Vlaamse Volksunie

Open brief Staes: (02/09/01)

Open brief aan De Batselier en Dewael

De heer Norbert De Batselier
Voorzitter Vlaams Parlement
De heer Patrick Dewael
Minister-President van Vlaanderen

Antwerpen, 2 september 2001

Zeer geachte Voorzitter,
Zeer geachte Minister-President,

Bij het bekijken van het debat vanmiddag op de zevende dag, kan men maar tot één conclusie komen : de versoepeling van het Blok 70 punten-plan komt er niet, wel integendeel. Het misbruik van primaire gevoelens zoals angst, verontwaardiging, boosheid gaat onverkort door.

Tot norm verheven uitzonderingen, het stellen van bot gezag tegenover verantwoordelijkheid, het feit dat het Blok geen oplossingen voor maatschappelijke problemen wil, maar integendeel accenten verlegt om verwarring te zaaien bij de mensen, hele leugens, halve waarheden: het is ons allemaal te veel geworden.

De stellingen die jullie, in naam van het Vlaams Parlement en van de Vlaamse Regering hebben ingenomen zijn scherp, correct, en ik feliciteer jullie daarvoor.

Eén zaak moet mij toch van het hart. In het Europarlement - waar ik weliswaar slechts vanaf 1999 lid van ben, maar waar ik sinds 1983 tewerkgesteld was heeft men extreem rechts steeds geweerd uit alle vertegenwoordigende functies.

Zo worden de mandaten van voorzitters van parlementaire commissies en delegaties in principe verdeeld volgens de getalsterkte van de politieke groepen. Bij de stemming hierover, volgen vrijwel alle parlementsleden deze aanbevelingen van de conferentie van de fractievoorzitters. Er wordt echter steeds één uitzondering gemaakt : men weigert daar steevast iemand van extreem-rechts als voorzitter aan te duiden.

De reden ligt voor de hand : een commissievoorzitter vertegenwoordigt soms het parlement. En de overgrote meerderheid van de Europarlementsleden heeft steeds gevonden dat het niet kon dat extreem-rechts hen vertegenwoordigde. Terecht mijns inziens.

Ik ervaar bijna dagelijks dat het voor Vlamingen behoorlijk lastig is in het buitenland hun streven naar zelfbestuur politiek uit te leggen. De sterke aanwezigheid van extreem-rechts in Vlaanderen maakt dit nog moeilijker, daar kan ik van meespreken.

Waarom laat het Vlaams Parlement dan toe dat leden van het Vlaams Blok nu commissievoorzitter worden of internationale delegaties leiden? Onlangs nog was er een zending van de commissie binnenlandse zaken in Malmö, voorgezeten door een lid van het Vlaams Blok. Dit is voor buitenlanders onbegrijpelijk, en voor hen lijkt het dus dat Vlaanderen extreem rechts als een gewoon fenomeen beschouwt. Dat berokkent het imago van Vlaanderen in de wereld bijzonder veel schade.

Er is in het Europarlement zelfs een ander voorval geweest waarbij de suggestie van de fractievoorzitters niet werd gevolgd : in 1994 kwam het voorzitterschap van de interparlementaire delegatie met Turkije toe aan de communistische fractie. Die had een Griek van de harde lijn als voorzitter van die delegatie voorgesteld. Ook dat voorstel werd, omwille van politieke onhaalbaarheid, niet aanvaard. De geloofwaardigheid van het EP was immers belangrijker dan één of andere rekenkundige wetmatigheid.

Mag ik onze Vlaamse beleidsmensen dan ook suggereren om, naar het voorbeeld van wat er in Europa gebeurt, systematisch extreem rechts te weren uit alle vertegenwoordigende functies van het Vlaams Parlement?

Met bijzondere hoogachting,

Bart Staes
Europarlementslid VU&ID

Auteur:
Bart Staes
Lid Europees Parlementslid

Meer informatie:
Contactpersoon: Bart Staes
Telefoon: 02/2845642
Fax: 02/2849642
E-post: bstaes@volksunie.be
Url: https://bartstaes.volksunie.be

Deel: ' Open brief Vlaamse Volksunie aan De Batselier en Dewael '
Lees ook