Gemeente Barendrecht

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:

-Boeier 76 (BA 2002-153), voor het plaatsen van een dakkapel (22-4-2002);

-Boerhaavelaan 48 (MB 2002-52), voor het plaatsen van een blokhut (23-4-2002);

-van Eesterenveld 45 (BA 2002-154), voor het vergroten van de woning (23-4-2002);

-Händelstraat 21 (BA 2002-157), voor het plaatsen van een dakkapel (25-4-2002);

-Mandolinehof 10 (MB 2002-54), voor het vervangen van de schuur (25-4-2002);

-Muziekplein 11 (BA 2002-156), voor het plaatsen van een tijdelijke portocabin (25-4-2002);

-Pottenbakkerij 17 (MB 2002-53), voor het plaatsen van een blokhut (24-4-2002);

-Torenmolen 52 (MB 2002-51), voor het vervangen van de schuur (23-4-2002);

-Veersemeer 13 (BA 2002-158), voor het vergroten van de woning (25-4-2002);

-Wilhelminastraat 13 (BA 2002-155), voor het vergroten van de woning (22-4-2002).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond)

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:

-het bouwen van 98 woningen aan de Avenue Carnisse in het wijkdeel Meerwede-Noord (BA2002-095).

-het bouwen van 7 woningen in het wijkdeel Riederhoek (Carnisselande) (BA2002-065).

De bouwplannen zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 3 mei 2002 tot en met donderdag 30 mei 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 30 mei 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:

-het vergroten van een woning aan de Händelstraat 22 (BA2002-086).
-het vergroten van een woning aan de Koraallaan 5 (BA2002-128).
De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan "Nieuwland", alsmede voorontwerp- bestemmingsplan "Molenvliet-Nieuweland".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 3 mei tot en met donderdag 30 mei 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 30 mei 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het uitbreiden van het pand Voordijk 237 ten behoeve van de realisatie van een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang.

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan met bijbehorende stukken zoals het eindverslag van de inspraakprocedure en de ruimtelijke onderbouwing liggen met ingang van vrijdag 3 mei tot en met donderdag 30 mei 2002 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007. De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 30 mei schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:

-het vergroten van een woning aan de Van Eesterenveld 45 (BA2002-154).
Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Bijdorp".


-een interne wijziging van werkplaatsgedeelte aan de Talmaweg 107 (BA2002-081).

-het vergroten van een schoolgebouw aan de Boerhaavelaan 2 (BA2002-083).

De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan "Centrum Noord".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 3 mei tot en met donderdag 30 mei 2002, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 30 mei 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:

-het bouwen van een activiteitencentrum aan de Klarinetweg 4 (BA2001-457).

Door Stichting Humanitas D.M.H. is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwen van een activiteitencentrum aan de Klarinetweg 4.

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Nieuweland" en het voorontwerpbestemmingsplan
"Molenvliet-Nieuweland", waarvoor inmiddels de inspraak- en overlegprocedure is gevoerd.

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van dit pand. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

De stukken liggen van vrijdag 3 mei tot en met donderdag 30 mei 2002 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, kamer E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Opheffen aanhoudingsplicht

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat een verzoek om aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het realiseren van een tuinhuis op een perceel grond bij de woning Noldijk 63 (BA 2002-089).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar in overeenstemming met het in voorbereiding zijnde voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied-Oost".

Omdat de aanvraag ligt binnen het gebied waarvoor het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking is getreden dient de aanvraag te worden aangehouden. De gevraagde vergunning kan alleen verleend worden als de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet wordt opgeheven. Burgemeester en Wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 50. lid 4, van de Woningwet hiertoe over te gaan en vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1986", met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 3 mei tot en met donderdag 30 mei 2002 voor een ieder gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, balie E007. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Zienswijzen

Een ieder die zienswijzen heeft tegen het opheffen van de aanhoudingsplicht kan deze tot en met donderdag 30 mei 2002 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Voorbereidingsbesluit Carnisselande

De raad van de gemeente Barendrecht heeft in zijn vergadering van 22 april 2002 besloten dat voor het plangebied Carnisselande bestemmingsplannen worden voorbereid (voorbereidingsbesluit). Het besluit is gericht op de herziening van het bestemmingsplannen "Buitengebied 1986" en "Smitshoek 1980".

U kunt het voorbereidingsbesluit met de daarbij behorende tekening inzien vanaf de datum van inwerkingtreding, maandag 6 mei 2002, bij de afdeling bouwen en milieu, balie E 0.07 in het gemeentehuis.

Een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de vaststelling van het voorbereidingsbesluit (bijvoorbeeld in verband met de daaruit voortvloeiende aanhoudingsplicht van bouwaanvragen of aanlegvergunningen) kan binnen zes weken te rekenen vanaf de eerste dag na deze kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient gericht te zijn aan de raad van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht. Inlichtingen over het voorbereidingsbesluit kunnen worden verstrekt door mr. H. Gerritsen, werkleider Ruimtelijke Ordening (0180-698340).

Verleende vrijstelling

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op grond van artikel 19 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan "Zuid" hebben verleend voor de aanleg van een rotonde op de kruising 2e Barendrechtseweg / J.G. Oemvliet.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie van dit besluit een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De vrijstelling met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu, loket E007. De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoorneming:

-Brucknerstraat 36 (BA 2002-34), voor het vergroten van de woning (23-4-2002);

-Brucknerstraat 38 (BA 2002-33), voor het vergroten van de woning (23-4-2002);

-Brucknerstraat 42 (BA 2002-32), voor het vergroten van de woning (24-4-2002);

-Cuypersdreef 19 (MB 2002-42), voor het plaatsen van een dakkapel (23-4-2002);

-van Doesburgveld 3 (BA 2002-99), voor het plaatsen van twee dakkapellen (23-4-2002);

-Eikenwede 103 (BA 2002-142), voor het wijzigen van de achtergevel (22-4-2002);

-Piet Heinstraat 7 (BA 2002-78), voor het plaatsen van een dakkapel (23-4-2002);

-Meerwedesingel (BA 2001-459), voor het oprichten van speelvoorzieningen (22-4-2002);

-Noldijk 89 (MB 2002-43), voor het oprichten van een hobbykasje (23-4-2002);

-Operastraat 20 (BA 2002-97), voor het plaatsen van een dakkapel (24-4-2002);

-Pesetastraat (BA 2002-40), voor het gewijzigd uitvoeren van bouwvergunning BA 1999-316 (25-4-2002);

-Polkastraat 6 (BA 2002-110), voor het plaatsen van twee dakkapellen (22-4-2002);

-Ravelplantsoen 2 (BA 2002-29), voor het bouwen van een dakopbouw (23-4-2002);

-Schokker 42 (MB 2002-44), voor het plaatsen van een blokhut (23-4-2002);

-Serenadelaan 36 (BA 2002-113), voor het plaatsen van twee dakkapellen (23-4-2002);

-Veluwemeer 22 (BA 2002-118), voor het plaatsen van een dakkapel (22-4-2002);

-Verdistraat 82 (BA 2002-2), voor het vergroten van de woning (24-4-2002);

-Verdistraat 84, 86 en 88 (BA 2001-441), voor het vergroten van drie woningen (22-4-2002);

-Verdistraat 98 (BA 2002-1), voor het vergroten van de woning (25-4-2002).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum

Artiest(en)

Voorstelling

Prijs

Pashouders

Vr. 3-5

De Vliegende Panters

De Grote Drie

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Ma. 6-5

De Tip van de Sluier

6,00

Vr. 10-5

Frank Boeijen

Theatertour 2002

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Za. 11-5

John Kraaijkamp

De Huisbewaarder

UITVERKOCHT

UITVERKOCHT

Vr.17-5, Za.18-5,

Zo.19-5,

Ma. 20-5

Jeugdtheater Hofplein

Koning Arthur

8,00

<12 jr.

5,00

7,00

Hofpleinpas

3,50

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Niet parkeren op en bij het Doormanplein tijdens Dodenherdenking

Zaterdag 4 mei kunt u vanaf 18.00 uur geen gebruik maken van de parkeerplaatsen rondom de kerk en op het Doormanplein. Verder is de Dorpsstraat van 19.30 tot 20.30 uur geheel afgesloten voor doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer (met uitzondering van nood- en hulpdiensten). Vanaf 21.00 uur zijn de parkeerplaatsen weer beschikbaar en kan het verkeer weer gebruik maken van de Dorpsstraat.

Voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen met de gemeente Barendrecht, afdeling Openbare Werken, de heer E. Jankowski, tel. 698 427.

Verleende vergunning uitrit

Op grond van artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is een vergunning verleend voor:


-het aanleggen van een uitrit bij Waddenring 45
Indien u het niet eens bent met deze besluiten, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Wijziging huisvuilophaal

Op hemelvaartsdag (donderdag 9 mei) wordt geen huisvuil opgehaald en is het afvalaanbiedstation aan de Londen 15 gesloten. De route van donderdag verschuift naar vrijdag 10 mei.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 25/5,29/6,27/7,31/8,28/9,26/10,30/11,21/12 Oud ijzer (wo): 29/5,26/6,31/7,28/8,25/9,30/10,27/11,18/12

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 613 019):
maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):
maandag 09.00-16.30 uur

19.00-20.30 uur
dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949): dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

4 MEI-HERDENKING BARENDRECHT

Het comité 4 mei-herdenking Barendrecht organiseert op zaterdag 4 mei in de Dorpskerk in Barendrecht een bijeenkomst ter herdenking van de gevallenen. Aanvang: 19.00 uur.

Aan het programma werken mee: de heer T. Meines, erevoorzitter van het Veteranen Platform; Hans van Gelder, organist; Leny de Meij, harpiste; het Seniorenkoor o.l.v. Hans Cok; de Harmonievereniging Barendrecht en kinderen van basisscholen.

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen! Na het samenzijn worden er kransen gelegd bij het monument. Ondertussen speelt de Harmonievereniging koraalmuziek. Om 20.00 uur is er 2 minuten stilte, waarna we ons volkslied zingen. Schoolkinderen leggen vervolgens bloemen. Wilt u ook bloemen leggen, dan wordt u vriendelijk uitgenodigd na de kinderen aan te sluiten. De bijeenkomst zal ook via de kerktelefoon te beluisteren zijn. De algemene begraafplaats aan de Scheldestraat is op 4 mei open tot 21.00 uur. Daar kunt u de oorlogsgraven bezoeken. Documentatie is ter plekke aanwezig.

Vlaginstructie

Het vlaggen op 4 en 5 mei is gebonden aan regels.

Deze regels zijn verwoord in de vlaginstructie van de Rijksvoorlichtingsdienst en luiden als volgt:


-Dodenherdenking, zaterdag 4 mei: vlag halfstok (zonder wimpel) van 18.00 uur tot zonsondergang;

-Bevrijdingsdag, zondag 5 mei: vlag in top van zonsopgang tot zonsondergang. Het gebruik van de Vier Vrijheidwimpel naast de Nederlandse vlag is aan te bevelen. Met de Vier Vrijheidwimpel wordt de witte wimpel bedoeld met het rood/blauwe logo van de fakkel met het vrijheidsvuur en de tekst `Vier Vrijheid'.

Hijsen van de vlag

De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als deze halfstok is bevestigd) nooit de grond raakt of het verkeer kan hinderen.

Halfstok vlaggen

Het halfstok hijsen van de vlag dient als volgt te gebeuren: eerst wordt de vlag vol gehesen, daarna langzaam neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft van de vlaggenmast is. Vervolgens wordt de vlaggenlijn vastgebonden. (De vlag wordt niet opgebonden.) Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag, wordt deze eerst langzaam vol gehesen en daarna op dezelfde wijze neergehaald.

Inlichtingen

Mocht u vragen hebben over het vlaggen op andere gelegenheden, het hijsen van meer vlaggen bij bijzondere gelegenheden, dan kunt u bellen met Bureau Communicatie, tel. 698 245.

Werkzaamheden aan de railinfrastructuur in Barendrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft de Bouwcombinatie DrechtRail ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De ontheffing wordt verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de bovenleiding van het spoortraject Barendrecht en voor het verwijderen van portalen ten zuiden van de Dierensteinweg. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de nacht van zondag 5 mei, van 00:15 uur tot en met 06:30 uur.

De werkzaamheden veroorzaken een geringe overschrijding van de normen zoals gesteld in de van toepassing zijnde circulaire bouwlawaai.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden worden telefonisch verstrekt door mevrouw M.P.M. Siemensma, tel. 0180-698 319.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:
De arrondissementsrechtbank Rotterdam
Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Wilt u meer weten over de natuur in uw tuin?

De gemeente Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard nodigen u uit deel te nemen aan de cursus "Dagvlinders" en/of de cursus "Natuurvriendelijk tuinieren met planten en dieren".

Tenzij ze net even wat nectar uit een bloem halen, fladderen vlinders er meestal lustig op los.

Dat maakt het niet altijd gemakkelijk de soort te herkennen. In het kader van het regionale vlinderproject bestaat de mogelijkheid dit voorjaar een cursus "dagvlinders" te volgen. In deze cursus leert u o.a. vlinders herkennen en maakt u kennis met hun leefwijze. Deze cursus bestaat uit twee dinsdagavonden op 21 mei en 11 juni. Daarnaast is er een excursie gepland op zaterdagmiddag 13 juli.

Enkele weken later start de cursus "Natuurvriendelijk tuinieren met planten en dieren". In deze cursus leert u hoe u met eenvoudige middelen een natuurvriendelijke tuin kunt opbouwen. U maakt kennis met bodem en water als basisvoorwaarden voor leven in de tuin. Tevens wordt u ingelicht over diverse soorten planten en hun aantrekkingskracht op dieren. Deze cursus bestaat uit 3 dinsdagavonden op 4 juni, 18 juni en 2 juli. Daarnaast is er een excursie op zaterdagochtend 13 juli.

Beide cursussen worden verzorgt door Leo Brand, projectleider NME Educatieve tuinen van Sport en Recreatie Rotterdam. De kosten van de cursus worden gedragen door de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard. Voor de deelnemers is de cursus dus gratis.

Gegevens cursusdata:
Cursus "Dagvlinders"
Dinsdagavond 21 mei deel 1 19:30-22:30
Dinsdagavond 11 juni deel 2 19:30-22:30
Zaterdagmiddag 13 juli excursie 13:00-16:00

Cursus "Ecologisch tuinieren met planten en dieren" Dinsdagavond 4 juni deel 1 19:30-22:30
Dinsdagavond 18 juni deel 2 19:30-22:30
Dinsdagavond 2 juli deel 3 19:30-22:30
Zaterdagmiddag 13 juli excursie 10:00-13:00

Locatie van alle cursusavonden: Theater het Kruispunt, Zaal 3 te Barendrecht.

U kunt zich aanmelden door onderstaande antwoordstrook in te vullen en deze ruim voor aanvang van de cursus op te sturen naar : Gemeente Barendrecht, werkeenheid Milieu t.a.v. dhr. M. Geurts, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. U kunt zich ook telefonisch of per e-mail aanmelden via 0180-698338 of J.Leeuwenburgh@barendrecht.nl.


---

---

Antwoordstrook cursussen:
Naam:
Organisatie
Adres
Postcode/plaats
Telefoon
e-mail

Meldt zich aan voor:
O cursus `Dagvlinder' (aanmelden vóór 17 mei)
O cursus `Natuurvriendelijk tuinieren met planten en dieren' (aanmelden vóór 28 mei)


---

---

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:

-enthousiaste en gemotiveerde leiders voor diverse groepen van de Scouting Heerjansdam. Tijden: -vrijdagavonden

-zaterdag van 9.00-10.30 uur voor 5-7 jarigen
-zaterdag van11.00-13.00 uur voor 7-11jarigen
-zaterdag van 13.30-16.00 uur voor 11-16 jarigen
Kwaliteiten: minimaal 18 jaar.


-een Commercieel medewerker(ster) op directie-niveau voor de Stichting Homeplan. Dit is een stichting in Breda.

Tijden: zelf in te vullen.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:
-Dorpsstraat 150: op maandag en donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 uur tot 12.00 uur.
-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt. Tel.: 0180-626 437.

Kwijtschelding OZB 2002

Leeft u van een minimuminkomen (uitkering, AOW of loon) en bezit u geen vermogen (bv. bank-/spaarrekening, huis etc.), dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. U kunt hiervoor een formulier aanvragen bij de afdeling Financiën/Invordering tel. 698 492 of 698 402 (bij voorkeur 's ochtends). De aanslag Onroerend Zaak Belasting 2002 heeft als laatste vervaldatum 30 juni 2002. Om kosten te voorkomen raden wij u dringend aan uw verzoek vóór 30 juni 2002 in te dienen.

Collecte

Voor de periode 5 mei tot en met 11 mei is een collectevergunning verleend aan de Stichting Woord en Daad

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Sluiting gemeentehuis

Op hemelvaartsdag (donderdag 9 mei), vrijdag 10 mei en tweede pinksterdag (maandag 20 mei) is het gemeentehuis de gehele dag gesloten. Het afvalaanbiedstation is op vrijdag 10 mei wel geopend.

15 mei: Tweede Kamerverkiezingen

Op woensdag 15 mei 2002 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vanaf 's morgens half acht tot negen uur 's avonds zijn de stembureaus geopend. Elke Nederlander van boven de 18 jaar mag stemmen; ook zij die in het buitenland wonen. Behoort u tot deze groep, dan heeft u inmiddels een oproepingskaart met het adres van uw stembureau ontvangen. Deze kaart is uw persoonlijk `bewijs van uitnodiging'. U heeft hem nodig om te mogen stemmen. Heeft u de kaart nog niet ontvangen? Dan is er iets misgegaan of bent u niet stemgerechtigd. In dat geval kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Barendrecht: (0180) 698 224.

Stemcomputer, kiezerspas en volmacht

In Barendrecht kunt u met een stemcomputer uw stem uitbrengen. Het stemmen zelf is geheim en daarom is de computer zo opgesteld dat u voldoende privacy heeft. Wanneer u bij een ander stembureau wilt stemmen dan het bureau dat op uw oproepingskaart is aangegeven, dan kan dat. Daarvoor kunt u tot en met vrijdag 10 mei persoonlijk naar het gemeentehuis komen om uw oproepingskaart te laten omzetten in een kiezerspas. Met een dergelijke kiezerspas kunt u bij ieder ander stembureau in Nederland uw stem uitbrengen. Let wel: Donderdag 9 mei is het gemeentehuis gesloten en vrijdag 10 mei is het gemeentehuis speciaal voor de verkiezingen alleen tussen 9.00 en 12.30 uur geopend.

U kunt ook iemand uit hetzelfde stemdistrict een volmacht geven om voor u te stemmen. Dit doet u door de achterkant van de oproepingskaart in te vullen en deze op 15 mei aan hem of haar mee te geven.

Tweede Kamer, regering en kabinet

De Tweede Kamer is de plek waar 150 vertegenwoordigers van het Nederlandse volk in grote lijnen vastleggen hoe onze samenleving eruit ziet. De 150 volksvertegenwoordigers maken nieuwe plannen en leggen die, samen met de regering, vast in nota's en wetten. Daarnaast controleert de Tweede Kamer het werk van de regering en kan zij - als zij niet tevreden is - ministers ter verantwoording roepen. Op dit moment zijn er vijftien ministers. Samen met de Koningin vormen zij de regering. Iedere minister heeft zijn of haar eigen onderwerpen. De minister-president (premier) is voorzitter van de ministerraad. Hij bewaakt de eenheid van het beleid van de regering. Nederlandse kabinetten - dat zijn de ministers samen met de staatssecretarissen - zijn altijd samengesteld uit meer dan één partij. Partijen die ongeveer dezelfde ideeën hebben vormen een zogenaamde regeringscoalitie. De partijen die niet in de regering zitten heten samen de oppositie. Zij kijken kritisch mee naar het beleid en het bestuur van de regeringspartijen.

Verkiezingsavond

Wie precies wil weten hoe er in Barendrecht gestemd is, kan woensdagavond 15 mei terecht in het gemeentehuis (ingang Rijnstraat). Die avond is er namelijk vanaf 21.00 uur een speciale verkiezingsavond, waarop burgemeester Van de Wouw de Barendrechtse resultaten bekend zal maken. Verder is het ook mogelijk om via een groot scherm de landelijke uitslagen en ontwikkelingen te volgen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen of over stemmen kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Barendrecht: (0180) 698 223. Maar u kunt ook op internet kijken. Bijvoorbeeld op www.ukomttochook.nl of op www.overheid.nl. Op die sites vindt u tevens de links naar de websites van alle politieke partijen.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats:


-nabij de woning Tomatenpad 4,

-nabij de woning Logger 2,

-nabij de woning Randmeer 39,

-nabij de woning Banjohof 47.

Bezwaren

Tegen deze maatregel kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn, tot en met donderdag 13 juni 2002, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 920, 3000 AX Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De stukken liggen ter inzage bij de sector Samenlevingszaken, Evertsenstraat 14, tel. 698 298.

Sanering locatie `De Boom'

Het zal bij velen niet onopgemerkt zijn gebleven. Op de hoek van de 1e Barendrechtseweg en de Schaatsbaan is momenteel volop bedrijvigheid. Onlangs is daar ten behoeve van de fietsenwinkel een noodgebouw neergezet en inmiddels zijn de oude fietsenzaak en de garage gesloopt. In Barendrecht is deze markante locatie vooral bekend van het voormalige tankstation, dat al weer enige tijd geleden is verhuisd naar bedrijventerrein Vaanpark.

Volgende week maandag gaat de gemeente beginnen met de sanering van het terrein dat inmiddels braak ligt. Namens de gemeente geeft Henk Groeneveld tekst en uitleg. ,,Omdat er op die locatie lange tijd een tankstation heeft gezeten is de grond vervuild met onder meer minerale olie. Daarom gaan we de vervuilde grond afgraven en afvoeren.'' De sanering van de locatie De Boom is een klus die ongeveer vier weken in beslag zal nemen. Het perceel zal op sommige stukken tot een diepte van 4,5 meter worden afgegraven. ,,In totaal gaan we zo'n 700 kubieke meter grond afgraven, waarvan wij schatten dat ongeveer 450 kuub ook daadwerkelijk vervuild zal zijn. Die grond gaat vervolgens met behulp van een groot aantal vrachtwagens naar een afvalverwerkend bedrijf en er komt schone grond voor terug'', aldus Groeneveld.

Om de sanering goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat het overbekende ontmoetingshokje `Spreken is Zilver, Zwijgen is Goud' een paar meter wordt opgeschoven. De gemeente heeft op dat punt reeds afspraken gemaakt met de vaste bezoekers. Tevens zal het eerste deel van de Dorpsstraat (tussen de noodwinkel en het werkterrein) gedurende vier weken gedeeltelijk worden afgesloten voor verkeer. De fietsenwinkel en het oude dorp blijven echter gewoon bereikbaar.

Voor eventuele vragen over de sanering van locatie `De Boom' kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henk Groeneveld van de afdeling Milieu van de gemeente Barendrecht. Hij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op nummer: 0180-698 331.

2 mei 2002

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht '
Lees ook