Gemeente Barendrecht

Raadscommissie vergadert

Middelen

Op dinsdag 11 juni vergadert de commissie Middelen in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Begroting 2003 OMMIJ (bijgevoegd)

-Toelichting kredietaanvraag gemeentehuis (wordt nagezonden)
De secretaris van deze raadscommissie is mevrouw M. Stolk, toestel 698 402.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Vrijstelling

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een verzoek om vrijstelling is ontvangen voor:


-de tijdelijke plaatsing van een winkel aan de Dorpsstraat t.h.v. nummer 118 voor een
verlenging van de periode met 3 jaar.

Gezien het tijdelijke karakter van dit plan hebben burgemeester en wethouders besloten om een vrijstellingsprocedure te volgen. Na afloop van termijn waarvoor vrijstelling wordt verleend, zal het perceel weer overeenkomstig de oorspronkelijke bestemming gebruikt moeten worden, hetgeen zo nodig met juridische middelen kan worden afgedwongen.

Ter inzage

Het verzoek om vrijstelling ligt met ingang van vrijdag 7 juni tot en met donderdag 20 juni 2002 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (ingang Rijnstraat). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijze

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 20 juni 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Verleende vrijstelling

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 19 en 19a van de Wet op de ruimtelijke Ordening vrijstelling van de bestemmingsplannen "Nieuweland"

en "Buitengebied 1986" hebben verleend voor het bouwrijp maken van het gebied, gelegen achter Voordijk 257 ten behoeve van de realisatie van 22 woningen.

Ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzending van het besluit (31 mei 2002) een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam (sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3001 BM Rotterdam) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De vrijstelling met bijbehorende tekening ligt gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond)

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor: het bouwen van een noodschool voor de duur van circa 15 jaar in het deelplan Vrijheidsakker ten noorden van Voordijk 478 (Carnisselande)

Door de gemeente Barendrecht is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwen van een noodschool voor de duur van circa 15 jaar in het deelplan Vrijheidsakker ten noorden van Voordijk 478 (Carnisselande, ons kenmerk BA2002-134) Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied" 1986".

Het college is voornemens een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van dit pand. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen. De stukken liggen van vrijdag 7 juni tot en met donderdag 4 juli 2002 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (ingang Rijnstraat) Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij het college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij haar besluit tot het in gang zetten van de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Voorbereidingsbesluit ter inzage

De raad van de gemeente Barendrecht heeft op 27 mei 2002 besloten voor het gebied waarvoor voorontwerp-bestemmingsplan Ter Leede in voorbereiding is een voorbereidingsbesluit vast te stellen als genoemd in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

U kunt het voorbereidingsbesluit met daarbij behorende tekening inzien van de datum van inwerkingtreding (7 juni 2002) bij de afdeling Bouwen en Milieu (tijdelijke ingang Rijnstraat) Openingstijden van 09.00 tot 16.30 of op afspraak.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na de dag van inwerkingtreding van het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad, postbus 501, 2990 EA Barendrecht

Herhaalde mededeling

Inzage ontwerpbestemmingsplan "Molenvliet/Nieuweland"

Op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders het volgende bekend. Het ontwerpbestemmingsplan "Molenvliet/Nieuweland" ligt nog tot en met donderdag 20 juni 2002 voor een ieder ter inzage. Het ontwerp kan in het gemeentehuis bij de afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007 worden ingezien; dagelijks van 8.30 tot 16.30 uur. Op verzoek is inzage mogelijk buiten deze openingstijden gedurende drie aaneengesloten uren per week. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Mill (telnr. 698341). Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken aan de gemeenteraad van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. De gemeenteraad zal diegenen die tijdig hun zienswijzen hebben ingediend, de gelegenheid bieden een nadere mondelinge toelichting te geven.

Het bestemmingsplan is een herziening van reeds bestaande, oudere bestemmingsplannen voor de beide wijken. De juridische planvorm is afgestemd op het behoud van de aanwezige functies en het kunnen realiseren van bouwplannen voor enkele ontwikkelingen. Vanwege het gewenste behoud van de ruimtelijke en functionele structuur van de buurt is gekozen voor een gedetailleerd bestemmingplan. Alle aanwezige functies worden daarbij voorzien van een gedetailleerde bestemming waardoor de ruimtelijke kwaliteit in het gebied als zodanig kan worden beheerd en behouden.

Werkzaamheden aan de railinfrastructuur te Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de Bouwcombinatie DrechtRail ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor werkzaamheden aan de railinfrastructuur. De werkzaamheden bestaan uit werkzaamheden aan de bovenleidingen op het spoortraject tussen de Dierensteinweg en de Dordtsestraatweg.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 juni van 01:00 tot 06:00 uur en in de nacht van zondag 23 op maandag 24 juni van 01:00 tot 05:20 uur. De geluidsnormen zoals gesteld in de circulaire Bouwlawaai zullen niet worden overschreden. Omdat de werkzaamheden plaatsvinden aan het bestaande spoor is het noodzakelijk dat er geen treinen rijden. Om deze reden worden de werkzaamheden `s nachts uitgevoerd.

Werkzaamheden aan het spoor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Combinatie Hegeman-Besix-Mowlem V.O.F. ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De ontheffing wordt verleend voor werkzaamheden in de volgende nachten:

* dinsdagnacht 02/07/02 van 01:05 tot 05:20 uur,
* donderdagnacht 04/07/02 van 01:05 tot 05:20 uur,
* vrijdagnacht 05/07/02 van 01:05 tot 05:20 uur,
* dinsdagnacht16/07/02 van 01:05 tot 05:20 uur,
* woensdagnacht 17/07/02 van 01:05 tot 05:20 uur,
* donderdagnacht 18/07/02 van 01:05 tot 05:20 uur en
* vrijdagnacht 19/07/02 van 01:05 tot 05:20 uur
De werkzaamheden zullen plaatsvinden aan het noordelijk uiteinde van de overkapping tussen de goederen- en reizigerssporen en bestaan uit het aanbrengen van prefab wandelementen. Tijdens de werkzaamheden kan voornamelijk de inzet van een kraan voor enige geluidsoverlast zorgen. De geluidsnormen zoals gesteld in de circulaire Bouwlawaai zullen echter niet worden overschreden. Uit veiligheidsoverwegingen worden de werkzaamheden 's nachts uitgevoerd.

Voornemen tot verlening ontheffing APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht hebben een aanvraag voor ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontvangen van de Combinatie Hegeman-Besix-Mowlem V.O.F.

De aanvraag is gedaan voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan een drietal objecten, te weten:

* de sloop van de oude perrontunnel, gedurende twee weken.
* de sloop van de duiker ter hoogte van de Boezemweg, gedurende twee weken.

* de sloop van de duiker ter hoogte van de Gebroken Meeldijk, gedurende één week.

Zes weken na publicatie van dit bericht zal begonnen worden met het tegelijkertijd slopen van de oude perrontunnel en de duiker ter hoogte van de Boezemweg. Deze sloopwerkzaamheden zullen in totaal twee weken duren. Daarna zal begonnen worden aan de sloop van de duiker ter hoogte van de Gebroken Meeldijk. De sloop van deze duiker zal één week in beslag nemen.

De sloopwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de normale werktijden (van 7:00 uur tot 19:00 uur). De werkzaamheden zullen een overschrijding veroorzaken van de geluidsnormen zoals vastgesteld in de circulaire bouwlawaai.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht is voornemens hierop ontheffing te verlenen.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Informatie

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door mevrouw M.P.M. Siemensma, telefoon 0180 698319.

Wet Milieubeheer/ontwerp-beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag om vergunning ontvangen van:


-Lehnkering Logistics BV, voor het aanpassen van de op 8 februari 1994 verleende vergunning voor een internationaal expeditiebedrijf met kantoren en opslagloodsen voor koopmansgoederen en gevaarlijke stoffen aan de Zweth 24 te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de vergunning te wijzigen, overeenkomstig het verzoek.

Inzage

U kunt alle stukken van donderdag 13 juni tot en met woensdag 10 juli 2002 tijdens de werkuren inzien op het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam en in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1. Buiten kantooruren kunt u terecht op telefonische afspraak: kantoor DCMR (010) 2468402, gemeentehuis (0180) 698 398.

Bedenkingen

Bedenkingen kunt u schriftelijk tot en met woensdag 10 juli 2002 kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Barendrecht, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, postbus 843, 3100 AV Schiedam. Indien u daarom in een aparte brief verzoekt, kunnen uw persoonlijke gegevens geheim worden gehouden. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen indien u bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het kenbaar maken van bedenkingen in staat bent geweest.

Mondeling

Indien u behoefte hebt aan een gedachtenwisseling of mondeling uiten van bedenkingen, kunt u daarom telefonisch verzoeken bij de DCMR. Zo'n verzoek kan gedurende de inzagetermijn worden ingediend, bij voorkeur op z'n laatst een week voor het einde van de termijn.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de DCMR, tel. (010) 2468501 (de heer N.A. de Waal). Voor vragen over de vergunningprocedure, terinzagelegging en verzoeken om copieën (tegen betaling) kunt u contact opnemen met Bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468402.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:

* Gemeente Barendrecht, Middeldijk ter hoogte van Havenkwartier-K.Koedoodseweg. 12 Populus (populier)
* Gemeente Barendrecht, Middeldijk ter hoogte van Riederhoek. 2 Populus (populier)

* Gemeente Barendrecht, Kruising 1ste Barendrechtseweg- Dierensteinweg/Henry Dunantlaan. 2 Pterocarya (vleugelnoot), 6 Fraxinus (es), 4 Prunus (sierkers), 1 Pterocarya (vleugelnoot) Verplanten

* Van Hogendorpsingel 6 1 Aesculus (kastanje), 1 Chamaecyparis (conifeer), 1 Catalpa (trompetboom), -Tjalk 125 1 Betula (berk)
* Fazant 1 4 Chamaecyparis (conifeer)

* Klompenmakerij 36 1 Araucaria (apeboom)
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643 163.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 26/6,31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949):
dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Collecte

Voor de periode 9 juni tot en met 15 juni is een collectevergunning verleend aan de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO).

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Vakantie gepland? Regel nú uw reisdocument!

U wilt genieten van uw vakantie. En u niet alleen... De drukte op de weg en het strand is lastig te omzeilen. Maar de drukte op het gemeentehuis kunt u wél voor zijn. Dus heeft u voor de vakantie een nieuw reisdocument nodig, vraag dit dan nú al aan. U staat dan niet te lang in de rij en hoeft u ook geen rekening te houden met de eventuele extra wachttijd door de grote drukte. Prettige vakantie!

Feiten

Sinds 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Deze verschillen op een aantal punten van de regels van vóór die tijd. Zo moet u tegenwoordig een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

Even wachten...

Paspoorten worden (voor een betere beveiliging) op een centrale plaats in Nederland voorzien van uw persoonlijke gegevens. U krijgt uw nieuwe reisdocument daarom niet meteen mee. Na een aantal dagen kunt u het ophalen. Reken op een week, dan bent u op tijd. In vakantieperioden kunt u beter nog iets ruimer rekenen.

Wat heeft u nodig voor een nieuw paspoort?

Een nieuw reisdocument moet u persoonlijk aanvragen. U moet daarvoor alle in uw bezit zijnde reisdocumenten meenemen en één recente foto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de aanvraag dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen van de ouder die schriftelijk toestemming verleent.

Oude paspoort kwijt?

Is uw paspoort gestolen of bent u deze kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces-verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen.

Spoedprocedure

U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. In de regel kunt u het document dan ophalen op de eerstvolgende werkdag. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Goed om te weten

Een geldig reisdocument is nodig om te reizen in het buitenland en om u te legitimeren. Het is NIET toegestaan om naar het buitenland te reizen met een verlopen paspoort. Een paspoort blijft vijf jaar geldig. Daarna bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Houdt u er wel rekening mee dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of het betreffende consulaat naar te informeren.

Verkeerskwesties nader bekeken

In 2002 wil de gemeente Barendrecht u langs deze weg informeren over actuele of interessante zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij wordt eens per twee weken een apart onderwerp toegelicht. Vandaag en over twee weken vragen we aandacht voor van parkeer- en stopverboden. Voor algemene vragen of opmerkingen over verkeer en vervoer kunt u terecht op het maandelijks spreekuur Openbare Ruimte. Daarvoor kunt u zich aanmelden via nummer (0180) 698 720.

In de gemeente Barendrecht staan veel verkeersborden. Op dit ogenblik kunt u er ongeveer 3200 tegenkomen. Dit is gemiddeld voor iedere 10 inwoners één verkeersbord! Al deze verkeersborden hebben u in meer of mindere mate iets te zeggen. Echter hoe minder verkeersborden u tegenkomt hoe beter de inrichting van de openbare weg vaak is. Als de weginrichting het gewenste verkeersgedrag afdwingt zijn borden immers overbodig! De wegen waarop weinig borden staan zijn zo ingericht dat het voldoet aan uw verwachtingspatroon en dat van uw medeweggebruiker .... u past uw verkeersgedrag min of meer automatisch aan aan de omgeving. Een grote hoeveelheid borden op een bepaalde locatie laat meestal zien dat het verkeersontwerp "ergens" niet deugt of te complex is en met allerlei borden "overzichtelijk" en weer ordelijk moet worden gemaakt.

De gemeente Barendrecht streeft naar een vermindering van verkeersborden en probeert het toepassen van een maatregel op een maatregel te voorkomen. Er zijn echter situaties waarin het plaatsen van borden gewoon echt nodig is. In deze en de volgende publicatie willen we de parkeer- en stopverboden aan de orde stellen. Het stopverbod en parkeerverbod zien eruit zoals op onderstaande plaatjes is weergegeven:

verboden te parkeren verboden stil te staan

Het bord parkeerverbod wordt in beginsel niet toegepast op weggedeelten waar parkeervakken of parkeerhavens aanwezig zijn. De wegindeling maakt dan immers duidelijk waar men hoort te parkeren. Weliswaar zijn automobilisten die buiten de parkeervoorzieningen geparkeerd staan niet strafbaar, maar indien er geen sprake is van een hoge parkeerdruk zal de weggebruiker automatisch gebruik maken van de parkeervoorzieningen. Is de parkeerdruk hoog dan zijn parkeermaatregelen wenselijk, zoals een parkeerverbod of stopverbod.

Weet u nog waar u met uw voertuig niet mag stilstaan?
* op een kruispunt, overweg of in een tunnel;
* op een fietsstrook of op de rijbaan langs een fietsstrook;
* op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan;

* bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering dan wel, ingeval die markering niet is aangebracht, op een afstand van minder dan 12 meter van het bord;

* op de rijbaan langs een busstrook en langs een gele doorgetrokken streep.

De belangrijkste plaatsen waar u uw voertuig niet mag parkeren zijn:
* bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;

* voor een inrit of een uitrit;

* buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg;
* langs een gele onderbroken streep;

* op een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen.

Over twee weken deel II over parkeer- en verbodsborden. Voor informatie over parkeerverboden en stopverboden kunt u zich wenden tot de heer M.M.A. Boer, afdeling Openbare Werken, tel. 0180 698 385. Zeer veel informatie over alle bebording en uitvoeringsvoorschriften kunt u vinden de op nieuwe website http://www.verkeerstekens.nl

Festival van de Ontmoeting

Zaterdag 8 juni, 12.00 - 19.30 uur

Op zaterdag 8 juni staat Carnisselande ook op de culturele kaart van Barendrecht. Het festival van de ontmoeting brengt diverse artiesten en groepen naar Waterpoort. Van 12u tot 19.30u staat Waterpoort bol van de muziek: op drie buitenpodia passeert een keur aan muzikanten waar jong en oud wat van zijn smaak in zal terugvinden.

Op het hoofdpodium vindt een culturele kruisbestuiving plaats zoals die nog nooit in Barendrecht is vertoond. De Harmonievereniging gaat een muzikaal duet aan met een popgroep. Dansers, koren en instrumentalisten dagen elkaar uit in een kleurrijk palet van stijlen: latin, rock, streetdance, tapdance, rap, symfonisch etc. Het jongerenpodium maakt plaats voor eigentijdse acts & bands, deejay's & dance. Het kinderpodium biedt een gevarieerd programma met o.a. een verhalenverteller en open workshops.

Meer informatie over het programma leest u in de programmakrant die u op diverse adressen in Barendrecht kunt verkrijgen: Gemeentehuis, Kruispunt, De Baerne en Waterpoort.

Pendeldienst / parkeren

Uiteraard rekenen wij op een grote opkomst van 'oude' en 'nieuwe' Barendrechters. Als het enigszins kan, laat dan de auto thuis. Kom lopend, met de fiets of maak gebruik van de pendeldienst. Vanaf De Baerne (hoek Barendrechtseweg/Buitenlandse baan) vertrekt er elk uur een bus die u naar het festivalterrein brengt. De eerste bus vertrekt om 12u., de laatste om 19u. Op het half uur rijdt de bus vanaf het festivalterrein weer terug naar De Baerne (vanaf 12.30. laatste bus vertrekt om 19.30u).

Op bouwstraten in de buurt van de Waterpoort zijn in principe voldoende parkeerplaatsen. Verkeersregelaars dragen er zorg voor dat u netjes kunt parkeren. Parkeer a.u.b. niet in de wijk (zie plattegrond).

Informatie: op de flyers van het festival van de ontmoeting is de website aangekondigd voor meer informatie. Wegens omstandigheden is de website niet operationeel. Onze excuses hiervoor. Voor al uw vragen over het festival kunt u terecht bij de organisatie, dhr. S. Vanderstappen, 0180-698268 of baanbrekend@barendrecht.nl Op zaterdag 8 juni belt u 0180-647503.

Skatetocht door Barendrecht op 15 juni

De werkgroep Brede School van de nieuwe clustervoorziening Waterpoort organiseert op zaterdag 15 juni a.s. een recreatieve skatetocht door Barendrecht. De tocht van ca. 10 km. start en eindigt in voorzieningencluster Waterpoort aan het Middeldijkerplein te Carnisselande. Onderweg zal iedere deelnemer een drankje worden aangeboden in sporthal Aksent. Tevens ontvangen de deelnemers bij terugkomst een herinnering aan de tocht.

Deelnemen aan de tocht kost 3,-. Hierin is tevens een daglicentiekaart inbegrepen die de deelnemer verzekert tegen ongevallen, indien de vereiste helm, pols-, elleboog- en kniebeschermers gedragen worden. De start is om 13.30 uur vanuit de ontmoetingsruimte van Waterpoort. De tocht zal rond 15.30 uur eindigen. Voor informatie en inschrijven kun je bellen met dhr. F.Nugteren, tel: 0180-698262, of mailen naar F.Nugteren@Barendrecht.nl. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de Waterpoort.

Op de dag zelf kan van 12.00 tot 13.00 uur op locatie worden ingeschreven. Verder zijn wij nog op zoek naar verkeersregelaars en goede skaters (boven de 16 jaar) om tegen betaling assistentie te verlenen tijdens de tocht.

De nog onervaren skater wordt aangeraden begin juni de beginnercursus 'veilig leren skaten' bij Aad van Loon Sport te volgen om o.a. het remmen, een goede balans en het nemen van obstakels aan te leren; tel: 0180-621229. Meer informatie over de skatecursus staat op www.aadvanloonsport.com.

Vaccinatiecampagne Meningokokken C

Alle kinderen tussen de 14 maanden en 19 jaar worden gevaccineerd tegen Meningokokken C. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten. Alle GGD'en in Nederland zijn druk bezig met de voorbereidingen van deze grootschalige landelijke campagne. In Barendrecht gaat het om totaal 9.000 kinderen. Op 28 juni 2002 zijn 4.360 kinderen uit Barendrecht aan de beurt. In Sporthal Driesprong worden dan alle kinderen vanaf 14 maanden tot en met 5 jaar en kinderen van 15 tot en met 18 jaar gevaccineerd. Kinderen die wonen in Barendrecht-Carnisselande kunnen terecht in sporthal Waterpoort. In september volgt de groep kinderen vanaf 6 tot en met 14 jaar.

Medio juni ontvangen de kinderen een oproepkaart. Ook de kinderen die al gevaccineerd zijn. Op deze kaart staat precies aangegeven op welke datum en hoe laat ze in sporthal Driesprong of Waterpoort worden verwacht voor een prik tegen Meningokokken C. Als alle kinderen samen met een ouder/verzorger komen, dan passeren in totaal ruim 8.700 mensen de deuren van de sporthallen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vaccinatiecampagne kunt u terecht op de speciale website www.vaccinatie.minvws.nl. U kunt ook bellen naar de gratis publieksinformatielijn: 0800-3008051. Voor specifieke vragen over de prikdata, locatie etc. is er de informatielijn van GGD Rotterdam en omgeving:

0800-0994499. Op de website van GGD Rotterdam, www.ggd.rotterdam.nl is ook meer informatie te vinden en is er een directe link met de landelijke website.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:


-nabij de woning Steekkant 25

Bezwaren

Tegen deze maatregel kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn tot en met donderdag 18 juli 2002, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 920, 3000 AX Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De stukken liggen ter inzage bij de sector Samenlevingszaken, Evertsenstraat 14, tel. 698 298.

WoningBehoefteOnderzoek 2002

Inzicht in uw woonwensen

Het ministerie van VROM houdt een landelijk onderzoek naar de manier waarop mensen wonen, hoe zij de woning en woonomgeving beleven en waarderen, en wat hun woonwensen zijn. Het ministerie, maar ook gemeenten en woningcorporaties hebben dit inzicht nodig om hun activiteiten gericht in te zetten voor een aantrekkelijk woningaanbod, voor een prettige leefomgeving en goede voorzieningen.

Het onderzoek staat of valt met de bereidheid van inwoners om mee te werken aan een interview. Via een willekeurige selectie uit het bevolkingsregister worden in totaal ruim 100.000 mensen benaderd. Ook u kunt in de loop van 2002 worden benaderd voor een interview. U krijgt allereerst een brief met uitgebreidere informatie over het onderzoek. Om te kunnen voorzien in de behoeften die onder de bevolking leven, is het belangrijk dat u uw mening geeft uw wensen en verwachtingen op woon- en leefgebied. Het onderzoek gaat dus over hoe u woont en hoe u eventueel zou willen wonen.

6 juni 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht '
Lees ook