Gemeente Aalburg* NIEUW BESTEMMINGSPLAN VOOR MEEUWEN

* KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN

* SUBSIDIE-AANVRAGEN INDIENEN VOOR 2003
NIEUW BESTEMMINGSPLAN VOOR MEEUWEN
oproep voor deelname in Klankbordgroep

Binnenkort zal worden gestart met de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor de kern Meeuwen.

Voor een goed op te stellen geactualiseerd bestemmingsplan is het van groot belang de inwoners hierbij vroeg en goed te betrekken. Daarom zal begonnen worden met het inwinnen van informatie hoe de inwoners van Meeuwen tegen hun dorp aankijken. Dit zal niet alleen vanuit het perspectief van het bestemmingsplan gebeuren, maar ook vanuit een breder perspectief, waarbij zaken als wonen, werken, recreëren, verkeer etc
aan bod kunnen komen.

De inbreng van de bewoners van Meeuwen is hierbij dus onmisbaar. U kunt uw mening inbrengen in een dorpsgesprek dat op dinsdag 3 september 2002 zal worden gehouden.
Alle inwoners van Meeuwen ontvangen t.z.t. hiervoor nog een uitnodiging.
Verder zijn er mogelijkheden voor inspraak in de procedure ingebouwd. Daarnaast zal er een klankbordgroep worden ingesteld met als doel de eerste concepten c.q. plannen door te spreken en deze van commentaar te voorzien. De klankbordgroep komt 3 tot 4 keer bij elkaar om over de plannen te praten en bestaat uit een aantal inwoners uit Meeuwen en andere belanghebbenden.

Bent u geïnteresseerd om als inwoner van Meeuwen aan deze klankbordgroep deel te nemen, dan kunt u dit voor 6 september 2002 schriftelijk bij ons kenbaar maken.
Uw brief kunt u richten aan:
College van burgemeester en wethouders, Postbus 40, 4260 AA Wijk en Aalburg, onder vermelding van
Klankbordgroep Meeuwen. U kunt hier ook een formulier Klankbordgroep downloaden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Fluit, tel.nr. 698761.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN
Koninginnedag 2003 lijkt ver weg, maar niet als het gaat om het indienen van aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding. De voordrachten voor een onderscheiding bij deze gelegenheid moeten namelijk voor 1 september 2002 door de burgemeester ingediend zijn bij de Commissaris van de Koningin.

Omdat de burgemeester elke aanvraag zorgvuldig moet beoordelen en ook eerst nog de nodige informatie moet verzamelen voor hij de aanvraag kan doorsturen, dient een aanvraag om een Koninklijke Onderscheiding uiterlijk vrijdag 2 augustus 2002 ingediend te worden. Het indienen van een aanvraag betekent overigens niet, dat automatisch een onderscheiding verleend zal worden.

Bijzondere verdiensten

Al enige jaren is er een nieuw decoratiestelsel van kracht. Hierbij wordt de nadruk gelegd op bijzondere persoonlijke verdiensten of prestaties gedurende lange tijd. Dit betekent onder andere dat met name vrijwilligers, personen in ( onbezoldigde) bestuursfuncties, vrouwen en mensen uit minderheidsgroepen in aanmerking komen voor een onderscheiding.

Kent u iemand uit uw omgeving die zich op bijzondere wijze en gedurende een langere periode verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving, dan kunt u uiterlijk 2 augustus 2002 deze persoon schriftelijk voordragen bij de burgemeester van Aalburg.

Ook doen wij een dringend beroep op de verschillende verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties en andere verbanden om te overwegen of er mensen in hun midden zijn die het verdienen voorgedragen te worden.

Informatie

Voor informatie over de haalbaarheid van uw voordracht, kunt u contact opnemen met Johan
Westerlaken, afdeling Bestuursondersteuning, rechtstreeks telefoonnummer (0416) 698734.
Hij zal op uw verzoek een aanvraagformulier Koninklijke Onderscheidingen toesturen.

SUBSIDIE-AANVRAGEN INDIENEN VOOR 2003
Zoals u weet subsidieert de gemeente Aalburg jaarlijk diverse activiteiten van
verenigingen, instellingen en andere organisaties met het doel om de organisatie en uitvoering van welzijnsactiviteiten te stimuleren. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een verzoek worden ingediend bij de gemeente.
Alle verzoeken kunnen natuurlijk niet zomaar worden toegekend. De aanvragen moeten namelijk voldoen aan bepaalde voorwaarden. Om dit te kunnen beoordelen dienen in het verzoek alle van belang zijnde gegevens te worden vermeld. Dit
betreft o.a. naam, adres en woonplaats, omschrijving van de activiteiten, aantal
leden/deelnemers, begroting van kosten enz.
Om voor 2003 in aanmerking te kunnen komen voor subsidie, moet het verzoek zo spoedig mogelijk na het verschijnen van deze courant bij de gemeente binnen zijn.
Aan alle bij de gemeente bekende verenigingen die al jaarlijks subsidie ontvangen is reeds een set aanvraagformulieren toegezonden. Iedereen die geen formulier heeft ontvangen maar wel voor subsidie in aanmerking wil komen, wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk een set formulieren aan te vragen.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de hoofdafdeling Burgerij, de
heer Anton van Andel, tel. 698724.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Aalburg '
Lees ook