Keywords:

Persbericht 16 juni 1999

Oostburg en Rijkswaterstaat akkoord over project van f 10 miljoen in haven van Breskens

De gemeente Oostburg diende het project 'Uitbreiding ligplaatsen in de haven van Breskens' in bij het ministerie van LNV. Hiermee tracht de gemeente in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van de tijdelijke subsidieregeling 'Verbetering uitrusting vissershavens'. Voor deze regeling is landelijk f 43 miljoen gulden beschikbaar. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moest snel gereageerd worden omdat de regel 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt' wordt gehanteerd. Het project bestaat uit het verwijderen van de vervuilde zate en aanbrengen van een nieuwe kade in de Handelshaven van Breskens.

Het bureau LASER -wat de subsidieregeling afhandelt voor het ministerie- heeft onlangs laten weten dat dit project met nog twee andere aanvragen van de gemeente Oostburg tijdig is ingediend, binnen het budget valt en in principe voldoet aan de gestelde criteria. Alle drie de projecten komen in aanmerking voor subsidie.

Zate Een zate is een ondiepe vlakke plaats aan de kade waar bij eb de schepen droog komen te liggen en waar in het verleden de schepen gerepareerd en geteerd werden. In de Handelshaven ligt een 350 meter lange zate, die door het vroegere gebruik vervuild is. De visserijvloot Breskens kampt al jaren met een tekort aan ligplaatsen met voldoende diepgang. Grote vissersschepen moeten vaak wachten op het juiste tij om de haven aan te doen of uit te varen. Door verwijdering van de zate en het aanbrengen van een nieuwe kadewand met een diepte van 8,50 meter - NAP worden voldoende ligplaatsen met een grotere diepgang gerealiseerd. Zo kunnen de grotere vissersschepen die Breskens aandoen ten alle tijden afmeren, wat de toegankelijkheid en de dienstverlening van de haven van Breskens als vissershaven sterk verbeterd. Ook wordt de haven interessanter als uitwijkhaven voor 'vreemde' vissersschepen.

Financiën LASER stelde wel de aanvullende eis dat de gemeente Oostburg binnen drie weken alle noodzakelijke besluitvorming zou afronden, als bewijs van de uitvoerbaarheid. De afgelopen weken heeft de gemeente met de eigenaar van de haven, Rijkswaterstaat, spoedoverleg gevoerd om de financiering van dit project rond te krijgen. Ondanks het feit dat het project niet was opgenomen in de lopende meerjarenplanning en dankzij een zeer positieve instelling bij Rijkswaterstaat is het gelukt afgelopen maandag hierover een akkoord te sluiten. Uitgaande dat de subsidie van f 5 mln. wordt verleend, kan Rijkswaterstaat in januari 2007 de overige f 5 mln. beschikbaar stellen. De gemeente zal de voorfinanciering verzorgen. De kosten daarvan zullen maximaal f 1,9 mln. bedragen. De Raad zal hierover a.s. donderdag in haar vergadering een definitief besluit nemen. De gemeente richtte aan Gedeputeerde Staten het verzoek om een bijdrage te leveren in deze kosten. De provincie heeft inmiddels een positieve intentie hiertoe uitgesproken. De minister van LNV zal begin augustus definitief beslissen over de toe te kennen subsidie. Bij een positief besluit zal de uitvoering van het project spoedig aanvangen, het project dient uiterlijk eind april 2001 gereed te zijn. Rijkswaterstaat zal als verantwoordelijke instantie het werk aanbesteden.

Naast deze aanvraag komt de haven van Breskens nog voor twee andere projecten in aanmerking voor subsidie in het kader van de regeling 'Verbetering uitrusting vissershaven'. Voor de vismijn zijn de investeringen voor het aanschaffen van een spoelmachine voor viskisten en het aanbrengen van een koeling in de schouwruimte aangemeld. De totale investeringskosten voor deze twee projecten bedragen f 400.000,-, waarvoor een subsidie van f 200.000,- kan worden toegekend.

Deel: ' Oostburg akkoord over project van f10 miljoen haven Breskens '
Lees ook