Gemeente Barendrecht


Bouwen en Milieu

Bouwaanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende aanvragen ingediend:


-Van Eesterenveld 20 (BL 2003-077), voor het vergroten van de woning (05-03-2003);

-Van Eesterenveld 20 (BL 2003-076), voor het plaatsen van twee dakkapellen (05-03-2003);

-Noldijk 148^ (BL 2003-070), voor het plaatsen van een berging/schuur (03-03-2003);

-Van Riedevliet 14 (BL 2003-075), voor het plaatsen van een dakkapel (05-03-2003);

-Rietgors 34 (BL 2003-073), voor het plaatsen van een dakkapel (04-02-2003);

-Talmaweg 70 (BL 2003-074), voor het vergroten van de woning (05-02-2003);

-Ter Leede (BR 2003-079), voor het wijzigen van de voorgevel en vergroten van de woningen (05-03-2003);

-Verdistraat 13 (BR 2003-078), voor het wijzigen van de voor- en zijgevel (05-03-2003);

-Wilhelminastraat 47 (BR 2003-072), voor het vergroten van de zolder (04-02-2003).

De bouwaanvragen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007 (begane grond). Het publiceren van aanvragen om bouwvergunning is informatief. U kunt nog geen bezwaar maken.

Voorgenomen vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van onderstaande bouwplannen vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening van het geldende bestemmingsplan te verlenen. U kunt de stukken inzien bij de afdeling Bouwen en Milieu, Kamer E007. Inzagentermijn vier weken: vrijdag 14 maart tot en met donderdag 10 april 2003. (tenzij anders vermeld) Tijdens de inzagentermijn kunt u een schriftelijke en gemotiveerde zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.


-Molenleede, kavel 8 - realiseren woning met bijgebouw - dossier BR 2003-024 (art. 19 lid 2 WRO);

-Molenleede, kavel 6 - realiseren woning met bijgebouw - dossier BR 2003 -035 (art. 19 lid 2 WRO);

-Van Doesburgveld 16 - vergroten woning - dossier BL 2003-027 (art. 19 lid 3 WRO);

-Ebweg (Bedrijventerrein Ziedewij) - oprichten bedrijfsverzamelgebouw
- dossier BR 2003-058 (art. 19 lid 2 WRO).

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek van MNV bouwconsultants voor het bouwen van een bouwmarkt (Praxis) en reclamezuil op bedrijventerrein Vaanpark 3 ten noordoosten van het Carnissebad.

Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986" maar past in het voorontwerp-bestemmingsplan "Carnisselande-Midden". Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten t.b.v. bovengenoemde bouw.

Inzagetermijn 2 weken: van vrijdag 14 maart t/m donderdag 27 maart 2003.

Voordat de procedure wordt gestart kunnen t/m 27 maart 2003 schriftelijke inspraakreacties bij ons college worden ingebracht. Alle inspraakreacties worden hierna gebundeld, van commentaar voorzien én door het college meegewogen bij het besluit. Wanneer de vrijstellingsprocedure wordt gestart, zullen de stukken gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Zienswijzen kunnen dan naar voren gebracht worden. Wanneer zienswijzen worden ingediend, zal een hoorzitting worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de zienswijzen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet.

Verleende bouwvergunningen / vrijstellingen


-Graaf Adolfstraat 9 (BL 2003-061), voor het plaatsen van een dakkapel (07-03-2003);

-Bachlaan 7 (BR 2003-002), voor het plaatsen van een rookgaskanaal (03-03-2003);

-Beltmolen 30 (BA 2002-386), voor het vergroten van de woning (05-03-2003);

-Boeier 140 (MB 2002-127), voor het plaatsen van een blokhut (24-02-2003);

-Van Brakelvliet 21 (BL 2003-034), voor het plaatsen van een dakkapel (07-02-2003);

-Chopinstraat 43 (BL 2003-025), voor het plaatsen van een dakkapel (03-03-2003);

-Cuypersdreef 3 en 5 (BA 2002-449), voor het vergroten van twee woningen (05-03-2003);

-Arent Maertensvliet 38 (BR 2003-021), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (03-03-2003);

-Kievit 13 (BR 2003-054), voor het plaatsen van een rookafvoerkanaal (06-03-2003);

-Marijkesingel 10-18 (BA 2002-068), voor het wijzigen van de winkels (28-02-2003);

-Prins Mauritsstraat 2 (BR 2003-030), voor het vergroten van de woning (07-03-2003);

-Meerwedesingel 33 (BL 2003-008), voor het wijzigen van de voorgevel (03-03-2003);

-Mozartstraat 32 (BR 2003-031), voor het gedeeltelijk vergroten van de woning (07-02-2003);

-Punter 45 (BL 2003-046), voor het wijzigen van gevelkozijn (07-03-2003);

-Schoener 75 (BA 2002-444), voor het vergroten van de woning (05-03-2003);

-Stationsweg 134 (BL 2003-043), voor het plaatsen van een berging (06-03-2003);

-Strausslaan 28 (BR 2003-037), voor het veranderen van de garage (05-03-2003);

-Talmaweg 24 (BL 2003-022), voor het plaatsen van een dakkapel (03-03-2003);

-Thurleede 5 (BL 2003-020), voor het plaatsen van dakkapel (03-03-2003);

-Veluwemeer 18 (BL 2003-015),voor het plaatsen van een dakkapel (03-03-2003);

-Walmolen 2 (BL 2003-026), voor het plaatsen van een dakkapel (05-03-2003);

-Zuideinde 84 (BA 2002-417), voor het vergroten van de bouwkeet (07-03-2003).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket E007(begane grond).

Wet Milieubeheer/meldingen

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend dat in het vierde kwartaal van 2002 de navolgende meldingen ex artikel 8.40 van de Wet milieubeheer zijn ontvangen.

Woon- en verblijfsgebouwen, milieubeheer


-3^e Barendrechtseweg 448, Walburgcollege (415137)
-Dorpstraat 184, Rehoboth School (410055)

-Paddeweg 24, Stichting Kinderopvang Barendrecht (416703)
-Dorpsstraat 150, Historische vereniging en Stichting Allerhande (416701)

-Talmaweg 107, Stichting R.M.P.I. (316617)

-Van Ravesteyndreef 61, Vereniging voor Prot. Chr. Schoolonderwijs Barendrecht (418173), Opslag- en transportbedrijven, milieubeheer
-Bijdorp Oost 13, Brood- en banketbakkerij Pot BV (415230)
-3^e Barendrechtseweg 471 (nabij), Gemeente Barendrecht (417011)
-Lübeck 2, Nedap Secure BV (415808)

-Kopenhagen ongenummerd, Handelsonderneming A. Versluis BV (415983)
-Bijdorp Oost 14, Vloerverwarmingsbedrijf W. Bakker (415235), Voorzieningen en installaties, milieubeheer

-1^e Barendrechtseweg hoek Dordtsestraatweg, Spoocombinatie VHS (418196)

-Bremen 5 nabij, Eneco Milieu BV (417014)

Bouw- en houtbedrijven, milieubeheer


-Lübeck 28-30, Voormolen Bouw (415253)

Detailhandel en ambachtsbedrijven, milieubeheer


-'t Vlak 6, Handelskwekerij Droogendijk B.V. (316612)
Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer (010) 2468 621 (bureau Documentaire Informatievoorziening).

Werkzaamheden aan het spoor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Combinatie Hegeman-Besix-Mowlem V.O.F. ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De werkzaamheden betreffen het uitkloppen van centerpennen op zaterdagen. De werkzaamheden zullen per keer circa 2 uur in beslag nemen en zullen op zijn vroegst om 09:00 uur aanvangen. De activiteiten kunnen overal op de werf plaatsvinden maar maximaal op twee plaatsen tegelijk. De afstand van de werkzaamheden tot woningen is in de meeste gevallen minimaal 40 meter (een enkele keer 35 meter). Uit de bij de aanvraag toegevoegde berekeningen blijkt dat de normen uit de circulaire bouwlawaai met maximaal 4 dB worden overschreden.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden wordt telefonisch verstrekt door dhr. J. Mooij, tel. (0180) 698 454.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Werkzaamheden aan het spoor

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht heeft Combinatie Hegeman-Besix-Mowlem V.O.F. ontheffing verleend op de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De ontheffing wordt verleend voor het verplaatsen van de torenkraan van het dak van buis 1 naar het dak van buis 2 tussen de moten 51 en 61. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 8:00 - 18:00 uur op zaterdag 15 maart van dit jaar. Dit is een wijziging ten opzichte van hetgeen eerder is gepubliceerd op deze plaats. In de vooraankondiging was sprake van werkzaamheden op zaterdag 8 en zondag 9 maart. Het verplaatsen van de kraan is een week uitgesteld en er zal niet op zondag worden gewerkt.

De geluidsnormen zoals gesteld in de van toepassing zijnde Circulaire Bouwlawaai worden niet overschreden.

Bezwaar

Tegen het verlenen van ontheffing op de APV kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien u de werkzaamheden wilt laten schorsen moet u een daartoe strekkend verzoek indienen bij de bestuursrechter.

Nadere informatie over deze werkzaamheden wordt telefonisch verstrekt door dhr. J. Mooij, tel. (0180) 698 454.

Eventuele bezwaren kunnen worden ingediend bij:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht Postbus 501
2990 EA Barendrecht

Een verzoek tot schorsing kunt u indienen bij:

De voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank Rotterdam Afdeling Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

Datum: Artiest(en): Voorstelling: Bijzonderheden:

Do. 13-03 Fred Delfgaauw Kronkels theater
Vr. 14-03 Van Houts en De Ket Hard Optreden cabaret Za. 15-03 Twarres In Concert muziek/UITVERKOCHT Wo. 19-03 De Band Krijgt Kinderen Doe 's effe mee! jeugdtheater/14.00 uur
Do. 20-03 Ingeborg Elzevier, Liz Snoijink De Potvis toneel e.a. Vr. 21-03 Thomas van Luyn Kijk mij cabaret
Za. 22-03 Louis van Dijk & Rosenberg Trio Concert muziek Zo. 23-03 Hakim Algerije De Robin Hood van 14.00 uur| Do. 27-03 Aluin Putlucht toneel

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd: Aanvang:
Wo. 19-03 The Pianist 12 jaar 20.15 uur
Wo. 02-04 Samsara 12 jaar 20.15 uur
Wo. 09-04 Ramses alle leeftijden 20.15 uur
Wo. 16-04 My Big Fat Greek Wedding alle leeftijden 20.15 uur

Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en één uur voor aanvang van de theater- of filmvoorstelling. Voor informatie: (0180) 615 958 of www.hetkruispunt.nl

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Spreekuur Openbare Ruimte

Dit gemeentelijk spreekuur, voor al uw vragen over verkeer, groen en spelen, wordt tweemaal per maand georganiseerd. Medewerkers van de afdeling Openbare Werken en politie zijn aanwezig om u te woord te staan.

Voor bewoners uit Barendrecht-Centrum wordt op woensdag 19 maart het spreekuur gehouden in het gemeentehuis. Het spreekuur start om 16.00 uur. U kunt hier uitsluitend op afspraak terecht. Voor een afspraak kunt u tot en met maandag 17 maart bellen met het secretariaat van het bedrijfsbureau (0180) 698 720. Per afspraak wordt maximaal 15 minuten ingepland. We streven er naar uw vragen zo veel mogelijk tijdens het spreekuur te beantwoorden. Het is daarom belangrijk dat u bij het maken van de afspraak aangeeft waarover u met de gemeente wilt spreken. Op basis van deze informatie wordt uw afspraak ingepland. Op dinsdag 18 maart krijgt u van het secretariaat door hoe laat u op het spreekuur terecht kunt.

Als u niet in de gelegenheid bent om het spreekuur te bezoeken kunt u uw vragen uiteraard ook telefonisch, per e-mail of schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken.

Telefoon (0180) 698 720, e-mail: gemeente@barendrecht.nl o.v.v. spreekuur Openbare Ruimte, schriftelijk: college van B&W, t.a.v. afdeling Openbare Werken, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Herstelwerkzaamheden Rijnstraat

In verband met herstelwerkzaamheden aan de Rijnstraat zal de Rijnstraat vanaf 17 maart 2003 worden afgesloten tussen de Merwedestraat en de Maasstraat. De werkzaamheden zullen naar verwachting 3 weken duren.

Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt door de heer B.Vlot , tel. (0180) 698 388.

Wijziging openbaar vervoer

In verband met de aanleg van een beweegbare bussluis op de Ouvertureweg zal buslijn 183 vanaf maandag 17 maart t/m donderdag 27 maart een gewijzigde route rijden.

De bus zal de volgende route rijden:

Na de tunnel onder de A29 gaat de bus direct linksaf de rondweg op en dan rechtsaf de Voordijk. De eerstvolgende halte is dan Dorpsstraat.

Omgekeerd rijdt buslijn 183 na de halte Dorpsstraat rechtdoor over de Voordijk en daarna linksaf over de rondweg en bij de rotonde rechtsaf de tunnel onder de A29 door.

De haltes Ouvertureweg/Cellolaan komen tijdens de afsluiting te vervallen.

Verkeershinder op Barendrechtseweg door reconstructie riolering

Op 17 maart start de gemeente Barendrecht met de reconstructie van de riolering in de Barendrechtseweg tussen het Jaagpad en de Dierensteinweg. De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de Barendrechtseweg duren 12 weken en worden in 3 fases uitgevoerd. Aansluitend worden gedurende 5 weken rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de parallelweg tussen de Piet Heinstraat en de Evertsenstraat. Alle wijken blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De complete reconstructie van de riolering is, als alles volgens plan verloopt, 11 juli 2003 klaar. Tot die tijd houden wij u wekelijks op de hoogte!

Vier fases

In de eerste fase (17 maart t/m 11 april) wordt de Barendrechtseweg tussen de Buitenlandse Baan tot de Binnenlandse Baan afgesloten. De tweede fase (14 april t/m 2 mei) betreft het gedeelte tussen de Evertsenstraat en de Dierensteinweg en de derde fase (5 mei t/m 6 juni) is het deel tussen de Binnenlandse Baan tot en met de aansluiting Piet Heinstraat. De laatste fase (9 juni t/m 11 juli) betreft het gedeelte parallelweg tussen Piet Heinstraat en de Evertsenstraat.

Omleiding A 17 maart t/m 11 april
Het centrum is vanaf de Kilweg via de 3^e en 2^e Barendrechtseweg, Buitenlandse Baan en Binnenlandse Baan bereikbaar. Vanaf de Dierensteinweg is het centrum te bereiken via 1^e Barendrechtseweg en de Binnenlandse Baan.

Gevolgen voor overig verkeer

De reconstructie van de riolering in de Barendrechtseweg heeft behalve voor autoverkeer ook gevolgen voor fietsers en voetgangers, voor de nood- en hulpdiensten en voor het openbaar vervoer. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden de gebruikelijke routes volgen. Daarbij kan overigens wel enige hinder ontstaan, maar de gemeente doet er alles aan om dat tot een minimum te beperken. Met de nood- en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt om de bereikbaarheid bij calamiteiten te garanderen.

Aangepaste busroute

Van 17 maart t/m 11 april rijdt buslijn 267 tijdens rit 1 (07.27 uur) en de ritten 7 t/m 25 (vanaf 08.27 uur) vanaf Heinenoord een aangepaste route via de Binnenlandse Baan, Lindehoevelaan en Buitenlandse Baan. De halte op de Barendrechtseweg bij Onnink vervalt. De haltes op de Buitenlandse Baan en Binnenlandse Baan zijn de vervangende haltes.

Overige werkzaamheden

Van 17 t/m 28 maart wordt een persleiding aangebracht tussen de Middeldijk en de Kilweg. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg versmald en worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

Informatie

Voor informatie omtrent de omleiding kunt u bellen met dhr. E. Jankowski, tel. (0180) 698 427 en dhr Dijker, tel. (0180) 698 364. Informatie over de werkzaamheden wordt verstrekt door dhr. J. de Haas, tel. (0180) 698 457.

Verleende vergunning inrit

Op grond van artikel 2.1.5.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening is een vergunning verleend voor:


-de realisatie van een inrit bij de woning Brucknerstraat 2.
Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 29/3, 26/4, 31/5, 28/6, 26/7, 30/8, 27/9, 25/10, 29/11, 20/12.
Oud ijzer (wo): 26/3, 23/4, 28/5, 25/6, 30/7, 27/8, 24/9, 29/10, 26/11, 17/12.

Openingstijden


-Afvalaanbiedstation (tel. 698 750):

maandag t/m vrijdag: 07.30-16.00 uur
zaterdag: 08.30-12.30 uur


-Burgerzaken (tel. 698 225):

maandag 09.00-16.30 uur

19.00-20.30 uur

dinsdag/vrijdag 09.00-12.30 uur
woensdag/donderdag 09.00-16.30 uur


-Kringloopwinkel (tel. 629 782):

dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur


-Informatiebalie Waterpoort (tel. 654 949):
dinsdag/woensdag/donderdag 10.00-16.00 uur

Gebruikte kleding voor Amnesty International

In Barendrecht organiseert KICI Kledinginzameling op 17 en 18 maart (maandag en dinsdag) een huis-aan-huis-ophaalactie voor gebruikte kleding. De `goedzak' van KICI vindt u in uw brievenbus. Deze zak kan op de aangegeven dag vòòr 09.00 uur aan de straat gezet worden. In de zak kunt u gebruikte kleding, huishoudtextiel en schoenen (gepaard gebonden) kwijt. De opbrengst van de gebruikte kleding schenkt KICI voor het grootste gedeelte aan Amnesty International (75%).

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen zoeken onder meer:


-Vrijwilligers voor de Stichting Filadelfia. Stichting Filadelfia is een overkoepelende stichting voor 3 locaties: een dagverblijf in Rhoon en 2 gezinsvervangende tehuizen in Poortugaal en Rotterdam. Filadelfia zoekt vrijwilligers voor alledrie de locaties.

Kwaliteiten: bezoekvrijwilliger / kookvrijwilliger / muzikale begeleider voor muziek en zang en assisteren bij creatieve activiteiten, zoals gym, handwerk en handvaardigheid.

Tijd: nader overeen te komen.


-Vrijwilligers die de deelnemers aan de trainingsschool van de Stichting Hulphond Nederland ondersteunen bij de verzorging, zoals aankleden, douchen en eten. Vergoedingen: WA-verzekering, ongevallenverzekering en reis- en onkostenverzekering. Stichting Hulphond Nederland is een non-profitorganisatie die hulphonden opleidt voor en ter beschikking stelt aan mensen met een lichamelijke handicap. Voordat gehandicapten een hulphond krijgen, volgen zij eerst een trainingsschool van 12 dagen.

Tijd: zondag 8 juni tot en met vrijdag 20 juni 2003.

De Vrijwilligers Vacaturebank is te vinden op de volgende locaties:


-Dorpsstraat 150: op maandag van 9.30 uur tot 12.00 uur, op dinsdag en woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur, op donderdag van 12.30 uur tot 14.00 uur.


-Informatiebalie Waterpoort, Carnisselande Middeldijkerplein 9: op dinsdag van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Tevens kunt u telefonisch een afspraak maken op een tijdstip dat u schikt, Tel.: (0180) 626 437.

Collecte

Voor de periode 16 maart tot en met 22 maart is een collectevergunning verleend aan SIMAVI.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Vacature parttime uitzendkrachten sporthal "De Driesprong"

Het uitvoerend beheer van de gemeentelijke binnensportaccommodaties wordt verricht door de sporthalbeheerders. De beheerder is verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van de sporthal. Neventaken van de beheerder zijn o.a. het schoonhouden van de hal en kleedkamers voor gebruik en het assisteren van de scholen en sportverenigingen bij het klaarzetten van benodigd sportmateriaal.

De uitzendkrachten worden ingezet als vervanging van de beheerders, wanneer deze niet inzetbaar zijn. Van de uitzendkrachten wordt verlangd dat zij regelmatig inzetbaar zijn in de avonden en/of zaterdagen. De huidige uitzendkrachten zijn merendeel studerend, wat een goede combinatie kan zijn met deze werkzaamheden.

Eisen:
Minimaal 18 jaar
Minimaal V.M.B.O.
Voorkeur EHBO-diploma

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barendrecht '
Lees ook