Provincie Utrecht

Persbericht

Waar kiezen we voor?

Op weg naar een nieuw Streekplan

14-05-2002
De provincie Utrecht is natuurlijk al helemaal ingericht, maar er doen zich steeds veranderingen voor. De provincie heeft als taak hier sturing aan te geven. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. In het kader van de ontwikkeling van het nieuwe Streekplan Provincie Utrecht 2005 - 2015 is door gedeputeerde staten de nota 'Ruimtelijke keuzes op hoofdlijnen' (Keuzenota) voorlopig vastgesteld. De Keuzenota richt zich onder meer op de thema's: woningbouw, ruimte voor water, infrastructuur en bereikbaarheid, impulsen voor een vitaal landelijk gebied, rol van de landbouw, etc.

Bij het opstellen van deze nota is goed gebruik gemaakt van alle inzichten die de Provincie gekregen heeft van mede-overheden en maatschappelijke organisaties tijdens het interactieve proces (dialoogfase). De publieksdebatten vormde vooral een bron van inspiratie. PS stellen de nota 'Ruimtelijke keuzes op hoofdlijnen' 17 juni vast. De Keuzenota is geen compleet verhaal, maar richt zich op de 'krenten in de pap'. In het ontwerp-streekplan komen nog vele andere onderwerpen aan de orde. Dit onwerp-streekplan wordt in de tweede helft van dit jaar voorbereid.

Waar kiezen we onder andere voor?

- De provincie maakt deel uit van de Deltametropool, maar ligt ook op het overgangsgebied naar het oosten van het land. We kiezen voor maatwerk per regio.

- De kernkwaliteiten moeten worden uitgebouwd. We kiezen voor grootstedelijke milieus, historische stadjes en afwisselende landschappen.

- Velen willen zich in deze provincie vestigen. De druk is groot, maar we zijn hierin selectief. We kiezen voor een beheerste stedelijke groei.

- Met de schaarse ruimte moeten we zorgvuldig omgaan. We kiezen voor 'slimmer' bouwen, dubbel grondgebruik, omzetting van verouderde gebruiksfuncties naar nieuwe functies.

- We kiezen voor een bouwprogramma van ongeveer 65.000 woningen tussen 2005 en 2015. Streven is nieuwe huizen vooral binnen de bestaande steden en dorpen te bouwen. Uitbreidingen voornamelijk bij de grotere steden. En uiteraard in goede relatie tot de verkeersinfrastructuur. Echter, een aantal van 65.000 woningen is veel. Daarom wordt ook gekeken naar nieuwe locaties, zoals Rijnenburg.
- We willen een vitaal platteland. We kiezen voor gebieden waar de productie van landbouw centraal staat en voor gebieden waar recreatie en natuur de inrichting bepalen.

- Economische ontwikkeling is belangrijk. We kiezen voor economische ontwikkeling op het gebied van intensieve bedrijvigheid, ICT, maar ook voor (bio)medische clusters (denk aan

farmaceutisch industrie, de wetenschap, e.d.). Dit betekent een ontwikkeling van minstens 400 ha. bedrijventerreinen en 1,1 miljoen m2 kantoorvloeroppervlak.

Meer informatie: Karin Tuinman, telefoon 2582561 of Karin.Tuinman@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Op weg naar een nieuw Streekplan Utrecht '
Lees ook