Gemeente Barendrecht

Raadscommissies vergaderen

Middelen

Op dinsdag 21 mei vergadert de commissie Middelen in het gebouw van Woningbouwvereniging Patrimonium aan de Londen 14-16. Aanvang 20.00 uur.

De agenda bevat onder meer de volgende punten:


-Accountantsrapport en Jaarrekening Gemeente Barendrecht 2001 De accountant heeft voor de jaarrekening 2001 een goedkeurende verklaring afgegeven.


-Voorstel tussenbalans voortgang verbouw en uitbreiding gemeentehuis
Diverse oorzaken zoals bijv. asbestsanering, tijdelijke huisvesting personeel, veranderde inzichten omtrent kwaliteit en wetgeving hebben ertoe geleid dat de verbouw van het gemeentehuis niet binnen het budget blijft. Een totale inventarisatie heeft geleid tot een éénmalig verzoek tot aanpassing van het budget.

De secretaris van deze raadscommissie is mevrouw M. Stolk, toestel 698 402.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Banjohof 9 (BA 200-173), voor het plaatsen van twee dakkapellen (07-05-2002);

-1e Barendrechtseweg 100 (BA 2002-169), voor het vergroten van een dakkapel (03-05-2002);

-3e Barendrechtseweg (BA 2002-174), voor het plaatsen van houten bruggen (07-05-2002);

-Beatrixstraat 8 (BA 2002-175), voor het bouwen van een dakopbouw (08-05-2002);

-Carnisselande Havenkwartier (BA 2002-171), voor het oprichten van 52 woningen in twee woongebouwen (07-05-2002);

-Meerwedesingel 78 (MB 2002-60), voor het plaatsen van een blokhut (03-05-2002);

-Oranjestraat 21 (BA 2002-172), voor het plaatsen van een hekwerk (07-05-2002);

-Rossinisingel 13 (BA 2002-167), voor het plaatsen van een dakkapel (03-05-2002);

-Vlietweg 40 (BA 2002-168), voor het plaatsen van een dakkapel (03-05-2002);

-Wilgenwede, Essenwede en Esdoornwede (BA 2002-170), voor het plaatsen van speelvoorzieningen (06-05-2002);

-IJmeer 11 (MB 2002-061), voor het plaatsen van een blokhut (03-05-2002)

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het bouwen van een bedrijfsruimte op het bedrijventerrein Cornelisland (PA2002-011).

Het bouwplan is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Cornelisland", maar dient nader te worden uitgewerkt.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van dit bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 17 mei 2002 tot en met donderdag 13 juni voor een ieder ter inzage bij het loket van de afdeling Bouwen en Milieu op het gemeentehuis. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 13 juni 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoeken

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


-het in gebruik nemen als praktijkruimte van het gehele pand aan de Boerhavelaan 18

Het college is voornemens een vrijstellingsprocedure als genoemd in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in gang te zetten. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen. De stukken liggen van vrijdag 17 mei tot en met donderdag 13 juni 2002 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


-het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor op het nieuwe bedrijventerrein Ziedewij II.

Door Euser BV is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoor (ons kenmerk BA 2002-130).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied 1986, maar past binnen het voorontwerpbestemmingsplan Ziedewij, waarvoor inmiddels de inspraak- en overlegprocedure is gevoerd.

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van dit pand. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen. De stukken liggen van vrijdag 17 mei tot en met donderdag 13 juni 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


-het bouwen van 2 x 26 appartementen in het wijkdeel Havenkwartier (nr. BA 2002-171).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Carnisselande-Zuid", maar past binnen de eerste herziening van het bestemmingsplan "Carnisselande-Zuid" die momenteel in voorbereiding is.

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in gang te zetten voor dit bouwplan. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen. De stukken liggen van vrijdag 17 mei 2002 tot en met donderdag 13 juni 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, (Bouw-en Woningtoezicht). Het loket in het gemeentehuis (ingang aan de Rijnstraat) is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Riederhagen (BA 2001-318), voor het oprichten van 4 woningen (8 mei 2002)

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum

Artiest(en)

Voorstelling

Prijs

Pashouders

Vr.17-5, Za.18-5,

Zo.19-5,

Ma. 20-5

Jeugdtheater Hofplein

Koning Arthur

8,00

<12 jr.

5,00

7,00

Hofpleinpas

3,50

Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:


- v. Hogendorpsingel 10 1 Cedrus (ceder)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643 163.

Verleende vergunning uitrit

Op grond van artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is een vergunning verleend voor:


-het aanleggen van een uitrit bij Bremen 5

Indien u het niet eens bent met deze besluiten, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht.

Wielerronde Smitshoek

Op 27 mei a.s. wordt de 26ste wielerronde van Smitshoek verreden.

Initiatiefnemer is de wielervereniging Barrhopoort. Het parcours zal dit jaar lopen over: Bakkersdijk, nieuwe fietspad naar de Koperslagerij, Schrijnwerkerij, Boekdrukkerij, de Voordijk terug naar de Bakkersdijk. Start en finish bevinden zich op de Bakkersdijk.

Deze straten zijn tijdens de ronde van 16.00-22.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Ten behoeve van de bereikbaarheid van de wijk zal een beperkte doorgang worden ingesteld ter hoogte van de Wagenmakerij. Deze straat vormt vanaf de Smitshoekse Baan, de enige toegang tot de wijk. Verkeer vanaf de Langenhorst en de Charloise Lagendijk kan Barendrecht alleen bereiken via de Vrijenburgerweg. Deze omleiding wordt door middel van borden aangegeven. De woningen aan de straat Smitshoek en het uitbreidingsplan in Portland zijn bereikbaar via de Heulweg.

Afsluiting Dorpsstraat en Doormanplein

In verband met het 75-jarig bestaan van de Oranjevereniging worden op zaterdag 18 mei festiviteiten georganiseerd op het Doormanplein. De Dorpsstraat en het Doormanplein zijn deze dag tot 18.00 uur afgesloten voor al het verkeer.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Wijziging huisvuilophaal/chemokar

Op tweede pinksterdag (maandag 20 mei) wordt geen huisvuil opgehaald. De route verschuift naar dinsdag 21 mei.

De chemokar rijdt op dinsdag 21 mei door Noord I t/m IV en op woensdag 22 mei door de Buitengebieden, Carnisselande en Smitshoek.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 25/5,29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 29/5,26/6,31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Gemeente stopt met inzameling blik

Sinds 1 mei 2002 is het niet meer mogelijk om oud blik weg te gooien in de Barendrechtse milieuparkjes. De gemeente heeft met ingang van die datum de blikbakken verwijderd. Reden hiervan is dat het verwerken van het huishoudelijk afval en de scheiding van metalen hieruit dusdanig verbeterd is dat het apart inzamelen van blik geen effect heeft. U kunt oud blik ook gratis inleveren op het afvalaanbiedstation. (Londen 15).

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):
maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):
maandag 09.00-16.30 uur, 19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Rommelmarkt

Op maandag 20 mei (tweede pinksterdag) wordt een rommelmarkt gehouden in sporthal `de Driesprong'. Omwonenden kunnen overlast ondervinden van auto's van bezoekers.

Kwijtschelding OZB 2002

Leeft u van een minimuminkomen (uitkering, AOW of loon) en bezit u geen vermogen (bv. bank-/spaarrekening, huis etc.), dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. U kunt hiervoor een formulier aanvragen bij de afdeling Financiën/Invordering tel. 698 492 of 698 402 (bij voorkeur 's ochtends). De aanslag Onroerend Zaak Belasting 2002 heeft als laatste vervaldatum 30 juni 2002. Om kosten te voorkomen raden wij u dringend aan uw verzoek vóór 30 juni 2002 in te dienen.

Sluiting gemeentehuis


-Op tweede pinksterdag (maandag 20 mei) is het gemeentehuis de gehele dag gesloten.

-De afdeling Sociale Zaken is op woensdag 22 mei de gehele dag gesloten.


-De afdeling Burgerzaken is op 29 mei vanaf 12.00 uur gesloten.
Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-vrijwilligers (sters) voor de Speel-o-theek in de Waterpoort te Carnisselande. Als je het leuk vindt om met kinderen te werken, reageer dan!

Tijden: woensdagmiddag en vrijdagmiddag 13.30 uur tot 16.00 uur.


-enthousiaste begeleidingsvrijwilligers voor het Wooncentrum Mahlerstraat, waar mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap wonen.

Tijd: afhankelijk van de taken, 's-middags of 's-avonds.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:
-Dorpsstraat 150: op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.


-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt. Tel.: 0180-626 437.

Collecte

Voor de periode 19 mei tot en met 25 mei is een collectevergunning verleend aan het Nederlands Astma Fonds.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Vakantie gepland? Regel nú uw reisdocument!

U wilt genieten van uw vakantie. En u niet alleen... De drukte op de weg en het strand is lastig te omzeilen. Maar de drukte op het gemeentehuis kunt u wél voor zijn. Dus heeft u voor de vakantie een nieuw reisdocument nodig, vraag dit dan nú al aan. U staat dan niet te lang in de rij en hoeft u ook geen rekening te houden met de eventuele extra wachttijd door de grote drukte. Prettige vakantie!

Feiten

Sinds 1 oktober 2001 gelden er nieuwe regels voor paspoorten en identiteitskaarten (reisdocumenten). Deze verschillen op een aantal punten van de regels van vóór die tijd. Zo moet u tegenwoordig een aantal dagen wachten op een nieuw reisdocument. Bovendien gelden er andere regels voor het bijschrijven van kinderen.

Even wachten...

Paspoorten worden (voor een betere beveiliging) op een centrale plaats in Nederland voorzien van uw persoonlijke gegevens. U krijgt uw nieuwe reisdocument daarom niet meteen mee. Na een aantal dagen kunt u het ophalen. Reken op een week, dan bent u op tijd. In vakantieperioden kunt u beter nog iets ruimer rekenen.

Wat heeft u nodig voor een nieuw paspoort?

Een nieuw reisdocument moet u persoonlijk aanvragen. U moet daarvoor alle in uw bezit zijnde reisdocumenten meenemen en één recente foto van goede kwaliteit. Deze foto moet recht van voren zijn genomen, dus niet van opzij. Kinderen tot achttien jaar die een paspoort willen aanvragen, hebben schriftelijke toestemming nodig van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft). Bij de aanvraag dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen van de ouder die schriftelijk toestemming verleent.

Oude paspoort kwijt?

Is uw paspoort gestolen of bent u deze kwijt, dan dient u dat aan te geven bij de politie. Die maakt dan een proces-verbaal op. Dit heeft u nodig om een nieuw reisdocument aan te vragen.

Spoedprocedure

U kunt een beroep doen op de spoedprocedure voor een nieuw reisdocument. In de regel kunt u het document dan ophalen op de eerstvolgende werkdag. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Goed om te weten

Een geldig reisdocument is nodig om te reizen in het buitenland en om u te legitimeren. Het is NIET toegestaan om naar het buitenland te reizen met een verlopen paspoort. Een paspoort blijft vijf jaar geldig. Daarna bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Houdt u er wel rekening mee dat bepaalde landen aanvullende of afwijkende eisen kunnen stellen. Het is raadzaam hier tijdig bij het reisbureau of het betreffende consulaat naar te informeren.

Woensdag 5 juni om 12.00 uur

JAARLIJKS TESTALARM SIRENES

Verkeersregelaars gezocht

De Gemeente Barendrecht zoekt verkeersregelaars voor 2 zomerevenementen. Op zaterdag 8 juni is Waterpoort het decor voor het festival van de ontmoeting, een muziekfestival i.s.m. de Barendrechtse culturele verenigingen. Op zaterdag 15 juni organiseert Waterpoort een skatetocht in oud en nieuw Barendrecht. Voor beide evenementen zoekt de organisatie verkeersregelaars. Medewerkers krijgen voor hun diensten een vergoeding van 7,50 per uur.

Het festival van de ontmoeting is het eerste grootschalige culturele evenement in Carnisselande. Op 3 podia treden diverse groepen en orkesten op: bands, zang- en dansgroepen, de harmonie, big bands e.a.. Het festival op 8 juni duurt van 12.00 tot 19.00u. De organisatie verwacht 1000 à 1500 bezoekers. Verkeersregelaars zijn nodig voor het begeleiden van verkeer en het toezien op parkeren. Men kan zich opgeven voor de gehele dag of een gedeelte van de dag.

De skatetocht is een organisatie van `brede school Waterpoort'. De tocht van totaal 10 km. voert ca. 4 km over de fietspaden van Carnisselande en een extra 6 door het huidige Barendrecht (Nieuweland). De tocht voor beide afstanden start vanaf het Middeldijkerplein om 13.30 uur. Einde omstreeks 16.00. Verkeersregelaars houden toezicht op het verkeer dat kruist met de skate-route. Verkeersregelaars krijgen voor beide activiteiten een instructie van de politie.

Voor beide evenementen kan men zich aanmelden bij de Gemeente Barendrecht,

Dhr. F. Nugteren, tel. 0180 - 698 262, e-mail
f.nugteren@barendrecht.nl ofwel

Dhr. S. Vanderstappen, tel. 0180 - 698 268, e-mail s.vanderstappen@barendrecht.nl

VAC Barendrecht

Adviescommissie voor de woningbouw (houdt zich bezig met het beoordelen en uitbrengen van aanbevelingen van nieuw te bouwen woningen en woonomgeving in Barendrecht) is op zoek naar:

Enthousiaste vrijwilligers

(voor ongeveer 1 dagdeel per week)

geboden wordt:

* gezellige werksfeer

* ervaring verkrijgen in het lezen van tekeningen
* vergoeding van gemaakte onkosten

* mogelijkheid tot deskundigheidsbevordering d.m.v. het volgen van cursussen

Heeft u interesse? U kunt schriftelijk reageren: VAC Barendrecht, Postbus 2073, 2990 DB Barendrecht. Of bellen met mevr. A. Ziere, tel. 0180 - 690 845, of met mevr. I. de Jong, tel. 0180 - 615 931.

16 mei 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht '
Lees ook