Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Officiele bekendmakingen Aangevraagde bouwvergunningen (artikel 41)

* Industrieweg Zuid 22

plaatsing kozijnen

* Haarweg 8A

bouwen garage/berging

* De Grift 3

uitbreiding woning

* Pr. Margrietstraat 12

bouwen garage/berging

* Kersweg 61

verbouwen woning

Deze publicatie vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet en is bedoeld om bekendheid te geven aan het feit, dat genoemde aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend. Deze aanvragen liggen niet ter inzage. Nadere informatie kunt u krijgen in het gemeentehuis bij Bouw- en Woningtoezicht (tel 469653).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning c.q. melding verleend voor:

* Heuvelse Steeg 21 te Overberg, voor het bouwen van een bedrijfshal, verzenddatum 25 juni 2002;

* In de west 16D te Amerongen, voor het plaatsen van een raam in de zijgevel, verzenddatum 28 juni 2002;

* Schapendrift Noord 2 te Amerongen, voor het verhogen van de kapconstructie, verzenddatum 28 juni 2002;

* Kersweg 39 te Amerongen, voor het bouwen van een garage, verzenddatum 28 juni 2002;

* Pr. Irenelaan 19te Amerongen, voor het bouwen van een kantoorpand, verzenddatum 28 juni 2002;

* Pr. Margrietstraat 16 te Amerongen, voor het plaatsen van een raamkozijn in de topgevel, verzenddatum 28 juni 2002;
* Dwarsakkers 40 te Amerongen, voor het wijzigen van een kozijn in de achtergevel, verzenddatum 28 juni 2002.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen binnen zes weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Amerongen.

Als u meent dat u door de verleende vrijstellingen en/of bouwvergunningen rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Het instellen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023 LA Utrecht.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Amerongen 03-07-2002 '
Lees ook