Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 7 augustus 2001

Oosterhout wil projecten beginnen voor voor- en vroegschoolse educatie

De gemeente Oosterhout gaat een aantal projecten beginnen en voortzetten die gericht zijn op het terugbrengen van taalachterstand bij jonge kinderen (twee tot vijf jaar). Hierin werken peuterspeelzalen en basisscholen samen. Voor deze projecten voor Voor- en Vroegschoolse Educatie heeft het rijk subsidie klaar liggen voor een periode van drie jaar. B. en w. vragen nu de gemeenteraad van Oosterhout een besluit te nemen over de inzet van dit bedrag voor het schooljaar 2001-2002. Voor dat schooljaar gaat het om een bedrag van in principe 1.054.151. ( 478.353). Dat bedrag is zeer recent door het ministerie nog opgehoogd.

De plannen die tot nu toe voor het schooljaar zijn ontwikkeld, gaan dan ook nog uit van een lager bedrag, namelijk 617.273. Hiervoor kunnen vier projecten worden gedraaid: de continuering van het project Papegaai bij de Loevensteinschool, de projecten Startblokken bij peuterspeelzaal Slotjes/basisschool Biëncorf en peuterspeelzaal Bunthoef/basisschool De Beiaard, het project Kaleidoscoop bij peuterspeelzaal Hummeldonk/basisschool Sterrendonk. Basisschool De Wingerd tenslotte zal een deel van het budget ontvangen voor een training voor het programma Startblokken. Hoe het resterende bedrag zal worden ingevuld, is nog niet bekend. Daarvoor worden in het najaar voorstellen ontwikkeld.

De VVE-regeling is bedoeld om dreigende achterstanden van leerlingen op jonge leeftijd aan te pakken. De doelgroep bestaat uit kinderen uit etnische minderheidsgroepen en autochtone kinderen van laag opgeleide ouders. VVE-programmas zijn speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld; ze richten zich op het verkleinen van de taal- en ontwikkelingsachterstand aan het begin van de schoolloopbaan.

Uit onderzoek blijkt dat de taalontwikkeling in de eerste vier levensjaren van groot belang is voor de periode daarna. Vroegtijdig ingrijpen heeft effect, maar dan moet daarmee wel op jonge leeftijd worden begonnen - drie jaar, maar liefst nog eerder - en moet er een gestructureerd aanbod zijn in de voorschoolse voorziening in het Oosterhout de peuterspeelzalen dat doorloopt in de onderbouw van het basisonderwijs. De uitvoering van het project moet in handen zijn van gekwalificeerde krachten. Verder is gebleken dat de resultaten beter zijn naarmate het programma intensiever is.

Voorstel voor andere regeling maaltijdvoorziening Oosterhoutse ouderen

Het college gaat de Oosterhoutse gemeenteraad voorstellen de maaltijdvoorziening voor ouderen anders te regelen. De regeling is bedoeld voor ouderen (55-plus) en, in specifieke gevallen, gehandicapten die om tal van redenen niet (meer) zelfstandig kunnen koken. Volgens b. en w. zijn er tal van argumenten om hiervoor een nieuwe regeling vast te stellen, onder andere het feit dat de regeling voor de eigen bijdrage op dit moment niet goed werkt.

In de nieuwe regeling wordt de maaltijdvoorziening uitgevoerd door de Stichting Bejaardenzorg Oosterhout (SBO). SBO ontvangt daarvoor overigens geen subsidie, omdat ze in principe de kostprijs in rekening brengt. Ouderen die dat bedrag niet kunnen opbrengen, ontvangen een financiële tegemoetkoming door de gemeente. Hiervoor is in de begroting een bedrag van 99.116 ( 44.977) opgenomen.

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage bedraagt maximaal 12,50 per maaltijd (kostprijs) en minimaal 6,10 (het bedrag dat de Belastingdienst heeft vastgesteld als waarde van een warme maaltijd als loon in nature). De hoogte van die bijdrage hangt af van het inkomen, waarbij er sprake is van een glijdende schaal. Verder wordt vastgesteld dat deelnemers altijd de kostprijs betalen als ze een vermogen bezitten dat hoger is dan 10.300 (alleenstaanden) of 20.600 (alleenstaande ouder, gehuwden/samenwonenden).

De inkomenstoets vindt plaats bij aanvraag. Die toets wordt uitgevoerd door het Zorgloket. SBO brengt maandelijks de aldus vastgestelde eigen bijdrage bij de deelnemers in rekening, terwijl SBO ook maandelijks met de gemeente afrekent.

College wil elf rijksmonumenten voordragen voor restauratiesubsidie

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor elf monumentale panden en objecten voor te dragen voor het Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma (2002-2007). Via dit programma worden de gelden verdeeld die landelijk zijn bestemd voor het opknappen van rijksmonumenten. Een aantal panden die het college wil voordragen, zijn overigens ook al aangemeld voor het PRUP 2001-2006. Gedeputeerde Staten heeft echter nog niet op deze aanvraag besloten. Omdat dus niet bekend is welke verzoeken worden gehonoreerd, stellen b. en w. voor ook deze monumenten veiligheidshalve weer op te voeren. De verzoeken zijn onderverdeeld in drie categorieën en van een prioriteit voorzien.

Het college stelt voor de categorie woningen en boerderijen de volgende panden voor:

Pand Arendstraat 37 (de voormalige pastorie van de H. Hartkerk). Hiervoor is inmiddels een restauratievergunning verleend.

Slotje Beveren, Ridderstraat 80. De aanvraag voor een restauratievergunning is in behandeling. De kosten worden voorlopig becijferd op 476.112 ( 211.971).

Voor de categorie religieuze gebouwen stellen b. en w. voor:

Vredeskerk aan de Rulstraat. De restauratiekosten zijn hier vastgesteld op 465.313 ( 211.150).

Meerwerk restauratie Sint-Jansbasiliek.

Maarschalkerweerdorgel in de Sint-Jansbasiliek. De restauratievergunning is bij de gemeente ontvangen en in behandeling. De totale restauratiesom wordt vooralsnog berekend op 818.436 ( 371.390).

Glas-in-loodramen van kerk van St. Jan aan de Provincialeweg in Oosteind. De aanvraag voor een restauratievergunning is in behandeling. De kosten worden geraamd op 11.596 ( 5.262).

De kruisweg in de kerk van de H. Cornelius te Den Hout. De aanvraag voor een restauratievergunning is in voorbereiding.

Tenslotte wil het college ook nog een aantal monumenten in de categorie voordragen voor subsidie:

Landgoed Oosterheide, Tilburgseweg 1. De restauratiekosten hiervan zijn vastgesteld op 418.809 ( 190.074).

De voormalige leerlooierij aan de Past. Bresserstraat 1;

Slotje Limburg (Slotlaan 15). Hiervoor is de aanvraag voor een restauratievergunning in behandeling. De totale restauratiesom beloopt vooralsnog 1.291.095 ( 585.837).

Pand Ruiterspoor 8a te Den Hout.

Oosterhout gaf in 2000 63 hectare bedrijventerrein uit

Oosterhout heeft in 2000 het leeuwendeel van de uitgifte van bedrijventerreinen in West-Brabant voor haar rekening genomen. In heel West-Brabant werd in totaal 160 hectare uitgegeven (een record), waarvan 63 hectare voor rekening van Oosterhout kwam. Dat blijkt uit de rapportage van het provinciaal economisch onderzoeksinstituut ETIN. B. en w. hebben de rapportage voor kennisgeving aangenomen.

Als specifiek naar Oosterhout wordt gekeken, blijkt dat de uitgifte van Everdenberg en Weststad III zeer voorspoedig verloopt, terwijl op De Wijsterd nog enkele woon-werkkavels resteren. In totaal is in Oosterhout nog circa elf hectare bedrijventerrein direct uitgeefbaar. En hoewel de animo voor bedrijventerreinen als gevolg van de stagnerende groei van de economie iets verflauwt, is de verwachting dat in de loop van 2002 al deze locaties praktisch uitgegeven zullen zijn.

Als uitbreidingen op de korte termijn staan op de rol De Wijsterd met circa zes hectare en kantorenpark Beneluxweg met 3,6 hectare. Daarnaast is er dan overigens ook nog particulier aanbod, zoals de Martens-terreinen aan de Statendamweg en de locaties van Rodenburg en Gefco op bedrijventerrein Vijf Eiken. In totaal gaat het hier dan om ongeveer veertig hectare.

Bij de herziening van de nota economisch beleid zullen b. en w. voorstellen doen hoe met deze krapte aan bedrijventerreinen moet worden omgegaan.

Voorstel voor vervanging monumentale paardekastanjes Kastanjedreef

B. en w. stellen de gemeenteraad voor een bedrag van 140.000 ( 63.529) uit te trekken voor de vervanging van de bomen (paardekastanjes) in de Kastenjedreef in het Oosterhoutse slotpark. De monumentale paardekastanjes verkeren in een matige staat, zo bleek in 1999 uit onderzoek van de Nationale Bomenbank. Door de vele wonden zijn invalspoorten ontstaan voor zwammen, waardoor de toekomstverwachtingen voor de bomen sterk zijn verminderd. Het rapport van de Bomenbank was destijds aanleiding twee kastanjes preventief te ruimen, terwijl een derde het loodje legde tijdens een storm in mei 2000.

Het plan voorziet er nu in de elf resterende monumentale paardekastanjes te rooien en vier andere in depot te plaatsen langs de Beneluxweg. Ze worden vervangen door 25 nieuwe paardekastanjes, terwijl twee bomen zullen worden ingeboet. Het plan voorziet verder in het aanbrengen van een beukenhaag nabij de parkeerplaats van appartementengebouw De Braak en het inzaaien van de gazons.

Met de werkzaamheden zal in het najaar worden gestart, zo is de bedoeling.

Krediet gevraagd voor landschapsontwikkelingsplan Den Hout

Het college vraagt de raad een krediet van 50.000 ( 22.689) te verstrekken voor het uitvoeren van een deel van het landschapsontwikkelingsplan Den Hout. Dit plan is in 1999 opgesteld, in samenwerking met het Waterschap Land van Nassau, de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout, NCB Den Hout, de Madese Natuurvrienden en de gemeente Drimmelen. Het plan beschrijft de wenselijke ontwikkeling rond de kern van Den Hout over een periode van twintig tot dertig jaar.

Het project dat nu ter hand wordt genomen, heeft betrekking op de watergang parallel aan de zuidzijde van de Weststadweg (vanaf de Houtse Linies tot aan de rotonde). Het inrichtingsplan moet voorzien in het vergraven van oevers en de ecologische inrichting van de bermen.

Het project zal in september starten. Rond november zullen in samenwerking met het waterschap, de gemeente Drimmelen en het Brabants Landschap inrichtingsschetsen worden opgesteld, die vervolgens aan omwonenden en grondeigenaren zullen worden voorgelegd. De realisatie zal vervolgens eind 2001 plaatsvinden, met een uitloop naar het voorjaar van 2002.

Nieuw voorbereidingsbesluit voor deel Ridderstraat gevraagd

Burgemeester en wethouders vragen de raad een nieuw voorbereidingsbesluit te nemen voor de percelen Ridderstraat 5 en 7, Nieuwe Bouwlingstraat 33 en Stadhouderslaan 14. De raad nam in september 2000 hiervoor al een eerste keer een voorbereidingsbesluit om zo medewerking te kunnen verlenen aan de bouwplannen in dat deel van de Ridderstraat. Het gaat hierbij meer specifiek om de verbouwing van de voormalige mavo en de bouw van een appartementencomplex. Omdat het oude voorbereidingsbesluit afloopt en om verdere medewerking aan de plannen te kunnen blijven verlenen, moet nu een nieuw voorbereidingsbesluit worden genomen.

Aangezien tegen het bouwplan van De Veste Groep bezwaar is ontvangen van één omwonende, die van mening is dat zijn woongenot door het bouwplan zal verminderen. Volgens het college zal er echter eerder sprake zijn van een aanzienlijke verbetering, bijvoorbeeld omdat de school (inclusief overlast door verkeer van halende en brengende ouders) wordt ingeruild voor een appartementencomplex met ondergrondse garage. Bovendien staat het complex op een behoorlijke afstand ten opzichte van de andere woningen aan de Stadhouderslaan, aldus b. en w. Om die reden zal het college dan ook Gedeputeerde Staten vragen een verklaring van geen bezwaar af te geven. Via de Provinciale Planologische Commissie heeft de gemeente overigens al groen licht gekregen voor de voor dit deel van de Ridderstraat opgestelde visie.

Voorstel voor wijziging in leges reisdocumenten

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor de leges voor de uitgifte van reisdocumenten per 1 oktober a.s. te wijzigen. Dat is nodig als gevolg van gewijzigde nationale regelgeving. Die leidt ertoe dat reisdocumenten, omwille van beveiliging, niet langer op het stadhuis zelf mogen worden vervaardigd. Dat betekent het einde van het in Oosterhout gebruikelijke "klaar-terwijl-u-wacht"-systeem.

De rijksoverheid grijpt de introductie van het nieuwe paspoort meteen aan om striktere richtlijnen te stellen voor de leges (tarieven) voor reisdocumenten. Uit het voorstel aan de gemeenteraad blijkt dat een pasoort 73,35 ( 33,37) gaat kosten. Dat was 75 ( 34,03). De Nederlandse identiteitskaart, die de Europese identiteitskaart gaat vervangen, gaat 59,20 ( 26,87) kosten. De kosten voor een Europese identiteitskaart bedroegen 39 ( 17,70). Die verhoging is een gevolg van het feit dat voor de nieuwe identiteitskaart nagenoeg dezelfde handelingen en dus kosten gemaakt moeten worden als voor een paspoort.

Een andere belangrijke wijziging betreft het bijschrijven van kinderen. Dat kost nu nog 15 ( 6,81). In de toekomst blijft dat 15 als een kind meteen in het paspoort wordt bijgeschreven. Als in een bestaand paspoort een kind moet worden bijgeschreven, gaat dat 35 ( 15,88) kosten. Tenslotte is er nog sprake van spoedleges als een paspoort binnen een dag moet worden afgegeven. Hiervoor zijn dan bij een reisdocument extra rijksleges van 73,55 ( 33,37) verschuldigd, terwijl het met spoed bijschrijven nog eens 35 ( 15,88) gaat kosten.

B. en w. stellen ontwerp-agenda raadsvergadering 11 september vast

Burgemeester en wethouders hebben de ontwerp-agenda voor de raadsvergadering van 11 september vastgesteld. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

achtervang bij geldleningen ten behoeve van toegelaten instellingen in de volkshuisvesting;

verkoop perceel op bedrijventerrein De Wijsterd aan Snel & Co;

vervanging rioolbeheerskaarten

vervanging algemene voorzieningen zwembad Arkendonk;

vestiging van recht van opstal voor het in eigendom hebben van een greenkeepersonderkomen en een lockergebouw;

huisvesting van peuterspeelzaal t Achterommetje;

beschikbaarstelling van de rijksgelden Voor- en Vroegschoolse Educatie;

vaststelling van de Regeling maaltijdvoorziening gemeente Oosterhout 2001;

borgstelling aan de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout voor een lening;

vaststelling van de 8e wijziging van de Legesverordening Oosterhout 1991;

realisatie trapveldje aan de Gen. Maczekstraat;

landschapsontwikkelingsplan Den Hout;

vervanging van bomen aan de Kastanjedreef (2e fase);

Milieubeleidsplan 2001-2005;

vaststelling van "beleidsregels uitbreiding verkoopvloeroppervlakte detailhandel centrumgebied";

nemen van een voorbereidingsbesluit voor delen van het buitengebied;

voorbereidingskrediet Vrachelen 3e fase;

voorbereidingsbesluit voor het gebied Ridderstraat e.o.;

schadevergoeding ex art. 49 van de Wet op de ruimtelijke ordening aan de heer J.H.T. van Giersbergen;

aanmelding voor Provinciaal Restauratie Uitvoeringsprogramma (PRUP) 2002-2007.

Raad gevraagd Milieubeleidsplan 2001-2005 vast te stellen

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 september voor het Milieubeleidsplan 2001-2005 vast te stellen. Het concept-plan is eind april door het college al vastgesteld, waarna een inspraakprocedure heeft plaatsgevonden. Nu die is doorlopen, kan het plan ter goedkeuring aan de raad worden aangeboden.

Een van de belangrijkste speerpunten uit het plan is dat in de toekomst steeds meer zal worden worden gekeken naar het milieurendement van de diverse beleidsvoornemens. Bij het formuleren van nieuw beleid en bij het voorbereiden van milieuactiviteiten is het van belang om zoveel mogelijk inzicht te hebben in de effectiviteit van het beleid in relatie tot de te leveren inspanningen en de te maken kosten. Dat valt overigens, zo constateert het college, niet mee. Er zal dan ook een methode voor moeten worden ontwikkeld. Vooruitlopend daarop is via een alternatieve weg al wel een aanzet gegeven. Van alle hoofditems uit het milieubeleidsplan is het rendement bepaald.

Het Milieubeleidsplan 2001-2005 heeft de "veranderende rol" als centraal thema. Er is een omslag nodig in het milieubeleid. Milieu moet veel meer integraal worden meegenomen bij beleidsvoornemens op allerlei terreinen. Voorts moet veel meer verantwoordelijkheid voor het milieu worden weggelegd bij derden. In dat verband zal de dialoog moeten worden aangegaan met bijvoorbeeld bedrijven, belangenverenigingen en dergelijke. Een eerste aanzet daartoe is reeds gegeven met de instelling van het Platform Duurzaam Oosterhout (PDO), waarin een groot aantal instellingen de milieudialoog is aangegaan. Een van de doelstellingen uit het milieubeleidsplan is dan ook de uitbreiding van het aantal deelnemers in het PDO.

In het raadsvoorstel staan b. en w. ook stil bij de gevolgen die de ombuigingsoperatie "Basis in balans" voor het gemeentelijk milieubeleid heeft gehad. In de eerste plaats is er bezuinigd op de personeelskosten; de gevolgen hiervan zijn opgevangen door vergunningverlening en handhaving anders en efficiënter aan te pakken. Overigens zal nog moeten blijken of deze aanpak ook inderdaad in de praktijk werkt, aldus het college.

Daarnaast was nog een ombuiging van 125.000 op de uitgaven opgelegd. Voor een deel ter grootte van 18.000 is die ombuiging gehaald door het milieubeleidsplan in eigen beheer op te stellen. Voor de invulling van het overige bedrag is de gemeente in overleg met het MEK om te bezien of er, naast of in plaats van de gemeentelijke subsidie, andere financieringsbronnen voor deze stichting zijn te vinden.

Oosterhout gaf in 2000 ruim 2,7 miljoen uit aan minimabeleid

De gemeente Oosterhout heeft in 2000 in totaal 2.749.919,12 ( 1.247.858,88) uitgegeven aan direct gemeentelijk minimabeleid. B. en w. antwoorden dit op vragen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die had bij de gemeente aan de bel getrokken naar aanleiding van een bericht van de Oosterhoutse FNV-werkgroep ouderen en uitkeringsgerechtigden. Die is van mening dat de gemeente Oosterhout te weinig aan minimabeleid uitgeeft.

De FNV-werkgroep komt tot die conclusie na vergelijking van de uitgaven voor bijzondere bijstand en het "fictieve budget" voor bijzondere bijstand, zoals het rijk dat hanteert bij het samenstellen van het bedrag dat de gemeente Oosterhout jaarlijks van het rijk krijgt (de zogenaamde algemene uitkering uit het Gemeentefonds). Het college wijst erop dat dat bedrag overigens niet is geoormerkt. Daarnaast is het niet eerlijk om alleen de vergelijking tussen het fictieve budget en de uitgaven voor bijzondere bijstand te maken. "Als men deze middelen toch wil vergelijken, kan deze vergelijking niet beperkt blijven tot de uitgaven voor bijzondere bijstand. Het gemeentelijk minimabeleid omvat meer dan enkel de verlening van bijzondere bijstand", aldus het college. In totaal gaat het dan dus om een bedrag van bijna

2,75 miljoen, waarbij indirecte kosten zoals die van uitvoering en voorlichting niet zijn meegenomen.

Een deel van dat budget wordt gevormd door het bedrag van 25 dat de gemeente Oosterhout "inhoudt" op de zogenaamde Zalmsnip, het bedrag van 100 dat het rijk per huishouden beschikbaar gesteld voor verlaging van de lokale lasten. Hiervan wordt in Oosterhout 75 doorgesluisd. Om huishoudens met een minimuminkomen te compenseren voor het feit dat de Zalmsnip niet volledig wordt uitbetaald, is besloten vanaf 2000 het basisbedrag van de gemeentelijke tegemoetkomingsregeling met 25 ( 11,34) per huishouden te verhogen.

Bezwaren tegen velvergunningen bomen Meerpaal ongegrond

Het college van b. en w. heeft besloten de bezwaren ongegrond te verklaren die de Milieuvereniging Oosterhout had ingediend tegen het verlenen van een velvergunning voor dertien bomen aan de Meerpaal 9. Daarmee volgt het college de Adviescommissie voor de bezwaarschriften.

De commissie is van oordeel dat de toestand van de dertien bomen twee eiken, acht acacias en drie stuks vogelkers zo slecht was, dat ze een "reëel gevaar" voor het verkeer over de Meerpaal opleveren. De bomen stonden scheef en hingen gedeeltelijk over de rijbaan.

De adviescommissie heeft verder laten meespelen dat de houtopstanden niet worden genoemd in de "ecologische structuurvisie Oosterhout-zuid". Evenmin komen ze voor op de lijst van monumentale bomen.

De Milieuvereniging had verder bezwaar gemaakt tegen het verlenen van velvergunning voor veertien bomen (zeven acacias, zes eiken en een lijsterbes) op het perceel Meerpaal 1. In dit geval hebben b. en w., overeenkomstig het advies van de Adviescommissie, besloten de Milieuvereniging niet-ontvankelijk te verklaren omdat ze het bezwaarschrift te laat heeft ingediend.

College geeft vrijsteling voor GSM-mast op perceel Bredaseweg

Burgemeester en wethouders hebben besloten de firma Dutchtone tijdelijk maximaal drie jaar vrijstelling te verlenen voor het plaatsen van een GSM-mast op het perceel Bredaseweg 150. De mast, circa dertig meter hoog, kan achter een aantal bomen worden geplaatst, waardoor de visuele hinder voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt. Voor de mast hoeft geen ondergrondse fundering te worden aangelegd; er wordt gebruik gemaakt van een "bovengrondse fundering" een soort container gevuld met zand) die eenvoudig kan worden verwijderd.

Overigens heeft Dutchtone aangegeven op deze plaats eigenlijk een permanente GSM-mast te willen bouwen. De bestemmingsplanprocedure die dat mogelijk moet maken, zou echter flink wat tijd in beslag nemen. Vanwege de haast die het bedrijf heeft met het plaatsen van een mast, is nu voor een tijdelijke vrijstelling gekozen.

College vraagt raad borgstelling voor lening Stichting Begraafplaatsen

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen borgstelling te verlenen voor een geldlening ter waarde van 750.000 ( 340.355) door de Stichting Begraafplaatsen Oosterhout (SBO). De stichting heeft het geld nodig voor de herinrichting van de begraafplaats Leijsenakkers. Volgens b. en w. past het verstrekken van de borgstelling binnen het gemeentelijk beleid, waarin de gemeente zich alleen in bijzondere omstandigheden borgstelt voor leningen door organisaties zonder winstoogmerk. De bijzondere omstandigheid is in dit geval het feit dat geldgevers alleen bereid zijn een lening te verstrekken als de gemeente zich garant stelt. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de stichting een taak vervult die tot de gemeentelijke zorgplicht behoort.

B. en w. verlenen subsidie aan organisatie Dag voor de Vrijwilliger

Het college heeft besloten een eenmalige subsidie van 14.300 ( 6.489) te verstrekken aan Stichting Welzijn Oosterhout voor de organisatie van de Dag voor de Vrijwilliger. Deze dag, die past binnen het door de Verenigde Naties uitgeroepen Jaar van de Vrijwilliger, zal worden gehouden op 25 oktober.

Het programma van de Dag van de Vrijwilliger bestaat in Oosterhout uit drie onderdelen: een symposium, een vrijwilligersmarkt en een feestelijk gedeelte.

Het symposium, dat gehouden zal worden in theater De Bussel, richt zich op actuele themas rond het vrijwillgerswerk (zoals de stagnerende aanwas, de status van de vrijwilliger en de toenemende individualisering). Op de vrijwillgersmarkt, tevens te houden in De Bussel, zullen zon vijftien tot twintig Oosterhoutse vrijwilligersorganisaties zich presenteren. Het programma sluit af met drie feestelijke bijeenkomsten (in De Pannehoef, De Bussel en De Toonzaal), waarop onder andere lokale artiesten zullen optreden.

Bezwaren tegen bouwplan Vincentiusstraat ongegrond

Burgemeester en wethouders hebben besloten een aantal bewoners en omwonenden van de Sint-Vincentiusstraat ongegrond te verklaren in hun bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van zeven woningen aan de Sint-Vincentiusstraat 82-84. Het betreft hier de voormalige locatie van bergingsbedrijf Rutters. Met hun besluit volgen b. en w. het advies van de gemeentelijke Adviescommissie voor de bezwaarschriften.

De bezwaarmakers hebben vooral problemen met het feit dat het aangepaste bouwplan voorziet in dakkapellen aan de achterkant van de woning, waar in eerste instantie dakramen waren voorzien. Volgens de bezwaarmakers leidt dat tot een inbreuk op de privacy en verminderd woongenot. Daarnaast wil men dat er een adequate erfafscheiding rond het perceel komt.

De adviescommissie kwam tot het oordeel dat het realiseren van de dakkapellen, gelet op het positieve advies van de welstandscommissie, niet onaanvaardbaar is. Daarbij heeft de commissie bovendien het gegeven een rol laten spelen dat, als gevolg van een wijziging in de Woningwet, voor het bouwen van dakkapellen aan de achterkant van de woning per 1 januari 2002 geen vergunning meer nodig is. "Ook al zou het realiseren van de dakkapellen niet worden toegestaan, dan kan hiertegen bij het vergunningsvrij worden van dergelijke bouwwerken niets meer gedaan worden", aldus de commissie.

Verder is de commissie van mening dat er ook nu al een adequate erfafscheiding is tussen het bouwperceel en de aangrenzende woningen. Waar nodig zal de oude erfafscheiding worden opgeknapt.

Voorstel voor tijdelijk onderkomen peuterspeelzaal t Achterommetje

B. en w. vragen de gemeenteraad te besluiten een bedrag van 48.000 ( 21.781) ten laste van de post onvoorzien te brengen voor de tijdelijke huisvesting van peuterspeelzaal t Achterommetje. De peuterspeelzaal was gevestigd in de gebouwen van VSO-school De Zwaaikom aan de Irenestraat. De eigenaar van het gebouw, Stichting Huisvesting Oosterhout en Omstreken (SHOO), heeft echter met ingang van komend seizoen de huur opgezegd omdat ze de lokalen zelf nodig heeft voor leerlingen van De Zwaaikom.

Op termijn ziet t Achterommetje wel mogelijkheden om bij De Pionier of De Meander huisvesting te vinden, maar dat biedt nu geen soelaas. Verspreiding van de 75 peuters over andere peuterspeelzalen is geen oplossing, omdat het aantal te groot is. De peuterspeelzalen in Dommelbergen en het centrum hebben hiervoor geen capaciteit. Het plaatsen van tijdelijke units is dus de enige oplossing, aldus het college.

Leefbaarheidswerkgroep niet-ontvankelijk in bezwaar tegen plan Markkant

Het college van b. en w. heeft besloten de Leefbaarheidswerkgroep Den Hout niet-ontvankelijk te verklaren in haar bezwaar tegen het verlenen van bouwvergunningen voor het plan Vrachelen Centrum (Markkant). Daarmee volgt het college het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften. De commissie kwam tot het oordeel dat het bezwaar niet-ontvankelijk is omdat het één dag te laat is ingediend.

Het bezwaar richtte zich tegen de vergunning voor de bouw van een aantal woningen, een supermarkt en cafetaria en een sportzaal.

Voorstel voor investeringen in zwembad Arkendonk

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen een krediet van

52.000 ( 23.597) beschikbaar te stellen voor de vervanging van de bodemreiniger van zwembad Arkendonk en de aanschaf van een camera-beveiligingsinstallatie (zowel voor het zwembad als de sporthal). Volgens het college is dat nodig omdat de overlast door jeugd in zowel sporthal als zwembad de laatste tijd fors toeneemt.

Raad recht van opstal gevraagd voor gebouwen op terrein goflclub

De gemeenteraad wordt in zijn vergadering van 11 september gevraagd recht van opstal te verlenen aan de Stichting ter bevordering van de Golfsport in de gemeente Oosterhout voor twee gebouwen op Heihoef. Het gaat om een onderkomen voor de greenkeeper en een lockergebouw. Hiermee wordt dezelfde weg bewandeld als bij eerdere gebouwen die op het golfterrein zijn weggezet, namelijk de winkel, de beheerderswoning en het clubgebouw. Ook toen is, om financiële redenen, gekozen voor het recht van opstal.

Voorstel voor schadevergoeding door bouwplan Mathildastraat

B. en w. stelt de Oosterhoutse gemeenteraad voor een schadebedrag van 5.500 ( 2.269) te verstrekken aan de bewoner/eigenaar van het pand Mathildastraat 11e. Dat bedrag komt overeen met de waardevermindering van het pand na realisering van het bouwplan-Need (beperkte vermindering van uitzicht en de massa van de nieuwe bebouwing). Met het voorstel volgen b. en w. het advies van de stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (sOAZ), die in dit soort zaken altijd bekijkt wat de schade is als gevolg van wijzigingen in het planologisch regime.

Raad gevraagd perceel grond De Wijsterd te verkopen aan Snel&Co

Burgemeester en wethouders gaan de gemeenteraad vragen een perceel van 1165 m2 op bedrijvenpark De Wijsterd te verkopen aan Snel&Co. Dat is een installatiebedrijf dat nu nog in een woonwijk is gevestigd. Het bedrijf telt vijf personeelsleden. De grondprijs bedraagt 250 ( 113) per m2.

Oosterhout, 9 augustus 2001

Deel: ' Oosterhout wil projecten voor- en vroegschoolse educatie '
Lees ook