPMP is vastgesteld. Deze brief is een letterlijke vertaling van de brief aan artsen en apothekers van de CPMP.

Het Comité van Farmaceutische Specialiteiten (CPMP; Committee for Proprietary Medicinal Products) van de EMEA, het Europese agentschap voor de beoordeling van geneesmiddelen, heeft vandaag de conclusies gepubliceerd van de beoordeling van het risico van veneuze tromboembolische aandoeningen in relatie tot het gebruik van de zogenaamde "derde generatie anticonceptiva" die de progestagenen desogestrel of gestodeen bevatten (één-, twee- en driefase preparaten).

De beoordeling van de CPMP is het resultaat van een doorlopend onderzoek dat in 1995 is begonnen, gebaseerd op drie onafhankelijke epidemiologische studies die aangaven dat er een toegenomen risico van veneuze tromboembolische aandoeningen bestaat bij het gebruik van gecombineerde orale anticonceptiva (OAC) die desogestrel of gestodeen bevatten vergeleken met de OACs die het progestageen levonorgestrel bevatten.

De EMEA publiceerde eerder in 1995 een verklaring van de CPMP en, rekening houdend met nieuw bekend geworden gegevens, opnieuw in 1996 en 1997. Naast de eerder genoemde studies heeft de CPMP nu ook aanvullende epidemiologische studies en studies over de mechanismen van het bloedstollingproces bestudeerd. De CPMP heeft alle beschikbare informatie tot medio september 2001 gebruikt bij deze beoordeling.

Op basis van alle beschikbare informatie concludeert de CPMP in het openbaar beoordelingsrapport het volgende:


* Veneuze tromboembolische aandoening (VTE) is een zeldzame, maar ernstige bijwerking van ieder type OAC.
---


* Het risico van VTE is laag is en de balans van werkzaamheid en schadelijkheid blijft positief bij alle beschikbare OACs.


* Het risico is het hoogst gedurende het allereerste jaar dat een vrouw een oraal anticonceptivum gebruikt

- Het is aannemelijk dat er een gering toegenomen risico van VTE bestaat wanneer OACs worden gebruikt die 30 microgram ethinyloestradiol bevatten in combinatie met desogestrel of gestodeen, vergeleken met OACs die levonorgestrel met dezelfde hoeveelheid ethinyloestradiol bevatten. Het geschatte relatieve risico van VTE voor deze OACs vergeleken met levonorgestrel bevattende OACs wisselde sterk tussen de epidemiologische studies. Op basis van een zorgvuldige afweging van alle beschikbare studies is de beste schatting van het relatieve risico in de orde van grootte van 1,5 tot 2,0.

- Voor OACs die desogestrel bevatten met 20 microgram ethinyloestradiol, maken de beschikbare epidemiologische gegevens het niet waarschijnlijk dat het risico van VTE lager is in vergelijking met OACs die 30 microgram ethinyloestradiol bevatten.

- Er zijn momenteel geen epidemiologische studies beschikbaar waarbij OACs die gestodeen en 20 microgram ethinyloestradiol bevatten, worden vergeleken met OACs die levonorgestrel bevatten. Echter, aangezien er geen verschil werd gevonden in het risico van VTE tussen desogestrel en gestodeen in de studies waarbij werd gekeken naar preparaten met 30 microgram ethinyloestradiol, kan naar analogie hiervan worden verwacht dat er geen verschil is in het risico van VTE tussen OACs die gestodeen met 20 microgram of 30 microgram ethinyloestradiol bevatten.

- Er zijn momenteel geen gegevens over het risico van VTE bij OACs die minder dan 20 microgram ethinyloestradiol bevatten.

- Er zijn momenteel onvoldoende gegevens over het risico van VTE bij OACs die andere progestagenen bevatten dan levonorgestrel, desogestrel of gestodeen.

Het risico van VTE kan als volgt worden aangegeven:

- Gezonde vrouwen met een leeftijd van 15 tot 44 jaar die geen gecombineerde orale anticonceptiva gebruiken:
5 tot 10 gevallen per 100.000 vrouwjaren

- Vrouwen die gecombineerde orale anticonceptiva gebruiken die levonorgestrel en minder dan 50 microgram ethinyloestradiol bevatten:
20 gevallen per 100.000 vrouw-gebruiksjaren

- Vrouwen die gecombineerde orale anticonceptiva gebruiken met tenminste 20 microgram ethinyloestradiol in combinatie met desogestrel of gestodeen (één-, twee en driefase preparaten):
30 tot 40 gevallen per 100.000 vrouw-gebruiksjaren

- Opgemerkt moet worden dat het risico bij alle OACs lager is dan dat tijdens de zwangerschap dat ongeveer 60 gevallen per 100.000 zwangerschappen bedraagt.
---


* Er is geen eenduidig bewijs dat er een verschil bestaat in verdraagbaarheid tussen de verschillende soorten OACs.


* Het is niet aannemelijk dat er een verschil is in het risico van hartinfarcten (vrouwen jonger dan 35 jaar) of het risico van beroerte tussen OACs die desogestrel of gestodeen bevatten en OACs die levonorgestrel met minder dan 50 microgram ethinyloestradiol bevatten.

Daarom adviseert de CPMP het volgende:


* Er is geen enkele reden voor vrouwen die nu enig merk van een OACs gebruiken om daarmee te stoppen op basis van de gevonden gegevens.


* Wanneer voor de eerste keer een OAC wordt voorgeschreven aan een vrouw moet het volgende in ogenschouw worden genomen: de impact van het relatieve risico van veneuze trombose is wat betreft het aantal additionele gevallen het grootst in het allereerste jaar dat een vrouw een OAC gebruikt wanneer desogestrel of gestodeen bevattende OACs worden vergeleken met die levonorgestrel bevatten.

U wordt aan het volgende herinnerd:


* In verband met het risico van VTE zijn de contra-indicaties voor het gebruik van OAC: een geschiedenis van of bestaande veneuze tromboembolische aandoeningen. OACs zijn tevens gecontraïndiceerd in geval van een voorgeschiedenis of een recent myocard infarct of beroerte.


* Bekende risicofactoren waarmee rekening gehouden dient te worden wanneer OACs worden voorgeschreven zijn: overgewicht, postnatale periode, een recente chirurgische ingreep of een veneuze trombose in de familieanamnese. Voorts dient het stopzetten van het gebruik van OACs worden overwogen in het geval van een chirurgische ingreep of immobilisatie om welke reden dan ook.

De CPMP beveelt aan, na overweging van alle mogelijke veiligheidsmaatregelen, de relevante paragrafen van de Samenvatting van de kenmerken van het product (de wetenschappelijke productinformatie), onderdeel van de nationale handelsvergunningen van OACs te wijzigen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de website van de EMEA (www.emea.eu.int) en de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl)

Hoogachtend,

Dr. J.F.F. Lekkerkerker
Voorzitter College ter Beoordeling
van GeneesmiddelenDeel: ' Oordeel orale anticonceptiva met desogestrel of gestodeen '
Lees ook