Provincie Friesland

Kennisgevingen

Openbare aanbesteding bestek 99-25

Namens Gedeputeerde Staten van Fryslân zal door of namens de directeur van de Hoofdgroep Wegen en Kanalen van de provincie Fryslân op 17 december 1999, om 9.30 uur, in het kantoorgebouw Gedempte Keizersgracht 38 te Leeuwarden, overeenkomstig het Uniform Aanbestedingsreglement 1986, openbaar worden aanbesteed:

Bestek 99-25 volgens de RAW-systematiek, voor diverse verkeersveiligheidsmaatregelen en het aanbrengen van deklagen in de Traverse Aldtsjerk Oentsjerk Gytsjerk, gelegen in de provinciale weg nr. N361 met bijkomende werken.

Bestek 99-25 omvat in hoofdzaak:

- het zagen van asfaltverharding 1200 m

- het verwijderen van fundering steenmengsels 430 m2
- het opbreken van asfaltverharding 1050 m2
- het opbreken van elementenverharding 875 m2
- het opbreken van betonbanden 1500 m

- het ontgraven, vervoeren en verwerken van zand en grond 1650 m3
- het leveren en verwerken van zand en grond 650 m3
- het frezen van asfaltverhardingen 12000 m2
- het aanbrengen fundering van steenmengsels 1450 m2
- het aanbrengen van asfaltverhardingen 2150 ton
- het leveren en aanbrengen van elementverhardingen 650 m2
- het herstraten van elementverhardingen 2100 m2
- het leveren en aanbrengen van kantopsluitingen 1600 m

Uitvoeringsduur: Het werk moet uiterlijk 28 april 2000 worden opgeleverd.
Onderhoud: De onderhoudstermijn bedraagt 6 maanden. Betaling: De betaling zal plaatsvinden in 4-wekelijkse termijnen.

Eisen en criteria:
Voor de opdracht van het werk komen uitsluitend in aanmerking inschrijvers die:
a. desgevraagd binnen één week na het daartoe gedane verzoek de volgende gegevens hebben overlegd:

- een bewijs van inschrijving van de onderneming in het beroepsregister;

- een bankverklaring waaruit de financiële draagkracht van de onderneming blijkt;

- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet aan werken van de onderneming in de laatste drie boekjaren;
- een lijst van de in de laatste zeven jaar door de onderneming en door zijn eventueel in te schakelen onderaannemers uitgevoerde gelijksoortige werken, het bedrag van die werken, alsmede de tijd en de plaats van de uitvoering met vermelding van de opdrachtgevers; b. met behulp van de onder a. genoemde gegevens hebben aangetoond te beschikken over voldoende capaciteit en ervaring om het onderhavige werk op een vakkundige en regelmatige wijze te kunnen uitvoeren; c. niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren; d. in de periode van 7 jaar, voorafgaande aan de datum van aanbesteding van dit werk op een vakkundige en regelmatige wijze hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen: tenminste één (1) soortgelijk werk in de GWW-sector met een aannemingssom of een gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan ¦
500.000,-;
e. in de laatste 3 boekjaren een gemiddelde omzet aan werken in de GWW-sector hebben bereikt gelijk of groter dan ¦ 4.500.000,-.

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient tenminste één (1) van de deelnemers aan de combinatie aan de in d. en e. gestelde eisen te voldoen.

De gunningscriteria, voor zover anders dan het gunningscriterium van de laagste prijs, zijn:

- de uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen;
- de bij het inschrijvingsbiljet behorende volledig en naar waarheid ingevulde verklaring inzake inschrijvingsvereisten.

Het bestek nr. 99-25 met de bijbehorende tekeningen ligt met ingang van 18 november 1999 ter inzage in het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden en is aldaar met ingang van genoemde datum verkrijgbaar tegen betaling van f 205,- of wordt franco toegezonden na ontvangst van een volledig ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of een bankcheque ad
f 215,-.De prijzen zijn inclusief B.T.W. Het bestek wordt geleverd inclusief een diskette met daarop het bestek in automatisch leesbare vorm. Er wordt geen restitutie gegeven.

Het postadres is: Provincie Fryslân, Hoofdgroep Wegen en Kanalen, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden. Tel. 058 - 292 59 25.

Inlichtingen
Inlichtingen zullen worden verstrekt op 2 december 1999 om 9.30 uur in het kantoorgebouw Gedempte Keizersgracht 38 te Leeuwarden; de nota van inlichtingen ligt 7 dagen voorafgaand aan de dag van aanbesteding ter inzage in het provinciehuis en wordt aan bestekhouders toegezonden. Het inschrijvingsbiljet moet worden bezorgd op het adres waar de aanbesteding zal worden gehouden.

Leeuwarden, 11 november 1999

Gedeputeerde Staten van Fryslân

Deel: ' Openbare aanbesteding bestek 99-25 Friesland '
Lees ook