Gemeente Barendrecht

Gewijzigde tarieventabel 2002

In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 2002 is de tarieventabel 2002 behorende bij de legesverordening 2001 gewijzigd/vastgesteld. Het betreft:


-een wijziging van de legestarieven voor het verstrekken van een selectie uit de gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

De nieuwe tarieven gaan in op 29 juli 2002. De verordening ligt ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127 (ingang Rijnstraat). De tarieventabel is tegen betaling van legeskosten verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Vanavond vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang openbaar deel 20.45 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen het aanwijzen van een invalidenparkeerplaats aan de Banjohof, ter hoogte van nummer 47.

-tegen de weigering toepassing te geven aan een vrijstellingsprocedure voor het bouwen van twee woningen op bedrijventerrein Smitshoek.

De secretaris van deze commissie is de heer M. van Putten, tel. 698 248.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, kamer E 127. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:

-Binnenlandse Baan 64 (BA 2002-271), voor het vergroten van een woning (11-07-2002);

-Dierensteinweg (BA 2002-270), voor het plaatsen van een lichtinstallatie (10-07-2002);

-Elisabeth Catsvliet 4 (BA 2002-268), voor het wijzigen van de zijgelvel (08-07-2002);

-Mozartstraat 76 (BA 2002-269), voor het bouwen van een dakopbouw (09-07-2002);

-Pottenbakkerij 11 (MB 2002-084), voor het plaatsen van een blokhut (05-07-2002);

-Rietvelddreef 2 (BA 2002-1267), voor het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen van de zijgevel (05-07-2002);

-Waddenring 22 (MB 2002-085), voor het plaatsen van een tuinberging (11-07-2002);

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


- het uitbreiden van een woning aan de Beukenwede 108 (BA2002-240). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Carnisselande-Midden".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 19 juli tot en met donderdag 15 augustus 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 15 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor de bouw van een basisschool, een kinderdagverblijf en 15 appartementen in het Gebied Vrijheidsakker. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986" maar is in overeenstemming met het voorontwerpbestemmingsplan "Carnisselande-Noord" alsmede het Regionaal Structuurplan Midden IJsselmonde.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Het bouwplan ligt van vrijdag 19 juli t/m donderdag 15 augustus voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot en met 16:30 uur.

Verdere procedure:

Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn, omtrent het voornemen vrijstelling te verlenen, schriftelijk bij ons college een inspraakreactie indienen. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten van de vrijstellingsprocedure. Indien deze procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Vervolgens zal het college een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Indien de verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven kan vrijstelling worden verleend van het geldende bestemmingsplan en kan voor het bouwplan een bouwvergunning worden verleend.

Vrijstellingsverzoek

Ondanks de ontstane discussie rondom de TramPluslijn zet de gemeente Barendrecht de procedures voort, vandaar deze publicatie.

Namens de Stadsregio Rotterdam is door het gemeentelijk vervoerbedrijf RET, een verzoek om vrijstelling ingediend voor de aanleg van een tramlijn, genaamd TramPluslijn Carnisselande. Het tracé van de Trambaan vormt de as van de Avenue Carnisse en zal in rechtstand tussen de "TramPlusbrug" over de Noordersingel en de "Tramplusbrug" over de Zuidersingel worden aangelegd. De "TramPlusbruggen" worden niet toegerekend aan dit vrijstellingsverzoek. Voor de bouw van deze bruggen is reeds een vrijstellingsprocedure gevolgd. De ontwikkeling is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1986' maar past binnen het Regionaal Structuurplan Midden IJsselmonde, en het voorontwerp-bestemmingsplan "Carnisselande-Midden". Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om voor de werkzaamheden voor de aanleg van deze TramPluslijn vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).

Ter inzage

De desbetreffende stukken liggen van vrijdag 19 juli tot en met donderdag 15 augustus 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007 (Ingang Rijnstraat). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur.

Zienswijze

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 15 augustus 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA, Barendrecht.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:

-Bakemaveld 15 (MB 2002-031), voor het aanbouw erker aan de zijgevel (11-07-2002);

-Brucknerstraat 30 (BA 2002-162), voor het vergroten van de woning (11-07-2002);

-bedrijventerrein Cornelisland (BA 2001-190), voor het oprichten van een bedrijfsruimte (05-07-2002);

-Dillelaantje 1 (BA 2002-082), voor het vergroten van de woning (11-07-2002);

-Koopliedenweg 22-28 (BA 2002-203), voor het verbouwen van een bedrijfspand (08-07-2002);

-Maaskantveld 12 (MB 2002-074), voor het plaatsen van een dakkapel (05-07-2002);

-Middeldijkerplein 7 (BA 2002-251), voor het plaatsen van gevelreclame (05-07-2002);

-Wilgenwede, Essenwede en Esdoornwede (BA 2002-170), voor het plaatsen van diverse speelvoorzieningen (11-07-2002);

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Voornemen tot verlening ontheffing APV

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft een aanvraag voor ontheffing op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ontvangen van de Bouwcombinatie Drechtrail vof.

De aanvraag is gedaan voor het uitvoeren van werkzaamheden op zowel doordeweekse als weekendnachten in de maand september van dit jaar. De data van de werkzaamheden zijn 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 september 2002. In elk van de nachten worden de werkzaamheden uitgevoerd tussen 00.15 uur en 08.00 uur. De werkzaamheden bestaan uit diverse werkzaamheden aan de bovenleiding over het spoortraject vanaf Kijfhoek tot aan de Dordtsestraatweg.

Op 22 en 29 september worden naast de bovengenoemde werkzaamheden ook looppaden naast het spoor aangelegd (zogenaamde profierpaden). Waarbij één nacht in de tunnel en één nacht ten noorden van de tunnel tot aan de Dierensteinweg wordt gewerkt.

Omdat de werkzaamheden op en naast het bestaande spoor plaatsvinden mogen er tijdens de werkzaamheden geen treinen rijden. Om die reden moeten de werkzaamheden 's nachts worden uitgevoerd.

De geluidsnormen zoals gesteld aan de Circulaire Bouwlawaai worden niet overschreden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht is voornemens hierop ontheffing te verlenen.

Mogelijkheden tot inspraak

Uw zienswijze kunt u op voorhand telefonisch en/of schriftelijk kenbaar bij mevr. M.P.M. Siemensma van de gemeente Barendrecht.

Bezwaar

Indien het college van college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht besluit ontheffing te verlenen op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Informatie

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door mevrouw M.P.M. Siemensma, telefoon (0180) 698 319.

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Afsluiting fietspad Middeldijk

In verband met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag wordt het fietspad Middeldijk vanaf de Smitshoeksebaan tot aan de Carnisserbaan in fases afgesloten. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van 22 juli tot en met 26 juli, indien de weersomstandigheden het toelaten.

Per fase zal er een omleiding worden aangegeven.

Informatie omtrent de omleiding wordt verzorgd door dhr. E. Jankowski, bereikbaar onder telefoonnummer (0180) - 698 427, informatie omtrent de werkzaamheden wordt verstrekt door dhr. J. de Haas, bereikbaar onder telefoonnummer (0180) - 616 009 van de afdeling Openbare Werken.

Afsluiting Fietspad Portlandse Baan.

In verband met de aanleg van het winkelcentrum in Carnisselande zal vanwege de benodigde bouwruimte en de veiligheid van het verkeer het fietspad langs de Portlandse Baan vanaf 26 juli a.s. tot en met augustus 2004 worden afgesloten. De afsluiting betreft het gedeelte fietspad tussen Gaatkensoog en Waterkant/Albert Heijn. Een omleiding zal door middel van gele borden worden aangegeven.

Openbaar vervoer.

De bushalte aan de Portlandse Baan die in het afgesloten gebied valt zal in westelijke richting worden verplaatst en blijft vanuit Gaatkensoog en de Middeldijk bereikbaar.

Informatie over de omleiding wordt verstrekt door de heer E. Jankowski (0180)-698 427.

Reparatiewerkzaamheden Boezemweg

Als gevolg van reparatiewerkzaamheden aan het wegdek zal de hoofdrijbaan van de Boezemweg tussen de aansluiting Ziedewijdsebaan en de Stationsweg op vrijdag 26 juli 2002 enige tijd worden afgesloten. Het verkeer zal plaatselijk via de parallelweg worden omgeleid.

Voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer H. Koene, telefoon (0180)-616 009.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer
Oud papier (za): 27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):
maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):
maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

De kringloopwinkel is gesloten van 29 juli t/m 19 augustus!


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Gemeente in week 30 minder goed bereikbaar

In de week van 22 juli tot en met 26 juli verhuizen de afdelingen die op dit moment gehuisvest zijn aan de Evertsenstraat naar het gemeentehuis (Binnenhof 1). Ook verhuizen een aantal afdelingen binnen het gemeentehuis. Dit gaat ten koste van de fysieke bereikbaarheid. Daarnaast neemt de gemeente Barendrecht op 24 juli een nieuwe telefooncentrale in gebruik. Door de ingebruikname van de nieuwe telefooncentrale zijn diverse afdelingen in het gemeentehuis, de locatie aan de 3e Barendrechtseweg en de sportzalen de Baerne en Vitaal in week 30 minder goed bereikbaar. Het centrale telefoonnummer van het gemeentehuis en het afvalaanbiedstation blijven wel bereikbaar.

De volgende afdelingen zijn op de genoemde data niet of moeilijk te bereiken:

Financiën 23 juli

Bureau Halt 23 juli (middag)

Burgerzaken 23 juli (middag): In geval van nood via centrale telefoonnummer.

Sport Welzijn Onderwijs en Cultuur 24 en 25 juli

Sociale Zaken 24 en 25 juli (Klanten zijn per brief geïnformeerd)

Het gemeentehuis is in week 30 continue bereikbaar via het centrale nummer (0180) 698 398 en via e-mail: gemeente@barendrecht.nl. Het afvalaanbiedstation is bereikbaar op (0180) 613 019.

32e Wielerronde van Barendrecht

Op zaterdag 27 juli wordt de 32ste Wielerronde van Barendrecht verreden. Het parcours is afgesloten van 08.00 tot 20.00 uur. Tussen 12.00 en 19.00 uur worden de wedstrijden verreden op het parcours:


-Binnenlandse Baan - Lindehoevelaan - Dorpsstraat-Oost - Buitenlandse Baan - Binnenlandse Baan.

Beperkte doorgang

Iedereen die binnen het parcours woont en deze dag de auto wil gebruiken, doet er verstandig aan om zijn auto op vrijdag al te verplaatsen buiten het parcours. Voor wie dit problemen oplevert zal er een beperkte doorgang ter plaatse van de Kolk-Marjoleinlaan worden ingesteld om de straten binnen het parcours te bereiken. Bewoners van de wijk Centrum-oost en andere omwonenden hebben een brief ontvangen.

Wegomleiding

Vanwege de wielerronde worden de Dorpsstraat-Oost , een gedeelte van de Lindehoevelaan, Binnenlandse Baan en Buitenlandse Baan van 08.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Omleidingen voor het doorgaande verkeer zijn door middel van gele routeborden aangegeven. Vanwege de omleidingen en de toegankelijkheid van de aanliggende wijken zal er in de Marjoleinlaan, de Rozemarijnsingel en de Gouwe een éénzijdig parkeerverbod worden ingesteld. Op de Marijkesingel/Gouwe zal in verband met de omleiding voor het openbaar vervoer een tweezijdig parkeerverbod van toepassing zijn.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer zal op deze dag een gewijzigde route rijden over de Gouwe, Marijkesingel, Margrietsingel, Ziedewijdse Baan, Buitenlandse Baan en vice versa. Vanwege deze wijzigingen worden de volgende halteplaatsen tijdelijk opgeheven:


-Buitenlandse Baan halte Sporthal de Driesprong,
-Binnenlandse Baan halte Rozemarijnsingel,

-Binnenlandse Baan halte Postkantoor.

De halteplaatsen op de gewijzigde route zijn op deze dag voor alle buslijnen van toepassing.

Inlichtingen

Voor meer informatie en of vragen kunt u contact opnemen met de heer E. Jankowski van de afdeling openbare werken, tel. (0180) 698 427.

Verkeerskwesties nader bekeken

In 2002 wil de gemeente Barendrecht u langs deze weg informeren over actuele of interessante zaken op het gebied van verkeer en vervoer. Daarbij wordt eens per twee weken een apart onderwerp toegelicht. Vandaag willen wij u informeren over de stand van zaken rondom `de actualisering van het verkeersveiligheidsplan van de gemeente Barendrecht' en over twee weken willen we `de verplichte rijrichtingen' aan de orde stellen. Voor algemene vragen of opmerkingen over verkeer en vervoer kunt u terecht op het maandelijks spreekuur Openbare Ruimte. Daarvoor kunt u zich aanmelden via nummer (0180) 698 720.

Ruim een jaar geleden heeft de gemeente de actualisering van het gemeentelijk verkeersveiligheidsplan opgepakt. Met reacties op een artikel in de krant, een fietstocht door de gemeente op 9 juni 2001 en een informatieavond op 14 juni 2001 zijn toen de belangrijkste verkeersonderwerpen in onze gemeente ter sprake gekomen. Inwoners van Barendrecht konden destijds reageren op de vraag om verkeersknelpunten aan te dragen of suggesties te doen ter verbetering van verkeerssituaties, in het algemeen of voor een specifieke locatie. In totaal zijn er bijna 40 suggesties ingeleverd. De ingezonden brieven en suggestieformulieren zijn verzameld om onderdeel uit te maken van de inventarisatie van verkeersproblemen in de gemeente.


-
Start actualisering verkeersveiligheidsplan

Het was de bedoeling om in september 2001 te starten met het project. Door verschillende omstandigheden is het echter pas mogelijk gebleken om het project in februari 2002 te starten. Er wordt bewust gekozen voor het uitbesteden van het werk aan een adviesbureau om de zaken objectief te kunnen beoordelen en onafhankelijk een plan te laten opstellen. Als gemeente zijn wij dan naast opdrachtgever ook een meedenkende partij. Het adviesbureau zal naast verkeerskundige werkzaamheden ook een klankbordgroep begeleiden.


-
Klankbordgroep

Voor inwoners van Barendrecht, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en andere belangstellenden is de mogelijkheid geboden om actief aan de planvorming mee te werken in een klankbordgroep. Deze klankbordgroep heeft globaal de taak om op een aantal momenten in het planproces te reageren op de bevindingen en mee te denken in het proces. De klankbordgroep kan op vooraf aangegeven momenten maar ook indien wenselijk tussendoor initiatieven tonen die het plan kunnen verrijken. Op 11 juli 2002 is de klankbordgroep tijdens een startbijeenkomst officieel ingesteld.


-Wat gaat er gebeuren?

De uitvoering van het project gebeurt in 4 fasen:

fase 1: Inventariseren en analyseren: er wordt een evaluatie uitgevoerd over het gevoerde beleid uit het verkeersveiligheidsplan van 1996 en er wordt een beeld gevormd van de huidige knelpunten;

fase 2: doelen stellen, prioriteiten stellen, oplossingen bedenken: er worden beleidslijnen opgesteld per vervoersvorm op een drietal thema's: veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Ook worden er maatregelen bedacht om het beleid te realiseren;

fase 3: formuleren en programmeren: er komt in deze fase een conceptrapportage waarin de uitkomsten uit fase 1 en 2 zijn opgenomen. Het stuk wordt gereed gemaakt voor een inspraaktraject over de resultaten van de eerste twee fasen;

fase 4: plan vaststellen: uiteindelijk moet er een vastgesteld plan komen met de visie op de ontwikkelingen van het verkeer en vervoer in Barendrecht. Een vastgestelde lijst van projecten en maatregelen vormt, net als met het oude plan, de basis voor de uitvoering van het verkeers- en vervoersbeleid in de gemeente.

Voor informatie kunt u zich wenden tot de heer Abels, afdeling Openbare Werken, tel. (0180) 698 365. Houdt u ook de publicaties van de gemeente op de informatiepagina in de Schakel in de gaten? Er zal regelmatig worden bericht hoe het gaat met dit project!

18 juli 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht '
Lees ook