Gemeente Doorn


Ruimtelijke ordening
1. De burgemeester maakt ter voldoening van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet bekend, dat de navolgende aanvragen om bouwvergunning zijn ontvangen:

+ 03-02-2003, Boswijklaan 34-36, uitbreiden woning, (BA2003011)
+ 10-02-2003, Kapelweg ong., oprichten woning, (BA2002126)
Deze bekendmaking is uitsluitend bedoeld om bekend te maken, dat een aanvraag om bouwvergunning is ingediend. Deze aanvraag wordt na deze bekendmaking in behandeling genomen. Tijdens deze behandeling wordt de aanvraag getoetst aan het bestemmingplan, bouwverordening, bouwbesluit en andere relevante regelgeving. Met deze bekendmaking wordt u formeel in kennis gesteld van de bouwaanvraag, zodat u zelf het bouwproces kan volgen tot het moment dat een besluit ingevolge de Woningwet is genomen. Is het besluit genomen dan kan een bezwaarschrift ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht worden ingediend.

Het zal u duidelijk zijn, dat in dit stadium van de bouwaanvraag nog geen bezwaarschrift kan worden ingediend. Elke bouwaanvraag kunt u inzien bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. (geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot en met 12:30)

2. De burgemeester maakt bekend, dat burgemeester en wethouders bouwvergunning hebben verleend voor de volgende bouwwerken:
+ Woestduinlaan 70, oprichten garage, (BA2002170)
+ Van Heemskerklaan 21, plaatsen van een luifel boven de voordeur, (BA2002154)

+ Witte de Withlaan 4, veranderen garage, (BA2002155)
+ Prins Hendrikweg 32, uitbreiden bijgebouw, (BA2002157)
+ Beaufortweg 19, plaatsen dakvensters, (BA2002156)
+ Prins Hendrikweg 32, uitbreiden woning, (BA2002162) Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing binnen zes weken, ingaande één dag na verzenddatum van de beslissing, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

Zij die door de onmiddellijke uitvoering van de besluiten in een nadelige positie komen, kunnen spoedheidshalve bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Utrecht een verzoek om voorlopige voorziening/schorsing indienen. De voorzieningenrechter besluit tot deze maatregel slechts indien een belanghebbende onevenredig nadeel ondervindt.
De vergunningen en/of meldingen kunnen worden ingezien bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Deel: ' Openbare bekendmakingen B&W Gemeente Doorn '
Lees ook