Gemeente Aa en Hunze


Publicaties woensdag 19 februari 2003 (week 8)
10 februari 2003 tot en met vrijdag 14 februari 2003 de volgende aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend.
* Noordveensedijk, Gieten, A.J. Venema, oprichten jongveestal, loods en woning

* Molencamp 4, Rolde, P. Nijhof, verbouw garage
* Eswal 33, Rolde, J.W. v.d. Barg, vergroten woning
* Dwarsakkers 5, Eext, A. Huseman, plaatsen carport
* Zandvoorterweg 2, Eexterveen, J.P. Bos, oprichten garage
* Zwienhemsdijk 6 Eexterzandvoort, M. de Vries, vergroten woonhuis SLOOPAANVRAGEN

* Zandvoort 29, Gieten, H.L. Paas, slopen woning 10 februari 2003 tot en met vrijdag 14 februari 2003 de volgende aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn verleend. BOUWVERGUNNINGEN

* Raatakkers 2, Anloo, M. El Hamdaoui, oprichten woning (verz. 11-02-03)

* Kloosterstraat 7, Eext, R. de Geus, verbouwen woning (verz. 12-02-03)

VRIJSTELLING

* Grolloërstraat 46, Rolde, Keukenmontage "Noord-Nederland", gebruik pand t.b.v. keuken (verz. 12-02-03)

VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN

* Tuinstraat 4 t/m 14 en 16 t/m 26 Gieterveen, De Volmacht, slopen gevelbeplating (verz. 11-02-03)

* Johan Hilbinglaan 1 t/m 7 en 9 t/m 15 en Schulte Alinghlaan 33 t/m 63 Rolde, De Volmacht, slopen gevelbeplating (verz. 11-02-03)
* Riegheide 2 t/m 12, 14 t/m 20, en Weerbel 7 t/m 10, 11 t/m 16 en 18 t/m 24 Rolde De Volmacht, slopen gevelbeplating (verz. 11-02-03)
Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te RAADSVERGADERING

OPENBARE RAADSVERGADERING
Op woensdag 5 maart 2003 zal in het gemeentehuis Aa en Hunze (Spiekersteeg 1) in Gieten de vergadering van de raad worden gehouden. Tijdens deze vergadering zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

Agenda:

1. Opening;

2. Vragenronde raadsleden;

3. Vaststelling agenda:

4. Vaststelling verslag raadsvergadering d.d. 29 januari 2003;

5. Ingekomen stukken en mededelingen;

6. Voorstel inzake vaststelling vijfjaarlijkse afrekeningen overschrijding openbaar basisonderwijs (2003/12);

7. Voorstel inzake instemming met de beleidsbegroting 2003 van Alescon(2003/13);

8. Voorstel inzake vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor een gedeelte van het dorp Gieterveen (2003/14);

9. Voorstel inzake afwijzing van een verzoek om een voorbereidingsbesluit te nemen voor het perceel kadastraal bekend sectie I, nummer 47 aan de Veenakkers te Gieterveen (2003/15);

10. Voorstel tot benoeming van een tweetal raadsleden tot lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur van het ICO (Instituut Creatieve Ontwikkeling) (2003/16);

11. Voorstel inzake uitstel van de vaststelling van de verordening artikel 213a Gemeentewet inzake het periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur (2003/17);

12. Voorstel inzake het ongegrond verklaren van het namens de familie Van Veen ingediende bezwaarschrift tegen de weigering om een voorbereidingsbesluit te nemen ten behoeve van het realiseren van een woning op het achtererf van het perceel Zuidlaarderweg 67 in Annen (2003/18);

13. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan woningbouwlocatie Gieten-Stelmakerij (2003/19);

14. Voorstel inzake cofinanciering STIPO-project (Stimuleringsproject voor Plattelands-ondernemingen) (2003/20);

15. Sluiting.

De raadsvoorstellen liggen vanaf 19 februari 2003 ter inzage in de leeskamer van het gemeentehuis Aa en Hunze (Spiekersteeg 1 in Gieten) en bij de bibliotheken in de gemeente Aa en Hunze.

De raadsvergadering is voor een ieder toegankelijk (openbaar). VOOR DEZE VERGADERING GELDT EEN SPREEKRECHT VOOR DE PUBLIEKE TRIBUNE. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaande aan de vergadering kenbaar maken bij de griffie. U kunt dan maximaal 5 minuten het woord voeren over op de agenda vermelde onderwerpen m.u.v.:

a. over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan;

b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

c. indien een klacht ex. art. 9:1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

d. over onderwerpen waarover aan inwoners de gelegenheid is gegeven in te spreken in een raadscommissie.

De griffie is 's morgens bereikbaar via telefoonnummer (0592) 267705/267706 of via e-mail griffie@aaenhunze.nl.

Verkeersmaatregel Gieterveen
Burgemeester en Wethouders hebben besloten om op de volgende wegen binnen de bebouwde kom van Gieterveen een 30 km/h zone in te stellen. Het betreft hier de wegen Bonnerveen, Broek, Herenweg-noord, Herenweg-zuid en Boerendijk. Hiertoe worden de borden E10 (A1)(30) en bijbehorende markeringen van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 aangebracht.

Met de instelling van een 30 km/h zone op voornoemde wegen binnen de bebouwde kom wordt de huidige 30 km/h zonering in Gieterveen uitgebreid. Dit is mogelijk doordat de wegen Broek en Bonnerveen (binnen de bebouwde kom) door onderhoudswerkzaamheden worden heringericht. Vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen, eenduidigheid en uniformiteit is het wenselijk om meerdere aaneengesloten wegen en gebieden aan te wijzen als 30 km/h gebieden.

Het besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de genoemde borden en markeringen zijn aangebracht, doch niet eerder dan nadat een termijn van zes weken is verstreken na de datum van de openbare bekendmaking van het besluit. Het besluit ligt ter inzage tijdens kantooruren in het gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten.

Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4, lid 1 en 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift bij het college van Burgemeester en Wethouders (Postbus 93, 9460 AB GIETEN) indienen.
Het beleid voor het oplossen van dit soort problemen in de gemeente Aa en Hunze is als volgt:

* de bewoner daarna constateert dat dit putje leeg is, zit de BEKENDMAKING
VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN OP 11 MAART 2003 Op dinsdag 11 maart 2003 worden de verkiezingen voor de leden van provinciale staten gehouden. Ook als u op 11 maart 2003 op vakantie bent of om een andere reden buiten de gemeente verblijft behoeft uw stem niet verloren te gaan.

1. Stemmen in een stembureau naar keuze

U kunt in een willekeurig stembureau uw stem uitbrengen. U kunt een schriftelijk verzoek indienen om dit te mogen doen. Hiervoor zijn bij de afdeling Publiekszaken formulieren verkrijgbaar. Het schriftelijke verzoek moet veertien dagen voor de verkiezingen binnen zijn. Dus op 25 februari 2003. U kunt echter ook wachten tot u uw oproepingskaart heeft ontvangen en daarmee voor 6 maart 2003 langs komen bij de afdeling Publiekszaken. U laat daar uw oproepingskaart omzetten in een kiezerspas, waarmee u in een willekeurig stembureau binnen de provincie kunt stemmen.

2. Stemmen bij volmacht

Indien u verhinderd bent om zelf te stemmen en u een ander voor u wilt laten stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen. Dit kan op twee manieren, te weten:

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag

Indien u iemand wilt machtigen die in een ander stemdistrict staat ingeschreven, dan kunt u dit tot 25 februari 2003 schriftelijk regelen bij de afdeling Publiekszaken door invulling van een formulier

B. Volmacht door overdracht van de oproepingskaart

Ook vlak voor de verkiezingen kunt u nog iemand machtigen om uw stem uit te brengen. U doet dat door overdracht van de oproepingskaart aan iemand die in hetzelfde stembureau mag stemmen als u. Op de oproepingskaart staat hoe u dat kunt doen. Hij of zij moet de volmachtstem gelijk met de eigen stem uitbrengen. Let op: een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen en kan dus maximaal drie stemmen uitbrengen!

* B.J. Sanders, Noordzijde 97 te Gasselternijveenschemond voor het vellen van twee lindebomen staande in de tuin van betrokkene;
* M. Pilat, Noordloo 35 te Annen voor het vellen van vijf douglas dennen staande in de tuin van betrokkene;

* De gemeente Aa en Hunze te Gieten voor het vellen 60 m2 bosplantsoen, vijf berken, tien essen en twee eiken staande aan de oostzijde van de Polderweg in Annerveenschekanaal ter hoogte van het sportcomplex Hermes AVK. De beplanting wordt geveld ten behoeve van de ontsluiting van het te realiseren uitbreidingsplan.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Aa en Hunze '
Lees ook