Gemeente Oosterhout

Gemeente Oosterhout wil toe naar één publieksbalie

College presenteert voorlopig voorstel clustering afdeling

De gemeente Oosterhout wil in de toekomst toe naar één publieksbalie, waar het merendeel van de vragen en verzoeken van inwoners en ondernemers uit Oosterhout kan worden afgewerkt. Vooralsnog bestaat deze afdeling "publiekszaken in oprichting" uit de onderdelen burgerzaken, receptie/bodedienst, informatiecentrum en meldpunt openbare ruimte. Het is de bedoeling dat deze afdeling in een periode van circa twee jaar wordt uitgebreid met baliefuncties van andere afdelingen. Te denken valt dan aan onder andere zorg, belastingen, werk en bouwen en wonen.

Dat wordt duidelijk uit het voorlopig voorstel, verwoord in de notitie "Meer dan de som der delen", voor de clustering van de gemeentelijke afdelingen in de nieuwe organisatie. Het voorstel is een uitvloeisel van de door de raad aangenomen nota "Ánders Oosterhout", waarin de contouren van de nieuwe organisatiestructuur worden aangegeven. De nota gaat uit van het zogenaamde concernmodel: een platte organisatie van acht tot tien afdelingen die in het eindmodel worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en een adjunct-secretaris. Het voorlopig voorstel voor de clustering is opgesteld door het ambtelijke "projectteam herstart".

Een ander opmerkelijk fenomeen is de introductie van de afdeling stadsbedrijven. Hierin worden organisatie-eenheden ondergebracht die met elkaar gemeen hebben dat ze bedrijfsmatig van karakter zijn en intern verzelfstandigd kunnen worden. Inhoudelijk hoeven deze onderdelen dus geen enkele band met elkaar te hebben. In de afdeling stadsbedrijven worden vooralsnog vijf eenheden onderkend: ingenieursbureau (accommodatiebeheer, werken en vastgoedregistratie), facilitaire diensten (bedrijfsrestaurants en interieurverzorging), afval, sportaccommodaties en theater De Bussel.

Daarnaast zijn er nog de volgende zes afdelingen te onderscheiden:

Zorg en inkomen.
Taken: sociale zekerheid, kwijtschelding, tegemoetkomingsregeling, schuldhulpverlening, WVG en huursubsidie.

Samenleving en bestuur.
Taken: onderwijs, welzijn, leerplicht, cultuur, sport, recreatie, gezondheidszorg, buurtbeheer, openbare orde, integrale veiligheid, kabinet en representatie, algemeen bestuurlijke zaken.

Bouwen en wonen.
Taken: ruimtelijk juridische zaken en bestemmingsplannen, bouw- en woningtoezicht, economie, milieu, stedenbouw en planologie.

Leefomgeving.
Taken: algemeen beheer openbare ruimte, groen en water, wegen en verkeer, reiniging en onderhoud.

Sturing en control.
Een afdeling die de kaders stelt (en bewaakt) op de gebieden arbeid en kapitaal en op een aantal concernaangelegenheden tevens stuur. Taken (onder andere): financiële en P&O-control, beleidscontrol en coördinatie, strategie op concernniveau, kwaliteitsontwikkeling.

Financiële ondersteuning en uitvoering.
Taken: financiële advisering, financiële administratie, financieel beheer en ondersteuning, belastingen.

Algemene ondersteuning en uitvoering.
Taken (onder andere): P&O-, informatie-, communicatie- en juridische advisering, salarisadministratie, onderzoek en statistiek, automatisering, documentaire informatievoorziening.

De laatstgenoemde drie afdelingen behoren tot de zogenaamde "hoofdkantoorfuncties", omdat zij ten behoeve van het gehele concern (kaderstellende, adviserende of ondersteunende) activiteiten verrichten.

Daarnaast is ervoor gekozen de brandweer een eigen organisatie-eenheid te laten zijn. De gemeentelijke omvang van de brandweer is, met vier tot zes ftes, te gering om van de brandweer een afdeling te maken. Anderzijds, zo is de conclusie, doet het geen recht aan de specifieke status van dit onderdeel en het groot aantal vrijwilligers om de brandweer onderdeel te maken van een andere afdeling. De taken op het gebied van verlening en handhaving van gebruiksvergunningen wordt overigens van de brandweer overgeheveld naar de afdeling bouwen en wonen, zo is het voorstel.

Het idee voor de nieuwe clustering van afdelingen is overigens gebaseerd op een tiental ordenigscriteria die eerder al voor de nieuwe organisatie zijn geformuleerd. Daarnaast heeft ook het directieteam een aantal uitgangspunten voor de nieuwe orgnaisatie geformuleerd. Een daarvan is dat de nieuwe structuur geen doel op zich is, maar alleen een middel om te komen tot een kwalitatief betere organisatie. "De organisatiestructuur is een ondersteunend middel voor cultuur en werkprocessen", aldus de nota. Andere uitgangspunten zijn dat de nieuwe structuur zich moet kenmerken door onderlinge verwevenheid van de afdelingen, dat ze helderheid moet bieden over rollen en verantwoordelijkheden en dat bij het inrichten van de nieuwe organisatie vooral "de vraag van de klant" leidend is.

Nu het voorlopig voorstel ook aan de medewerkers van de gemeente Oosterhout is gepresenteerd, is het hun beurt om te reageren. Zij hebben daarvoor een termijn van zes weken. Ook zal advies gevraagd worden aan de Ondernemingsraad en de commissie Middelen. Vervolgens zal het college medio november, op voorstel van het projectteam herstart, een definitief besluit over de clustering van de afdelingen nemen.

Oosterhout, 14 september 2001

Deel: ' Oosterhout wil in de toekomst toe naar één publieksbalie '
Lees ook