Nederlandse Akkerbouw Vakbond

OPEN BRIEF AAN DE KABINETSINFORMATEUR EN ALLE POLITIEKE PARTIJEN IN NEDERLAND---

Open brief aan de kabinetsinformateur en alle politieke partijen in Nederland

Standdaarbuiten, 28 mei 2002

Betreft: De Nederlandse landbouw, een stimulerend beleid in plaats van actieve euthanasie
De noodzaak tot een radicaal verschillend, duurzaam landbouwbeleid

Geachte heer Donner, volksvertegenwoordigers van CDA, PvdA, VVD, LPF, Groen Links, SP, D66, SGP, ChristenUnie en Leefbaar Nederland.

De afgelopen 8-plus jaar heeft de Nederlandse landbouw een geweldige teloorgang door moeten maken die grotendeels te danken is aan de inhoud en wijze van de in Den Haag gevoerde landbouwpolitiek. Als op de huidige manier voortgegaan wordt ziet de toekomst er voor de Nederlandse landbouw en in het bijzonder de akkerbouw niet best uit. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond luidt de alarmklok.

Politici en belangenbehartigers hebben schromelijk gefaald

Politici maar ook gevestigde organisaties zijn schromelijk tekort geschoten om de belangen van de Nederlandse boeren te behartigen en een politiek en een strategie voor een perspectiefvolle landbouwsector uit te zetten.

Terwijl het naoorlogse Mansholt-geïnspireerde beleid inderdaad aan een structurele herziening toe was heeft de Nederlandse politiek compleet gefaald om zelfstandig een politiek te ontwikkelen voor een robuuste landbouwsector die economisch en maatschappelijk duurzaam produceert. Klakkeloos en kritiekloos hebben (de meeste) politici aangelopen achter de magische toverwoorden liberalisatie en globalisatie; roomser dan de paus liep en loopt Nederland voorop in de EU-hervormingen ook waar het milieueisen betreft daarbij actief de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw ondermijnend; schaamteloos werden en worden landbouwbelangen als wisselgeld ingeleverd in de WTO-onderhandelingen. Aan de leiband van industriële en politieke belangen hebben Nederlandse politici systematisch landbouwprijzen en dus de inkomens in de landbouw uitgehold en de boerenstand laten overleven aan een infuus van marginale subsidiering. En passant worden ook nog elke dag en zonder overleg vaak onrealistische regelgevingen en verboden over de hoofden van de landbouwers uitgestort zodat produceren niet alleen economisch maar ook technisch bijna onmogelijk wordt gemaakt. En daarna wordt de boeren nog eens ongegeneerd voorgehouden dat subsidies aan voorwaarden als levering van groene diensten en modulatie gekoppeld zullen worden.

Beleidsmakers, politici maar ook gevestigde organisaties hebben gefaald om naar de boeren zelf te luisteren en serieus te denken over alternatieven, arrogant geworden en verblind door het adagio liberalisatie. Het lijkt erop dat vele politici en andere gevestigde vertegenwoordigers (en beleidsmakers) al lang geleden het contact met boeren en burgers kwijtgeraakt zijn en alleen denken in gemiddelden, macro-economische neoliberale begrippen en het uitwisselen van belangen. Zaken als de mestregelgeving, milieumaatregelen en de duurzame ondernemers aftrek zijn maar enkele van de voorbeelden.

Dit proces moet daarom een halt toegeroepen worden. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond doet daarom een dringend beroep op u en alle politieke partijen om in het nieuwe kabinet (van welke signatuur dan ook) en in de nieuwe Tweede Kamer de volgende uitgangspunten voor een nieuw landbouwbeleid te hanteren:

Uitgangspunten voor een ander, duurzaam landbouwbeleid¹

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond roept u en alle politieke partijen op om in het nieuwe kabinet (van welke signatuur dan ook) en in de nieuwe Tweede Kamer de volgende uitgangspunten voor een nieuw landbouwbeleid te hanteren:


1. Politiek beleid en administratieve regelgeving dienen in zeer nauw overleg met alle betrokkenen ontwikkeld te worden en niet telkens weer als voldongen feiten over onze hoofden uitgestrooid te worden²


2. De Nederlandse politiek dient zo snel mogelijk een duidelijke eigen landbouwpolitiek te ontwikkelen en niet klakkeloos aan de leiband van de Wereldhandelsorganisatie WTO, de EU met haar Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), industriële en andere proponenten van liberalisatie te lopen en al helemaal niet als het ijverigste jongetje van de klas hierop vooruit te lopen.


3. Landbouw is niet zomaar een industriële tak als alle andere en de markt van landbouwproducten kan niet beschouwd worden als elke andere markt. Dit geldt nog in verhoogde mate voor de akkerbouw. Landbouwers leveren graag een goed en gezond product maar daar moet wel minimaal de kostprijs voor betaald worden. De NAV wil af van de afhankelijkheid van subsidies die politiek zeer onzeker zijn en waaraan allerlei oneigenlijke en onterechte voorwaarden verbonden (kunnen) worden. De toekomst van de Nederlandse landbouw, inclusief de akkerbouw, dient zeker gesteld te worden.


4. Landbouwpolitiek dient ontwikkeld te worden in een globaal perspectief waarbij voedselzekerheid, voedselsoevereiniteit en voedselveiligheid voorop staan voor alle volkeren en staten in de hele wereld. Dat is inderdaad heel iets anders dan globalisatie beschouwen als een autonoom, niet-beïnvloedbaar marktgebeuren wat u als politici inderdaad overbodig zou maken.

Het roer moet om!

Waar en wanneer de politiek op de oude wijze zal doorgaan zal zij de Nederlandse Akkerbouw Vakbond op creatieve maar zeer vastberaden wijze op haar weg vinden om tegen de stroom in bovenstaande punten te verwezenlijken. Daarentegen zal de Nederlandse Akkerbouw Vakbond actief samenwerking zoeken en allianties smeden met politieke partijen, met politici, met consumenten en met maatschappelijke organisaties die een landbouwpolitiek gebaseerd op de bovenstaande uitgangspunten onderschrijven. De trend van de afgelopen jaren moet verbroken worden omwille van boeren en consumenten in de hele wereld!

¹ Voor uitgebreidere informatie, zie de NAV-publicatie Akkerbouw heeft de Toekomst, te verkrijgen bij NAV (tel. 0168-329130) en ook in te zien op de NAV-website www.nav.nl/toekomst.

² Uw werkwijze moet niet zijn boeren, burgers en hun organisaties pas in een vergevorderd stadium om input voor uw ideeën te vragen, maar om hun ideeën en voorstellen als uitgangspunt te nemen. Als een start zou u verschillende visies als verwoord in bijvoorbeeld Akkerbouw heeft de toekomst (NAV), Bloeiende akkers (LTO), Visie en strategie tav landbouw en voedsel (Milieudefensie), Op groene gronden (Natuur & Milieu), De Nederlandse akkerbouwkolom (Rabobank) en andere dienen te zetten naast studies als Voedsel en groen en Boeren bij vrijhandel van het Ministerie van LNV ten einde intensief en serieus met alle betrokkenen verschillen en overeenkomsten te bespreken. En niet te vergeten zouden studies zoals LEI-publicatie 1.32 Productiebeheersing als alternatief voor het EU-landbouwbeleid die aantonen dat alternatieven technisch en economisch haalbaar zijn, de aandacht en follow-up die ze verdienen, ook moeten krijgen.

Joop Droog,

Voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Deel: ' Open brief akkerbouwers aan kabinetsinformateur '
Lees ook