Gemeente Zwijndrecht


Openbare agenda4 september 2001

Informerende openbare commissievergadering Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Onderwijs
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Rondvraag publiek, jaarrekening 2000 strategisch plan 2002-2005 Drechtwerk, eindafrekening variabele reorganisatiekosten Drechtwerk, stand van zaken reintegratie.

6 september 2001

Openbare raadsvergadering
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Rondvraag publiek, wijziging verordening op de vertrouwenscommissie, standpuntbepaling burgemeestersreferendum.


Informatieavond over sanering en herinrichting gronddepot Molenvliet Aanvang 20.15 uur in het gemeentehuis

Tijdens deze avond wordt de sanering en de herinrichting van het gronddepot toegelicht. Als u belangstelling heeft voor deze informatieavond bent u van harte welkom. De avond begint om 20.15 uur de zaal is open vanaf 19.30 uur.

11 september 2001

Vergadering raadscommissie Algemene Zaken en Middelen Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Rondvraag publiek, formatie-uitbreiding afdeling Communicatie t.b.v. optimalisering interne communicatie en ondersteuning bij grote projecten, vaststelling jaarrekening 200 en begrotingen 2002 door het Algemeen Bestuur van de regio Zuid-Holland Zuid, voortgangsverslag regionalisering augustus 2001.

11 september 2001

Vergadering raadscommissie voor Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Onderwijs
Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Rondvraag publiek, Planning 2001/2002 en stand van zaken personeel afdeling welzijnszaken, wijziging subsidieverordening Godsdienstonderwijs en Humanistisch vormingsonderwijs openbare basisscholen, verordening leerlingenvervoer, notitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, beleids- en verantwoordingsverslag 2000, jaarekening 2000 Olovo, jaarrekening 2000/strategisch plan 2002-2005 Drechtwerk

13 september 2001

Vergadering raadscommissie voor Wonen en Bouwen en Gemeentewerken Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Rondvraag publiek, vaststelling van de samenvatting structuurschets Noordoevers, voorstel tot het instemmen met het principe-besluit van het project Noordoevers bij de Regionale Ontwikkelingsmij Drechtsteden Rom-D, vijfde nota Ruimtelijke Ordening, plan van aanpak spoorzone Tweede Fase, voorbereidingskrediet Onderdijkserijweg en omgeving, parkeerregulering fase 5, gebied ten noorden van de Beneluxlaan, voorbereidingskrediet Rietbaan, strategisch economisch profiel Drechtsteden, aanvraag voorbereidingskrediet t.b.v. locatie De Poort, voortgangsnotitie uitwerking visie stadscentrum/verzoek om aanvullend voorbereidingskrediet, aankoop Lindelaan 28, 38 en 38b, aanwijzing raadsleden in regionale organen in verband met a.s. vacature raadslid P.Krom.

13 september 2001

Vergadering raadscommissie voor Welzijnszaken en Samenlevingsbeleid Aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: Rondvraag publiek, regionaal indicatieorgaan, planning 2001/2002 en stand van zaken personeel afdeling Welzijnszaken, notitie voor- en vroegschoolse educatie,kadernota Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

18 september 2001

Informatieavond oprichten koninkrijkszaal nabij De Lus Aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis

Tijdens deze avond kunt u informatie krijgen over vorengenoemd onderwerp.


Deel: ' Openbare Agenda Gemeente Zwijndrecht '
Lees ook