Gemeente Oud-Beijerland

Open Monumentendag

Ook dit jaar hebben vele vrijwilligers weer hun medewerking toegezegd bij de organisatie van de Open Monumentendag in Oud-Beijerland, die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 8 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur.

In het Centrum van Oud-Beijerland zijn wederom enkele locaties te bezichtigen voor het publiek. In het Oude Raadhuis aan de Waterstal laat Stichting Het Oude Raadhuis weer vele bijzonderheden zien over het dorp Oud-Beijerland. Het VVV/ANWB-kantoor, gevestigd in hetzelfde pand, is gedurende de gehele dag open voor publiek. Ook zal in Het Oude Raadhuis iemand aanwezig zijn die u iets kan vertellen over de geschiedenis van dit gebouw. Op de eerste verdieping van het Oude Raadhuis is het Archeologisch Museum Hoeksche Waard gevestigd. Hier kunnen verschillende archeologische vondsten uit de Hoeksche Waard (regio West) worden bezichtigd, die een beeld geven van de geschiedenis van het gebied van de Prehistorie tot de achttiende eeuw. Tevens zullen twee onderzoekers van de Stichting Oudheidkundig Bodemonderzoek Hoeksche Waard (SOB) aan de hand van praktijkvoorbeelden lezingen geven over onderzoeksmethoden. Hierbij wordt name ingegaan op luchtfotoanalyses, de geologische opbouw en het opsporen van archeologische vindplaatsen in het landelijk gebied. Daarnaast kunnen belangstellenden zelf gevonden voorwerpen meenemen en aan de onderzoekers vragen stellen over welk voorwerp het is en wat de ouderdom van het voorwerp is.

Van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur zal de Toren van de Nederlands Hervormde Kerk geopend zijn. Na het beklimmen van de smalle traptreden heeft u vanuit 4 luiken een prachtig uitzicht over Oud-Beijerland en omstreken. De ingang van de toren bereikt u door via de Waterstal over het terrein van de Nederlands Hervormde Kerk te lopen, waarbij u de kerk aan uw linkerhand houdt. De ingang van de toren treft u eveneens aan de linkerzijde aan.

Zeer zeker de moeite waard om een kijkje te nemen is de Nederlands Hervormde Kerk. De kerk is nog niet zolang geleden gerestaureerd. De prachtige preekstoel, de gebrandschilderde ramen met elk een eigen afbeelding en het gesneden en gepolychromeerde rouwbord en de diverse zerken in het midden van de prachtige nieuwe vloer zijn enkele bezienswaardigheden in de kerk, alsmede het gravinnenhuisje, daterend van begin 1600, waarin Gravin Sabina van Egmond begraven ligt.

Kortom, door de medewerking van diverse instanties hebben we opnieuw iets bijzonders kunnen maken van deze dag, en kunnen wij u gelegenheid bieden Oud-Beijerland eens met andere ogen te bezien dan in de alledaagse situatie.

Concert in gemeentehuis

De bariton Frans Huijts en de pianiste Natasja Douma zijn op dinsdag 11 september 2001 te gast in het Gemeentehuis van Oud-Beijerland. Dit concert is het eerste in het concertseizoen 2001 - 2002 en wordt georganiseerd door de concertcommissie van de Culturele Kring Hoeksche Waard in samenwerking met de gemeente Oud-Beijerland.

Zoals te doen gebruikelijk zijn de concerten in Oud-Beijerland gewijd aan kamermuziek. Dit eerste concert van het seizoen is een zangrecital door Frans Huijts, hoofddocent solozang aan het Rotterdams Conservatorium. Hij studeerde aan de conservatoria van Den Haag en Maastricht, o.a. bij Meinard Kraak.

In 1985 werd hem de "Prix Gabriel Faur" toegekend. Twee jaar later was hij een laureaat in het Hugo Wolf Concours in Stuttgart.

Deze boeiende muzikale avond begint om 20.15 uur in de Burgerzaal van het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6 in Oud-Beijerland. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de VVV Oud-Beijerland, Waterstal 1 (telefoon 616000) en aan de zaal vr het concert.

Voor reserveringen kunt u bellen naar:

Mevrouw J. Veldhoen in Numansdorp (604110).

De toegangsprijs bedraagt f 20,-- (9,--) Houders Pas 65+ en CJP-pas betalen f 17,50 (7,50)

Reisdocumenten

Per 1 oktober wijzigt de afgifteprocedure van de reisdocumenten.

Het duurt voortaan n week voordat uw nieuwe document gereed is. Het aanvragen en afhalen moet u persoonlijk doen.

Van 1 t/m 8 oktober 2001 kunnen er zelfs helemaal geen reisdocumenten worden verstrekt.

Het paspoort wordt een stuk goedkoper: f 73,55 (33,38) (nu f 106,50 (48,33)). De identiteitskaart wordt duurder: f 59,20 (26,86) (nu f 39,60 (17,97)).

Het bijschrijven van kinderen duurt ook voortaan ook n week en kost f 17,50 (7,94) (bijschrijving in een geldig paspoort) of f 10,00 (4,54) (bijschrijving in nieuw paspoort).

Uiteraard zijn er spoedprocedures voor bijzondere omstandighede.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van nieuwe landelijke regels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken, tel. 646777.

Veilig fietsen

Alles weten over veilig fietsen

De fiets is in Nederland nog altijd een van de meest gebruikte vervoersmiddelen. Voor de fietser is deelname aan het verkeer van alledag er echter niet veiliger op geworden. Want al kent u als fietser de regels nog zo goed en past u deze ook toe, vaak is het juist het gedrag van anderen dat een groot gevaar vormt voor de kwetsbare tweewieler.

Om iedereen die zich met de fiets voortbeweegt op deze gevaren te wijzen, heeft de Fietsersbond een folder gemaakt met de titel :

Zelfbewust fietsen: veiliger en plezieriger

Het recht van de sterkste

In deze folder vindt u tal van adviezen die vooral gericht zijn op het voorkomen van ergernis en gevaarlijke situaties. Omdat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over de regels die gelden voor de fietser in het verkeer, zijn bovendien de belangrijkste verkeersregels in het boekwerkje opgenomen. Tot slot wordt er een aantal specifieke tips genoemd voor de oudere fietser en voor ouders met kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Fietsersbond via telefoon (030) 2918171.

Wanneer u over een internetaansluiting beschikt, kunt u ook een kijkje nemen op de site van de Fietsersbond: www, fietsersbond.nl

Commissievergaderingen

Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 24 september vergaderen volgende week vier adviescommissies.

De leden van de Oud-Beijerlandse Senioren Advies Raad (OSAR) komen op maandag 10 september om 14.00 uur in vergadering bijeen. Voorzitter is de heer W. den Boer. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen.
1.


Opening

2.


Verslag van de vergadering van 11 juni 2001

3. Mededelingen

4. Uitgegane en ingekomen stukken
5. Voorbereiding bestuurlijk overleg 1 oktober 2001
6. Rooster van aftreden
7. Begeleidingsgroep bouw Havenkwartier
8. Plan van Aanpak Vervoer Lokaal
9. Voortgang ouderenbeleid
10. Voortgangsrapportage werkgroepen A), B) en C)
11. Wat verder ter tafel komt
12. Rondvraag

13. Sluiting

De commissie Ruimtelijke en Economische Zaken vergadert op maandag 10 september vanaf 20.00 uur. De voorzittershamer wordt gehanteerd door wethouder G. de Man. De commissieleden spreken over de volgende onderwerpen.

1.


Opening

2. Vaststelling notulen van de vergadering Commissie REZ d.d. 9 juli 2001 en de gecombineerde vergadering van de Commissies Welzijn/REZ d.d, 6 juni en 4 juli 2001
3.

Stukken ter advies:

* voortgangsrapportage P1 en P2-projecten en projectenlijst planningsperiode september t/m december 2001
* uitvoeringsprogramma Groen Blauw

* schriftelijk overleg 5e Nota RO, deel 1;
* aankoop perceel grond Langeweg/Kwakscheweg (fase 2 Boezem West);
* gronduitgifte bouw- en woonrijpmaken van achterterrein Pr. Irenestraat e.o.

* haalbaarheidsonderzoek vestiging politiebureau op Buitendijk-West
* bouwplan Woonstichting Volksbelang woningen aan de Kijffhoeck

4.

Stukken ter informatie:

* RIHW

* provinciale nota's

* brief NAM over opslagmogelijkheden CO2

* beantwoording vragen gesteld in de commissievergadering van 11 juni 2001

* definitie Nationaal Landschap van Werkgroep De Groene Waard
* overzicht actualiseringsprogramma bestemmingsplannen
* verslag vergadering stuurgroep project "Huisvesting sociaal-culturele instellingen" d.d. 26 juni 2001
* Halfwegnota streekplan Rijnmond

* einde lidmaatschap Bedrijven Info Rijnmond

5. Rondvraag

6. Sluiting

De leden van de commissie Algemene Zaken vergaderen woensdag 12 september om 20.00 uur. De leiding van de vergadering ligt in handen van burgemeester B.B.M. van der Hart. Op de agenda staan de volgende onderwerpen.

1.


Opening

2. Verslag van de vergadering van 11 juli 2001
3.

Stukken ter advies:

* Haalbaarheidsonderzoek vestiging politiebureau op Buitendijks-West
* Aanpassing van de leges inzake reisdocumenten
* Defintief Reorganisatiebesluit deel A Herinrichting Dienst Bestuur
* Voorkomen van en omgaan met intimidatie, agressie en geweld
* Wijziging APV m.b.t. reclame- en overige uitstallingen
* Voortgangsrapportage P1- en P2-projecten en projectenlijst planningsperiode september t/m december 2001


4.

Stukken ter informatie:

* Notitie m.b.t. Kwaliteit in de gemeente Oud-Beijerland
* Herformulering opdracht Toetsing Financile Functie
* Politie Zuid-Holland Zuid Managementrapportage 2001/1 Districht Hoeksche Waard

* Politiemonitor Bevolking 2001

* Jaarverslag Brandweer Oud-Beijerland 2001
* VNG en Loga-brieven

* 26e wijziging CAR/UWO

* 27e wijziging CAR/UWO

* Beslissing van de burgemeester op het bezwaarschrift tegen zijn besluit tot weigering van een APV-exploitatievergunning horecabedrijven t.b.v Beneden Molendijk 16

* Samenvoeging Binnenmaas en 's-Gravendeel
* Jaarverslag Openbaar Ministerie 2000

* Krantenknipsel AD m.b.t. Halt d.d. 27-07-01
* Convenant Veilig in/en om de scholen voor voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard

* Plan van Aanpak Herhaling SGB Leefbaarheidsonderzoek
* Actualisering en uitwerking beleidsplan handhaving "Op weg naar een verantwoord handhavingsniveau', juli 1999 (handhaven van zaken die spelen in de openbare ruimte en die tot het takenpakket van de dienst Ruimte behoren;

* VNG-publicatie "Kiezen voor Kwaliteit"


5. Rondvraag

6. Sluiting

Tot slot vergaderen de leden van de commissie Financin op donderdag 13 september vanaf 20.00 uur. De voorzittershamer wordt gehanteerd door wethouder mevrouw A.M.C. van Hemert. De commissieleden spreken over de volgende zaken.


1. Opening

2. Verslag van de vorige vergadering
3.

Adviesaanvragen:

* Aanpassing van de leges inzake reisdocumenten m.i.v. 1 okt. 2001 door vaststelling maximum tarieven en wijziging afgifteprocedure reisdocumenten

* Langzaam verkeersroutes Oost

* Voortgangsrapportage P1- en P2-projekten en projectenlijst sept-dec

* Voortzetting RIHW, financile gevolgen

* Aankoop perceel grond Langeweg/Kwakscheweg(fase 2 Boezem-West)
* Gronduitgifte, bouw en woonrijp maken van achterterrein Pr. Irenestraat e.o


4. Gedachtewisseling
5.

Ter informatie:

* Haalbaarheidsonderzoek vestiging politiebureau op Buitendijks-west;

* Uitvoeringsprogramma Groen Blauw

* Oplossen Huisvestingsproblematiek Oost-Centrum (Onderwijs)
* Informatie financile uitkomsten begroting 2002
* Voortgang invoering Euro

* Eindrapport realisatiefase invoering Euro
* Camerabeveiliging en herstel hekwerk bij basketbalveld Willem van Oranje

* Wet Fido

* Coelo-Atlas

* Eerste kwartaalrapportage 2001 van N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Vrijetijdscentra te Oud-Beijerland


6. Rondvraag

7. Sluiting


De commissievergaderingen beginnen allemaal om 20.00 uur en zijn openbaar. Ze worden gehouden in het Gemeentehuis, W. van Vlietstraat 6.

Aanvang vergadering OSAR om 14.00 uur. Wij nodigen u graag uit om n of meerdere vergaderingen bij te wonen.

Spreekrecht

Wist u dat de gemeenteraad van Oud-Beijerland elke laatste maandag van de maand vergadert in het Gemeentehuis? Wist u dat ter voorbereiding op de raadsvergadering ook elke maand een aantal vergaderingen plaatsvindt van de vaste adviescommissies? Wist u dat deze vergaderingen als regel openbaar zijn en dat u de `politiek' van dichtbij kunt volgen op de publieke tribune? Velen van u - en zeker degenen die onze gemeentelijke informatierubriek regelmatig lezen - zullen deze vragen bevestigend kunnen beantwoorden.

Maar wist u ook dat u gebruik kunt maken van het spreekrecht? Zowel `het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad' als de `verordening, regelende de samenstelling en bevoegdheden van de vaste commissies van advies' kennen u deze mogelijkheid toe. De tekst luidt als volgt: "Ingezetenen en belanghebbenden hebben aan het begin van openbare raads- en commissievergaderingen de mogelijkheid gebruik te maken van het spreekrecht". Dit spreekrecht kunt u tot uiterlijk 16.00 uur op de dag van de vergadering telefonisch of schriftelijk aanvragen, telefoon 646566. Bij de receptie van het Gemeentehuis ligt hiervoor een formulier gereed.

Wanneer u spreekrecht hebt aangevraagd, gaat de procedure als volgt. Na de opening van de vergadering schorst de voorzitter de vergadering en geeft u de gelegenheid het woord te voeren over het onderwerp waarvoor u spreekrecht hebt aangevraagd. De voorzitter en raads- c.q. commissieleden hebben vervolgens de gelegenheid vragen te stellen of opmerkingen te maken, waarna u het laatste woord krijgt. Hierna heropent de voorzitter de vergadering en gaat over tot behandeling van de overige agendapunten. Voor het spreekrecht wordt in totaal een half uur uitgetrokken.

Parkeerregeling voor caravans

PARKEERREGELING VOOR CARAVANS EN AANHANGWAGENS

Nu de vakantieperiode weer ten einde loopt en velen terugkeren van hun vakantiebestemming verschijnen er weer steeds meer caravans, vouwwagens e.d. in de straten

Voor alle duidelijkheid willen wij nogmaals de regeling, opgenomen in de Oud-Beijerlandse APV, onder uw aandacht brengen als het gaat om de parkeerregeling voor caravans, vouwwagens, aanhangwagentjes en dergelijke. Deze regeling, die mede een bijdrage levert aan het terugdringen van de 'verloedering van het straatbeeld' geldt het gehele jaar en luidt als volgt :

Het is verboden een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen en dergelijke langer dan drie dagen achtereen op de openbare weg te parkeren.

De mogelijkheid bestaat om ontheffing te verkrijgen. In die gevallen wordt een afweging gemaakt tussen de noodzaak om in het concrete geval langer gebruik te maken van de openbare weg en het uiterlijk aanzien van de omgeving.

Een schriftelijk verzoek om ontheffing kunt u richten aan het College van burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Artotheek Hoeksche Waard

ARTOTHEEK HOEKSCHE WAARD IN OUD-BEIJERLAND

De Artotheek Hoeksche Waard is van 15 tot en met 29 september a.s. in Oud-Beijerland. Gedurende deze twee weken is de ontmoetingsruimte in De Lindenhoeve ingericht als kunstuitleen. Er zijn ongeveer 250 kunstwerken aanwezig, waaruit direct een keuze gemaakt kan worden.

Leners kunnen hun kunstwerk omruilen voor iets nieuws.

In oktober 2000 is de permanente vestiging van de Artotheek Hoeksche Waard (onderdeel van Centrum Beeldende Kunst, Kunstuitleen Dordrecht) gesloten en is besloten om in een geheel nieuwe opzet terug te komen in Oud-Beijerland.

Vanaf 2001 is de kunstuitleen met een mobiele vestiging twee keer per jaar, telkens voor een periode van twee weken, aanwezig in Oud-Beijerland.

De Artotheek is ruim 30 uur per week open en organiseert iedere keer verschillende activiteiten en zorgt voor speciale lenersaanbiedingen.

Artotheek Hoeksche Waard, alleen van 15 tot en met 29 september 20001 in De Lindenhoeve, Steenenstraat 24 in Oud-Beijerland. Openingstijden: dinsdag en donderdag van 12.00 tot 17.00 uur; woensdag en vrijdag van 12.00 tot 20.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

Autovrije zondag

EUROPESE AUTOVRIJE DAG 22 september a.s.

De Autovrije Dag is een initiatief van Milieudefensie en het Landelijk Overleg Autovrije (Zon)dag (LOAZ). Dit jaar sluit Nederland zich aan bij de Europese Autovrije Dag die elk jaar op 22 september door de Europese Commissie wordt uitgeroepen. Dit jaar valt 22 september op een zaterdag. Op 22 september 2001 wordt door Reizigers Vereniging Rover in samenwerking met LOAZ/Milieudefensie ook de landelijke promotiedag voor het Openbaar Vervoer georganiseerd met het motto: "stap 'ns een dagje over". Behalve met de fiets en te voet kun je de autovrije gebieden dus ook met het openbaar vervoer bereiken.

Wij hebben besloten als gemeentebestuur zelf niet actief deel te nemen aan de Europese Autovrije Dag, maar de Autovrije Dag wel onder de aandacht te brengen, zodat iedereen voor zich kan afwegen of hij of zij de auto laat staat op zaterdag 22 september a.s.

Tot op heden doen zevenenveertig Nederlandse gemeenten mee aan de Europese Autovrije Dag op 22 september a.s, Dit worden er waarschijnlijk nog meer maar een aantal gemeenten heeft nog geen definitief besluit genomen. In onze omgeving zijn de deelnemende gemeenten onder andere: Dordrecht, Rotterdam en Nieuwerkerk aan de IJssel. Daarnaast doen vrijwel alle Europese hoofdsteden zoals: Rome, Londen, Parijs, Madrid, Brussel, Berlijn en Amsterdam mee. Delen van deze gemeenten zijn afgesloten voor het autoverkeer. Voor de overige delen van de gemeenten geldt het verzoek de auto op vrijwillige basis te laten staan.

Indien u op zaterdag 22 september a.s. een van deze zevenenveertig gemeenten wilt bezoeken verzoeken wij u rekening te houden met de Autovrije Dag in deze gemeenten en zomogelijk andere vervoermiddelen dan de auto te benutten. Een aantal van de deelnemende gemeenten biedt die dag in samenwerking met vervoerbedrijven alternatieve vervoersmogelijkheden aan of korting op openbaar vervoer.

Deel: ' Open Monumentendag in Oud-Beijerland '
Lees ook