Gemeente Oosterhout


Op korte- en middellange termijn

College neemt maatregelen verbetering verkeersveiligheid

Het college van burgemeester en wethouders gaat een aantal maatregelen nemen die de verkeersveiligheid in Oosterhout - en dan met name voor langzaam verkeer - moet vergroten. Daarbij is één van de belangrijkste uitgangspunten dat vrachtverkeer dat geen bestemming heeft in het centrum, uit de stad wordt geweerd.

B. en w. hebben daartoe besloten. Ook in de onlangs gehouden vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Verkeer zijn daarover vragen gesteld.

Het college wil onder andere een vrachtwagenverbod in het centrum invoeren. Zo’n verbod zou overigens niet gelden voor vrachtverkeer dat voor bevoorrading in de binnenstad moet zijn. Daarnaast zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van ontmoedigingsborden voor vrachtwagens richting centrum.

Ook zal het gemeentebestuur in overleg met de Federatie Detailhandel en Horeca en de Vereniging Industrieel Contact Oosterhout nogmaals bepleiten dat vrachtverkeer waar mogelijk alleen gebruik maakt van die (doorgaande) wegen die ook daadwerkelijk voor vrachtverkeer bedoeld zijn. Bij omleidingen zullen b. en w. steeds de direct betrokken bedrijven daarvan ook schriftelijk op de hoogte stellen.

Zo is onlangs nog een brief gestuurd aan de ondernemers op de bedrijventerrein Vijf Eiken/Beneluxweg/PDV-locatie/Meidoornstraat. Daarin is hen gewezen op het belang van het correct volgen van omleidingen als gevolg van de afsluiting van de op- en afrit van de A27 (Oosterhout-zuid) en de oosttangent (Tilburgseweg-Antoniusstraat). Bij de geplande omleidingen als gevolg van de reconstructies van de Wilhelminalaan en Weststadweg zal dat wederom gebeuren.

Voor wat de huidige omleidingen zelf betreft, zullen sommige gele omleidingsborden worden verplaatst of aangepast. De omleidingsroute die het gevolg is van fase 4 van de reconstructie van de oosttangent zal nog eens worden bestudeerd. Uitgangspunt is dat in de toekomst bij omleidingen getracht zal worden zoveel mogelijk het centrum te vermijden.

Het college zal daarnaast nog eens goed kijken naar de bewegwijzering door middel van ANWB-borden. Dat heeft er inmiddels toe geleid dat de verwijzing naar Gorinchem via de Ridderstraat is afgeplakt. Er is met de ANWB contact over andere onjuiste dan wel onlogische verwijzingen. Samen met het VICO willen b. en w. zich sterk maken voor een nog betere verwijzing naar het bedrijventerrein vanaf de A27 en A59.

Met betrekking tot de kruising Ridderstraat-Slotlaan is besloten tot instelling van "conflictvrij" groen voor fietsers uit zuidelijke richting. Het installeren van "conflictvrij" groen uit de andere richtingen hoort op de korte termijn niet tot de mogelijkheden. Dat is alleen mogelijk bij een reconstructie van de kruising plus aanpassing van de verkeerslichten. Datzelfde geldt ook voor de andere kruisingen met de Ridderstraat.

In overleg met de leverancier van verkeerslichten zullen de mogelijkheden worden onderzocht alle kruisingen met verkeerslichten te voorzien van "conflictvrij" groen. Daarbij zullen ook de eventuele nadelen onder de loep worden genomen. Het invoeren van "conflictvrij" groen heeft namelijk wel als neveneffect dat de doorstroming op deze kruising - zowel voor gemotoriseerd als langzaam verkeer - vermindert. Dat zal leiden tot langere wachttijden.

Verder is op één kruising een bord geplaatst dat afslaand gemotoriseerd verkeer attendeert op langzaam verkeer dat rechtdoor gaat. Ook op andere kruisingen zullen mogelijk dergelijke borden geplaatst worden

Voor de langere termijn hebben burgemeester en wethouders besloten voorstellen uit het verleden - nota’s, rapporten en studies - rond de verkeersproblematiek in Oosterhout - en dan met name de Ridderstraat - nogmaals op hun merites te bekijken.

Oosterhout, 20 april 1999

Deel: ' Oosterhout neemt maatregelen verbetering verkeersveiligheid '
Lees ook