Gemeente Aa en Hunze


Publicaties woensdag 5 maart 2003 (week 10)
24 februari 2003 tot en met vrijdag 28 februari 2003 de volgende aanvragen om bouw-, sloop-, aanleg- en lichtreclamevergunning zijn
* Hoofdstraat 171, Gasselternijveen,, T. Postma, ged.vern.fundering
* Hoofdstraat 22b, Grolloo, A. Verheul, wijzigen kopgevel
* Oudedijk 13, Eexterzandvoort, J. de Vries, plaatsen schuur/paardenstal

* Korte Bree 2, Gieten, H. Driever, vergroten woning
* Rolderdingspillaan 2, Rolde, H. Ebbinge, plaatsen kweekkas
* Naweg 31, Gieten, K. Adolfs, vergroten woning
* Balloo 34, Rolde, H. Deenen, verbouw boerderij
* Achterhaven 5, Schipborg, O.J. Homan, vergroten woning
AANLEGVERGUNNINGEN

* Watertracé Assen-Annen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, aanleg watertracé
24 februari 2003 tot en met vrijdag 28 februari 2003 de volgende aanvragen om bouw-, sloop-, aanleg-, lichtreclamevergunningen zijn verleend.

REGULIERE BOUWVERGUNNING

* Oosteinde 8, Gasteren, A. Boxem, verbouw boerderij tot 2 woningen met paardenstal (verz. 24-02-03)

* Gasselterweg 46, Gieten, Fam. Driebergen, oprichten woning (verz. 24-02-03)

* Annerweg 3 Anloo, J. Sikosek, vergroten woning (verz. 24-02-03)
* Dorpsstraat 26, Eexterveen, B. Sloots, oprichten machineberging/opslagloods (verz. 24-02-03)
* Geelbroek 1, Geelbroek,S.v.d.Zee/I. Groeneveld, verbouw schuur (verz. 26-02-03)

VERLEENDE SLOOPVERGUNNINGEN

* Zuides 3, Gieten, E.G. Ploeger, slopen asbest dakbeschot woonhuis (verz. 24-02-03)
Hunze, Postbus 93, 9460 AB Gieten. Tevens kan binnen die termijn en nadat een bezwaarschrift is ingediend bij de voorzieningenrechter te
* Dorpsstraat 62a, Eexterveen, A.J. Klok, plaatsen garage en berging
* Meerkampsweg 2, Grolloo, A.L. Brassine, vergroten woning
* Schoolstraat 14, Rolde, E. Hingstman, vergroten woning
* Molenakkers 23, Annen, P. Kobus, veranderen woning Woningwet, medewerking te verlenen aan voornoemde plannen. Deze bouwplannen liggen van donderdag 6 maart 2003 tot en met woensdag 2 april 2003 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunt u schriftelijk bedenkingen indienen tegen deze bouwplannen bij het college van burgemeester en wethouders. MILIEU
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben een aanvraag voor een milieuvergunning ontvangen van Mts Hollander, Oosteinde 21, 9466 TA Gasteren voor het melkrundvee en akkerbouwbedrijf gelegen op het perceel Oosteinde 21 te Gasteren. Het college wil de gevraagde vergunning verlenen. Alle stukken liggen vanaf donderdag 6 maart 2003 tot en met woensdag 2 april 2003 ter inzage in het gemeentehuis van Aa en Hunze te Gieten. Iedereen kan tot en met 2 april 2003 schriftelijk bedenkingen tegen de ontwerpvergunning inbrengen bij burgemeester en wethouders van Aa en Hunze. Daarbij kan worden verzocht geen persoonlijke gegevens bekend te maken.
Op verzoek kan tot en met 2 april 2003 van gedachten worden gewisseld over de ontwerpvergunning. Daarbij kunnen ook mondeling bedenkingen worden ingebracht.
Tegen een definitieve vergunning kan alleen beroep worden ingesteld als bedenkingen zijn ingebracht tegen de ontwerpvergunning of als kan worden aangetoond dat daartoe geen mogelijkheid was. Voor meer informatie en voor het buiten de werkuren inzien van stukken kunt u bellen met de sectie Milieu, tel. (0592) 267839. WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben van mts. Sloots-Hagting te Eexterveen een melding op grond van het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer ontvangen voor het uitbreiden/wijzigen van een reeds bestaand bedrijf op het perceel Dorpsstraat 25 te Eexterveen.
Alle stukken liggen vanaf donderdag 13 maart tot en met woensdag 26 maart 2003 ter inzage in het gemeentehuis van Aa en Hunze te Gieten. Voor meer informatie en voor het buiten de werkuren inzien van stukken kunt u bellen met de sectie Milieu, tel. (0592) 267838 of 267839.
* L. Lamberts, Gieterweg 22, 9462 TE Gasselte op een perceel landbouwgrond aan de Kepselweg te Gasselte . Alle stukken liggen vanaf donderdag 13 maart tot en met woensdag 23 Belanghebbenden kunnen tot en met 23 april een gemotiveerd Geen collectebussen in stemlokalen voor steun aan hongersnood in Afrika
Besloten is om tijdens de aanstaande verkiezingen van de Provinciale Staten op dinsdag 11 maart 2003 in de stemlokalen geen collectebussen te plaatsen voor steun aan hongersnood in Afrika. Plaatsing van collectebussen kan voor de mensen die gaan stemmen namelijk drempelverhogend werken. Bovendien is de sociale controle groot omdat de collectebussen onder direct toezicht van de stembureauleden zouden moeten staan. De privacy van mensen zou hiermee op onaangename wijze kunnen worden aangetast en zou zelfs aanleiding kunnen zijn om maar niet te gaan stemmen.

Rectificatie vaststelling bestemmingsplan Asserstraat 1 - Rolde Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aa en Hunze maken ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bekend dat van 6 maart tot en met 2 april 2003, in het gemeentehuis van Aa en Hunze (Spiekersteeg 1, Gieten), voor een ieder tijdens werkuren ter inzage ligt het op 31 januari 2002 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan "Asserstraat 1 - Rolde". Raadsvoorstel en
-besluit liggen mede ter inzage.

Naar aanleiding van een ingesteld beroep is uit een uitspraak van de Raad van State gebleken dat in de eerder gevoerde procedure voor dit plan een onjuiste kennisgeving heeft plaatsgevonden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daarom besloten het besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 27 augustus 2002, kenmerk 6.1/2002001753 te vernietigen. Dit heeft als gevolg dat een deel van de bestemmingsplanprocedure opnieuw gevolgd moet worden.

Het vastgestelde bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling die nieuwbouw van twee appartementengebouwen, elk van ten hoogste 5 woningen, op het perceel van Asserstraat 1 te Rolde mogelijk maakt. Ten opzichte van het ontwerpplan is een aantal wijzigingen in het plan aangebracht: de maximale bouwhoogte is niet meer op de plankaart, maar in de voorschriften opgenomen en aan de voorschriften is toegevoegd dat ten hoogste 5 woningen per bouwblok gebouwd mogen worden. Daarnaast is een aantal toevoegingen aan de toelichting behorende bij het plan gedaan.

Tegen de aangebrachte wijzigingen (nader beschreven in het raadsvoorstel van 22 januari 2002, nr. 2002/2 behorende bij het raadsbesluit van 31 januari 2002, nr. 5) kan een ieder, gedurende bovenstaande termijn, schriftelijk bedenkingen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Drenthe. Tegen de rest van het plan kan degene die tijdig zijn zienswijze omtrent het ontwerp heeft kenbaar gemaakt of een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening zijn zienswijze kenbaar te maken kan, gedurende bovenstaande termijn, bij Gedeputeerde Staten van Drenthe (postbus 122, 9400 AC ASSEN) schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan.
urgemeester en wethouders van Aa en Hunze maken bekend dat zij in de
* De gemeente Aa en Hunze te Gieten voor het vellen van drie eiken staande langs de zuidoostzijde van het perceel Gasselterweg 26 te Gieten.

Rectificatie

Gebleken is dat in de Schakel van 19 februari 2003 (17) de volgende kapvergunning is gepubliceerd; "M. Pilat, Noordloo 35 te Annen voor het vellen van vijf douglas dennen staande in de tuin van betrokkene".

Dit moet zijn; M. Pilat, voor het vellen van vijf douglassparren staande nabij de Inbrengwinkel Katrijn, Zuidlaarderweg 66 te Annen.
JONGE VRIJWILLIGERS? MANTELZORGERS? ONMISBAAR!
Gezocht: nieuwe, jonge bestuursleden voor de toneelvereniging! Wie zorgt er eigenlijk voor de mantelzorger?
Elke week achter de bar bij de voetbalclub. Maar dat is toch geen vrijwilligerswerk?
Een pool om een aantal zieken in de buurt te verzorgen, is dat een goed idee?

Wie weet jongeren te porren voor vrijwilligerswerk? Staat u er als mantelzorger ook altijd alleen voor? De inzet van deze mensen is onmisbaar in onze Drentse samenleving. Daarom wil de provincie Drenthe aan jonge vrijwilligers en mantelzorgers speciale aandacht geven. Dit gebeurt onder meer in de vorm van subsidie van initiatieven op het terrein van vrijwilligerswerk van en door jongeren en mantelzorgers. Het doel is om jongeren te stimuleren om vrijwilligerswerk te gaan doen en organisaties voor jonge vrijwilligers aantrekkelijk te maken. Bij mantelzorgers gaat het bijvoorbeeld om ondersteuning, belangenbehartiging en tijdelijke verzorging van mantelzorgers. In 2003 is EUR 46.000,-- voor deze doelen beschikbaar.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.drenthe.nl. Wilt u deze informatie ook doorgeven wanneer u iemand kent die mogelijk voor deze regeling in aanmerking komt? Voor vragen kunt u terecht bij de heer B.S. Nijholt, telefoonnummer (0592) 365685, e-mail b.nijholt@drenthe.nl Reageren vóór 15 maart 2003!

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Aa en Hunze '
Lees ook