Provincie Friesland

Kennisgevingen

Openbare aanbesteding: verruimen v.h. Pr. Margrietkanaal ged. Stroobos
- Monniketille met bijk. werk

Namens Gedeputeerde Staten van Fryslân zal door de directeur van de Hoofdgroep Wegen en Kanalen van de provincie Fryslân, op vrijdag 17 december 1999 om 10.30 uur in het kantoorgebouw Gedempte Keizersgracht
38 te Leeuwarden, overeenkomstig het Uniform Aanbestedingsreglement
1986 openbaar worden aanbesteed:
bestek en voorwaarden voor het verruimen van het Prinses Margrietkanaal gedeelte Stroobos - Monniketille met bijkomende werken

volgens bestek no. 99-10.

Het werk omvat onder meer:

- het ontgraven, vervoeren en verwerken van 250.000 m³ grond;
- het aanbrengen van 2250 m steenbestortingsconstructie;
- het plaatsen van 1300 m verankerde houten damwand;
- het plaatsen van 325 m stalen damwand;

Uitvoeringsduur: het werk moet binnen 180 werkbare dagen worden opgeleverd.
Onderhoud: de onderhoudstermijn is 3 maanden.
Betaling: de betaling zal plaatsvinden in vierwekelijkse termijnen.

Gunningskriteria: de inschrijver moet kunnen aantonen: a. recentelijk soortgelijke werken van overeenkomstige omvang als het onderhavige op vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd; b. in technisch, financieel en organisatorisch opzicht in staat te zijn het werk uit te voeren.
De aanbesteder behoudt zich het recht voor werk op te dragen aan de inschrijver met de economisch meest voordelige aanbieding, indien het een alternatieve aanbieding betreft, die voldoet aan het gestelde in artikel 17 van het UAR 1986.

Het bestek met de bijbehorende tekeningen ligt met ingang van 26 november 1999 ter inzage in het Servicecentrum van het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden en is aldaar met ingang van genoemde datum verkrijgbaar tegen betaling van 300,- per bestek, of wordt franko toegezonden na ontvangst van een volledig ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of een bankcheque ad 310,-. Het bestek wordt tevens op diskette bijgeleverd. Er wordt geen restitutie gegeven.

Het postadres is: Provincie Fryslân, Hoofdgroep Wegen en Kanalen, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Inlichtingen zullen worden gegeven op dinsdag 7 december 1999 om 10.30 uur in eerder genoemd kantoorgebouw, Gedempte Keizersgracht 38; de nota van inlichtingen ligt met ingang van vrijdag 10 december 1999 in het Servicecentrum van het Provinciehuis ter inzage. De inschrijvingsbiljetten moeten worden bezorgd op het adres waar de aanbesteding zal worden gehouden.

Deel: ' Openbare aanbesteding verruimen Margrietkanaal Stroobos '
Lees ook