Gemeente Aa en Hunze


Publicaties woensdag 26 februari 2003 (week 9)
17 februari 2003 tot en met vrijdag 21 februari 2003 de volgende aanvragen om bouw- sloopvergunning en melding sloopvoornemen zijn ingediend

* Houtvester Jansenweg 2, Gasselte, J.H. Wever, vergroten recreatiewoning

* Hoornkampen 10 en 12, Rolde, J. Braam en M. Stadens, veranderen voorgevel

* Molenakkers 30, Annen, Gemeente Aa en Hunze, plaatsen leslokaal
* Lottinglaan 19, Rolde, H.M. Smit, verbouw woning
* Spijkerboorsdijk 4, Annen, J. Braams, plaatsen loods met kantoorruimte

* Raatakkers 1, Anloo, H. Sandker en M. Völlink, oprichten woning
* Schaapdijk 25, Eext, J. Rodenberg, vergroten recreatiewoning
* Zuidlaarderweg 69, Annen, A.G. Kuik, veranderen gevel
* Noordes 21, Annen, J.G. ten Raa, verbouw woonhuis
* Dorpsstraat 25, Eexterveen, B. Sloots, slopen van opslag
* Amerweg 33, Grolloo, H. Zeewuster, slopen landbouwschuur
* Schoolstraat 14, Annen, C.J.W. Stelling, slopen woning
MELDING SLOOPVOORNEMEN

* Lottinglaan 19, Rolde H.M. Smit, verwijderen eternietplafondplaten 17 februari 2003 tot en met vrijdag 21 februari 2003 de volgende aanvragen om bouwvergunningen zijn verleend.
BOUWVERGUNNING

* Pallert 16, Gieten, J.J. Meertens, vergroten woning (verz. 17-02-03)

* Polderweg 21 t/m 35, Annerveenschekanaal, Npb Bouwbedrijf bv, oprichten 8 woningen (verz. 18-02-03)

* Strubbenweg 3, Schipborg, B. Zevenhek, vergroten recreatiewoning (verz. 19-02-03)

* Eerste Dwarsdiep 23, Gasselternijveenschemond, M.B. Jager, plaatsen garage/berging (verz. 21-02-03)

* Molenstraat 6, Gieten, J. Jonker, vergroten woning (verz. 21-02-03)

LICHTE BOUWVERGUNNING

* Duurschenlaan 23, Gieten, R. Kieft, vergroten woning (verz. 21-02-03)

* Van Blankenheimlaan 11, Rolde, M.L. Geerdink, verbouwen woning (verz. 21-02-03)

* Houtvester Jansenweg 2, Gasselte, A. Luitjens, verbouwen schuurtje (verz. 21-02-03)

* Bareveld 1, Nieuwediep, A. Meijer-Lambeck, inrichting parkeerterrein (verz. 17-02-03)
nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te BIJZONDERE PROCEDURES
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in het gemeentehuis Aa en Hunze (Spiekersteeg 1 in Gieten) de volgende plannen ter inzage liggen:

* Eexterweg 51, Gieten, G.F. Wortelboer, verbouwen woning
* Hoofdstraat 64, Gasselternijveen, H.L. Gerdes, verbouwen schuur/berging

Zij zijn voornemens met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de ruimtelijke ordening in combinatie met artikel 50 lid 4 van de Woningwet, medewerking te verlenen aan voornoemde plannen.

Deze bouwplannen liggen van donderdag 27 februari 2003 tot en met woensdag 26 maart 2003 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen indienen tegen deze bouwplannen bij het college van burgemeester en wethouders.

VERKEER

Verkeersstremming GASSELTERNIJVEEN
In verband met de renovatie van het rioolgemaal aan de Scheepvaartlaan te Gasselternijveen, is het noodzakelijk om het wegvak tussen de Eems en de Hoofdstraat af te sluiten voor het doorgaande verkeer.

Het genoemde wegvak zal voor het doorgaande verkeer worden afgesloten. De omleidingroute wordt middels borden aangegeven.

Dit geldt voor de periode vanaf maandag 3 maart t/m vrijdag 7 maart 2003 (of zoveel korter of langer de werkzaamheden duren).

Nadere informatie kan verkregen worden bij de afdeling Openbare Werken, telefoon (0592) 267868.

MILIEU

RIOLERINGSPROBLEMEN
(VERSTOPPINGEN, STANKOVERLAST EN DERGELIJKE)
Het beleid voor het oplossen van dit soort problemen in de gemeente Aa en Hunze is als volgt:

* Bij problemen graaft de bewoner het
controleputje/ontstoppingsputje nabij de erfscheiding op;
* Als de bewoner daarna constateert dat dit putje leeg is, zit de verstopping in het gedeelte van de bewoner en komt de gemeente niet in actie;

* Als daarentegen het putje vol rioolwater staat, zit de verstopping in het gemeentelijke gedeelte en kan de bewoner de gemeente bellen, die het probleem daarna oplost. Hiervoor dient het storingen- en calamiteitennummer (0592) 267733 te worden gebeld, De kosten van opdrachten van bewoners aan bedrijven om de problemen op te lossen worden niet door de gemeente vergoed.

OPSLAG VASTE MEST
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze gedogen de opslag van pluimveemest van:

* maatschap Hoiting-Warners, Kalkamperweg 10, 9461 TR Gieten, op een perceel landbouwgrond aan de Gieterveldweg te Gieten.

Alle stukken liggen vanaf donderdag 27 februari tot en met woensdag 9 april 2003 ter inzage in het gemeentehuis van Aa en Hunze te Gieten. Belanghebbenden kunnen tot en met 9 april 2003 een gemotiveerd bezwaarschrift tegen deze gedoogbesluiten indienen bij burgemeester en wethouders van Aa en Hunze.

Voor meer informatie en voor het buiten de werkuren inzien van stukken kunt u bellen met de sectie Milieu, tel. (0592) 267839. BEKENDMAKING
SPREEKUUR WETHOUDERS OP LOCATIE
Iedere eerste dinsdag van de maand houden de drie wethouders van de gemeente Aa en Hunze spreekuur op locatie. Ze doen dat roulerend in Annen, Gasselternijveen en Rolde van 18.30 tot 20.00 uur. Op dinsdag 4 maart 2003 kunt u binnenlopen in:
datum
Dorpshuis 't Roem
Gasselternijveen, Cerestraat 3
Dorpshuis Annen, Kruisakkers 36
Ontmoetingscentrum Boerhoorn Rolde, Zuides 6a
04-03-2003
Dhr. J. Wiersum
Dhr. E.J.H. Kruit
Dhr. J.M.M. Polman
Voor de komende maanden ziet het schema er als volgt uit: datum
Dorpshuis 't Roem
Gasselternijveen, Cerestraat 3
Dorpshuis Annen, Kruisakkers 36
Ontmoetingscentrum Boerhoorn Rolde, Zuides 6a
01-04-2003
Dhr. J.M.M. Polman
Dhr. J. Wiersum
Dhr. E.J.H. Kruit

06-05-2003

Dhr. E.J.H. Kruit

Dhr. J.M.M. Polman

Dhr. J. Wiersum

03-06-2003

Dhr. J. Wiersum

Dhr. E.J.H. Kruit

Dhr. J.M.M. Polman
WIJZIGING VAN DE RECHTENVERORDENING
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 januari 2003 de negende wijziging van de "verordening op de heffing en de invordering van rechten 1998" vastgesteld. Het betreft een tariefswijziging van (de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap) hoofdstuk 3 onderdeel 3.1 van de tarieventabel behorende bij de rechtenverordening.
De datum van ingang van de heffing is de dag na die van deze bekendmaking.
De tekst van de verordening en de tarieventabel ligt ter inzage op het gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten. Wilt u vuurwerk bij uw evenement? Regel het tijdig en goed! Wie Koninginnedag, jubilea, zomerfeesten of muziekevenementen organiseert en dat met vuurwerk wil opluisteren, doet er verstandig aan dit voortaan extra vroeg te regelen. Voor het afsteken van vuurwerk gelden sinds enige tijd nieuwe regels. Buiten de jaarwisseling om mag vuurwerk alleen worden afgestoken door gecertificeerde vakmensen van bedrijven met een geldige vergunning. Daarnaast moet er voor elk vuurwerkevenement apart toestemming worden verleend. Vroeger verleende de gemeente toestemming. Nu moet de toestemming minimaal acht weken vooraf worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. Nieuwe veiligheidsregels bepalen dat de aanvraag gedaan moet worden door het bedrijf dat het vuurwerkevenement verzorgt. Tevens moet dit bedrijf een werkplan overleggen bij de aanvraag. Met het oog op bijvoorbeeld Koninginnedag is het daarom verstandig snel de aanvraag hiertoe in te dienen. Voor meer informatie of een aanvraagformulier kunt u contact opnemen met de heer Power of de heer Wesseling van de productgroep Milieubeheer van de provincie Drenthe (0592) 365831/365844.
* W. Boer, Molencamp 18 te Rolde voor het vellen van twee thuja's staande in de tuin van betrokkene;

* P. van der Zee, Oostermoer 9 te Spijkerboor voor het vellen van drie iepen en een kastanjeboom staande in de tuin van betrokkene;
* J. Mulder, Naweg 6 te Gieten voor het vellen van negen thuja's spec vier fijnsparren en een eik staande in de tuin van betrokkene.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Aa en Hunze '
Lees ook