Gemeente Aa en Hunze


Publicaties februari 2003
Publicaties woensdag 12 februari 2003 (week 7)
Ingekomen aanvragen
3 februari 2003 tot en met vrijdag 7 februari 2003 de volgende aanvragen om bouw- en aanlegvergunning zijn ingediend AANVRAGEN BOUWVERGUNNING

* Etten Hiddingelaan 38, Gasselte, T. Stoffers, plaatsen bijkeuken
* Hunzepark 4, Gasselternijveen, Stichting Hunzepark Beheer, vergroten restaurant

* Asserstraat 25, Rolde, F.P. Siebbeles, verbouwen woning
* Brink 15, Gieten, P. Punte, verbouwen praktijkruimte
* Eexterkoele 44, Eext, W. van der Ende, vergroten woonhuis
* Paterslaan 51, Gasselternijveenschemond, S.J. Brom, plaatsen en vernieuwen dakkapel

* Amen 10, Amen, A. Sligter, verbouw cafe/woning
AANLEGVERGUNNINGEN

* perceel tegenover Oosteinde 21, Gasteren, P. de Weme, aanleg bos worden gemaakt onder de kop `Bijzondere procedures' of `Verleende 3 februari 2003 tot en met vrijdag 7 februari 2003 de volgende aanvragen om bouwvergunningen zijn verleend.

* Burg. Reijndersstraat 16, Rolde, J.G. Koenen-Knol, vergroten woning(verz. 04-02-03)

* Hoofdstraat 57, Gasselternijveen, H.J. Meijer, verbouwen woning(verz. 04-02-03)

* Dorpsstraat 93, Eexterveen, J. van Asselt, vergroten woning(verz. 04-02-03)

* Grote Kamp 10, Gieten, O. Mulder, plaatsen carport (verz. 05-02-03)
nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te VERKEER
Verkeersstremming GIETEN
In verband met de uitvoering van het wegenonderhoud wordt de weg Veenhof/Koestromendijk te Gieten herstraat. Het genoemde wegvak zal voor alle doorgaande verkeer worden afgesloten. Dit geldt voor de periode vanaf maandag 10 februari t/m vrijdag 21 maart 2003 (of zoveel korter of langer de werkzaamheden duren). In verband met de winterperiode kan het werk later aanvangen en zodoende later gereed zijn.
Nadere informatie kan verkregen worden bij de afdeling Openbare Werken, telefoonnummer (0592) 267869.

* Het beleid voor het oplossen van dit soort problemen in de gemeente Aa en Hunze is als volgt:
De kosten van opdrachten van bewoners aan bedrijven om de problemen op te lossen worden niet door de gemeente vergoed. WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben ontvangen van:

* Hulshof Transport te Gieten, een melding op grond van het Besluit opslag en transport milieubeheer voor het oprichten van een transportbedrijf op een perceel grond nabij de kruising Vlintenstraat/Vlaskamp te Gieten.

* Noordvlees B.V., Steenkamp 1, 9461 VC Gieten, een melding op grond van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer voor het veranderen/uitbreiden van de inrichting op het perceel Steenkamp 1 te Gieten.

Alle stukken liggen vanaf donderdag 13 februari 2003 tot en met woensdag 26 februari 2003 ter inzage in het gemeentehuis van Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten.
Voor meer informatie kunt u bellen met de sectie Milieu, tel. (0592) 267839 of (0592) 267836.

OPSLAG VASTE MEST
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze gedogen de opslag van pluimveemest van:

* Mts. H. en T. Hoving, Kopweg 12, 9511 PL Gieterveen op een perceel landbouwgrond aan de Zwarteweg te Gieterveen .

Alle stukken liggen vanaf donderdag 13 februari 2003 tot en met woensdag 26 maart 2003 ter inzage in het gemeentehuis van Aa en Hunze te Gieten.
Belanghebbenden kunnen tot en met 26 maart 2003 een gemotiveerd bezwaarschrift tegen dit gedoogbesluit indienen bij burgemeester en wethouders van Aa en Hunze.
Voor meer informatie en voor het buiten de werkuren inzien van stukken kunt u bellen met de sectie Milieu, tel. (0592) 267839. BEKENDMAKING
NIEUWE VERORDENING RIOOLRECHTEN
De Heffingsambtenaar heeft voor het bepalen van de hoeveelheid via het riool afgevoerd afvalwater door agrarische bedrijven, de beleidsregels gewijzigd in verband met de nieuwe verordening rioolrechten 2003, waarbij de tariefgroepen anders zijn ingedeeld: Het waterverbruik van eigendommen, waarbij voor de gebruiker het agrarische bedrijf hoofdmiddel van bestaan is, wordt bepaald op 45 m³ per gezinslid. De beleidsregel gaat in met ingang van belastingjaar 2003.
Aldus vastgesteld op 3 februari 2003.
De tekst van de genoemde beleidsregel ligt ter inzage op het gemeentehuis te Gieten, Spiekersteeg 1.
afgelopen week de volgende kapvergunningen hebben verleend:
* De gemeente Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB te Gieten voor het vellen van zes beuken staande aan de zuidzijde van de Zuid-es te Gieten onder voorwaarde van herplant van zes moseiken (Quercus cerris) op betreffend perceel. Betreffende kap en herplant vindt plaats in het verlengde van vervanging van het riool ter plaatse.
* Van der Wiel, planontwikkeling BV te Drachten, voor het vellen van 1 eik staande aan noordzijde van de ijsbaan ter hoogte van perceel Bonnen 6 te Gieten in het kader van de ontwikkeling van een bestemmingsplan ter plaatse.
de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten.

MILITAIRE OEFENING
In de gemeente Aa en Hunze zal van 14 februari 2003 vanaf 19.00 uur tot 15 februari 2003 om 11.00 uur een militaire oefening worden gehouden. Claims met betrekking tot veroorzaakte schade dient u onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals datum en tijd, plaats, soort schade en eventueel kenteken voertuig(en) te richten aan: Ministerie van Defensie Afdeling Schadeclaims, Schadecommissaris Krijgsmacht, Postbus 20701, 2500 ES s'-Gravenhage, tel.: (070) 3186985. Voor eventuele vragen en/of klachten over deze oefening kunt u contact opnemen met : Beheerder Schiet- en Oefenterrein Witten. Telefoon: (0592) 358325 of (06) 52571333.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Aa en Hunze '
Lees ook