Gemeente Oosterhout


Bij bouwplannen voor “residentieel wonen met zorg”

College kiest in meerderheid voor WBSO/SHBO

Een meerderheid van het Oosterhoutse college van b. en w. is van mening dat de combinatie van Woningbouwstichting Oosterhout (WBSO) en Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO) de aangewezen instantie is om plannen voor (luxe) residentieel wonen met zorg voor ouderen verder te ontwikkelen. Die plannen zouden moeten worden ingepast in het bestemmingsplan "Vrachelen, 3e fase".

Burgemeester en wethouders geven de voorkeur aan WBSO/SHBO boven de andere (particuliere) kandidaat, De Veste Groep, omdat "bij realisering van projecten in de ouderenzorg voorrang gegeven moet worden aan lokaal gevestigde organisaties".

Daarnaast speelt een rol dat het voor de meerderheid van het college niet gebleken is dat in Oosterhout een markt zou zijn voor uitsluitend zeer luxe koopappartementen met een zorgfunctie, zoals De Veste die wil ontwikkelen. In antwoord op nadere vragen van de VVD-fractie geven b. en w. aan dat er "geen onderzoeksmatige onderbouwing is voor de stelling dat er geen behoefte bestaat aan een woonvorm met uitsluitend luxe-appartementen". "Deze stelling is meer gebaseerd op de kennis en ervaring vanuit de woningmarkt, zoals die bestuurlijk-ambtelijk voorhanden is", schrijft het college.

Binnen het college neemt wethouder De Boer (Ruimtelijke Ordening) een minderheidsstandpunt in. Hij is van mening dat, naast stedelijke instellingen, ook andere instellingen zouden moeten kunnen inspelen op de in Oosterhout bestaande behoefte aan appartementen met een zorgfunctie.

In hun antwoord op de vragen van de VVD-fractie, gesteld tijdens een vergadering van de raadscommissie Volkshuisvesting, meldt het college verder dat de complexiteit van de materie en de noodzaak van een goede, weloverwogen besluitvorming ertoe hebben geleid dat de afdoening van het verzoek van De Veste enige tijd op zich heeft laten wachten.

B. en w. leggen verder uit dat, nadat zich in mei 1997 De Veste had gemeld, zich aan het einde van dat jaar ook de SHBO - later aangevuld met WBSO - meldde. Dat noopte het college ertoe het verzoek van De Veste in breder perspectief te plaatsen en de mogelijkheid tot realisatie door andere partijen hierbij betrekken, antwoorden burgemeester en wethouders op de vragen van de VVD. Volgens het college was die stap mede ingegeven "door de raadsbreed onderschreven noodzaak voor een goed en integraal ouderen(huisvestings)beleid".

Het college ontkent overigens dat in de richting van De Veste verwachtingen zouden zijn gewekt als dat zij in aanmerking zouden komen voor de bouw van het appartementencomplex. "Natuurlijk zijn lopende de gesprekken ideeën uitgewisseld, maar nimmer zijn concrete toezeggingen gedaan. Er is op gewezen dat een en ander afhankelijk is van de besluitvorming door de betrokken bestuursorganen", aldus het college.

Oosterhout, 28 mei 1999

Deel: ' Oosterhout kiest ontwikkelaar 'residentieel wonen met zorg' '
Lees ook