Digitale Gemeente Houten

Aandachtspunten voor verkiezingsprogramma

dinsdag 25 september 2001 - Bron: Stichting Gehandicaptenbelangen Houten

(Open brief aan politieke partijen Houten)
De Stichting Gehandicaptenbelangen Houten(SGH) moet helaas constateren dat in de verkiezingsprogrammas van de politieke partijen in de gemeente Houten summier aandacht wordt besteed aan de positie van de gehandicapte in de gemeente Houten.

Met het oog op de a.s. verkiezingen in 2002 doen wij een beroep op u om in uw verkiezingsprogramma meer aandacht te besteden aan de gehandicapte in onze gemeente. De SGH is zich er terdege van bewust dat er meerdere groeperingen in de gemeente zijn die uw aandacht vragen.

Reden om ons te beperken tot een viertal belangrijke punten. Onderstaand vindt u een vermelding van bovenbedoelde punten.


- het handhaven van enerzijds het huidige voorzieningenniveau en anderzijds de kwaliteit van de huidige voorzieningen in het kader van de WVG. Met andere woorden: de gehandicapte in Houten mag en kan niet het slachtoffer worden van eventuele bezuinigingen op de gehandicaptenbegroting.


- het initialiseren van een integraal gemeentelijk gehandicaptenbeleid.


- een actief beleid te willen voeren waarbij de gehandicapte reële mogelijkheden geboden worden weer in het arbeidsproces opgenomen te kunnen worden. De wet REA moet dus geen mooie theorie blijven, maar vanuit de gemeente moet in deze een actief beleid gevoerd worden.


- aandacht voor besteding collectieve gelden. In dit kader kan als voorbeeld genoemd worden de investering (fl. 30.000.-) door de gemeente Houten in de verrijdbare bruggen op de beide perrons van het station te Houten. Hierdoor werd het voor de gehandicapte burger van Houten mogelijk om met de rolstoel in en uit de trein te rijden. Bedoelde bruggen verdwijnen per 1 oktober 2001. Directe gevolgen: kapitaalvernietiging en wederom een inperking van de voor de gehandicapte zo belangrijke mobiliteit.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Copyright © Stichting Digitale Gemeente Houten 1996 - 2001 Deze website is een particulier initiatief en wordt derhalve NIET beheerd door de overheid (gemeente Houten).

Deel: ' Open brief Gehenadicaptenbelangen aan partijen Houten '
Lees ook