Gemeente Rheden


Openbare aanbesteding reïntegratiedienstverlening 2003/2004

De gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal willen voor de komende twee jaar voor circa 170 reïntegratie(deel)trajecten inkopen.

Aanbesteders
De gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal.

Procedure
De reïntegratietrajecten worden aanbesteed via een openbare aanbestedingsprocedure. Dit houdt in dat alle geïnteresseerde reïntegratiebedrijven, die aan de in het aanbestedingsdocument gestelde minimumeisen voldoen, kunnen meedingen naar een opdracht. Na de beoordeling van de offertes zal door de gemeenten met één of meerdere bedrijven een overeenkomst worden gesloten. De in het aanbestedingsdocument gestelde minimumeisen hebben o.a. betrekking op ervaring van de onderneming als zodanig, ervaring van het personeel, het personeelsbestand, de financiële positie van de onderneming en de in het verleden behaalde resultaten.

Doelgroep
Vanwege de opbouw van het huidige uitkeringsbestand, speelt de zogenoemde fase-4 doelgroep, met een aandeel van plusminus 90% een substantiële rol in de reïntegratie-inspanningen van de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal. De aanbesteding heeft voor 2003/2004 voor een groot deel betrekking op deze categorie.

Opdrachtomschrijving
De aanbestedingsprocedure heeft als doel contracten te sluiten voor trajecten waarin de volgende fasen te onderscheiden zijn: 1 intake, diagnose en het opstellen van het reïntegratieplan; 2 motivatie/oriëntatie;
3 aanbodversterking;
4 bemiddeling;
5 plaatsing en nazorg.

Termijn aanmelding
De inschrijving dient schriftelijk plaats te vinden vóór 9 mei 2003 om 12.00 uur.

Aanvragen van het aanbestedingsdocument
Tegen betaling van 100,-- kunt u het aanbestedingsdocument schriftelijk, per telefax of e-mail opvragen op onderstaand adres. Voor de betaling wordt u afzonderlijk een nota toegestuurd. Gemeente Rheden
Afdeling Samenlevingszaken
Cluster Werk en Inkomen
T.a.v. mevrouw J.W. Blokesch
Postbus 9110
6974 ZJ De Steeg
fax: (026) 49 76 518
e-mail: a.blokesch@rheden.nl


Copyright: Gemeente Rheden

Deel: ' Openbare aanbesteding reïntegratiedienstverlening in Rheden '
Lees ook