Gemeente Barneveld


week 31 -1 augustus 2002

* OUD PAPIER

* GEEN SPREEKUUR WETHOUDERS

* FOLDER GEMEENTEBESTUUR GEACTUALISEERD

* WERKZAAMHEDEN LANDMETERS IN GARDEREN

* DE GROENE CONTAINER SCHOONHOUDEN?

* HELICOPTERVLUCHT

* VERKEERSMAATREGELEN

* RUIMTELIJKE ORDENING

* BOUWEN

* MILIEU

OUD PAPIER
HUIS-AAN-HUIS:

Zaterdag 3 augustus: Barneveld
Woensdag 7 augustus: Kootwijk

Informatienummer huis-aan-huis inzameling: (06) 53 57 20 43

BRENGEN NAAR:

Barneveld
Oudervereniging Antoniusschool, elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 10.00 12.00 uur en iedere woensdag van 08.30 12.30 uur, container op de parkeerplaats van het Ds. Mensingapad tegenover De Schakel. Voor meer informatie: Dhr. A. Bos, tel. (0342) 49 27 69.

GEEN SPREEKUUR WETHOUDERS

In de periode van de zomervakanties vervalt het wekelijkse spreekuur van de wethouders. Het volgende spreekuur is op maandag 2 september. In de tussenliggende periode kunt u voor spoedeisende zaken die u met een van de wethouders wilt bespreken een afspraak maken via de secretaresse van het college.

FOLDER GEMEENTEBESTUUR GEACTUALISEERD
Er is een geactualiseerde folder over het gemeentebestuur van Barneveld uit. Deze folder geeft met fotos de samenstelling van de gemeenteraad en het college weer. Daarnaast zijn de portefeuilleverdeling van de collegeleden en de commissies beschreven. Sinds maart van dit jaar zijn de verhoudingen in het gemeentelijk bestuur veranderd. Het parlement heeft bepaald dat gemeenten dualistisch gaan werken. Dit houdt kortgezegd in dat de gemeenteraad zich sterker richt op de burgers en meer aandacht besteedt aan de controle van het college. Ook hierover vindt u in de folder informatie. U kunt deze folder verkrijgen bij Voorlichting in het gemeentehuis. Overigens kunt u de samenstelling van het gemeentebestuur ook vinden op de website van de gemeente; www.barneveld.nl.

WERKZAAMHEDEN LANDMETERS IN GARDEREN
Als u in Garderen woont, heeft u misschien al gemerkt dat er mensen bezig zijn om metingen te verrichten. Het zijn gemeentelijke landmeters bezig zijn met het in kaart brengen van actuele meetgegevens van bebouwingen. De metingen maken deel uit van de voorbereiding op een nieuw bestemmingsplan voor Garderen waarvoor deze gegevens benodigd zijn. Al onze medewerkers hebben een pas van de gemeente bij zich waarmee zij zich kunnen legitimeren.

DE GROENE CONTAINER SCHOONHOUDEN?
ENKELE TIPS

Op zomerse dagen kan de groene (GFT) container gaan stinken en mogelijk dat u rond het afval veel vliegjes ziet. De stank wordt veroorzaakt door schimmels en bacteriën die tijdens het verteren van het afval kwalijke geuren afscheiden. En vochtig afval en hoge temperaturen vormen een ideale combinatie voor de schimmels en bacteriën. Bovendien trekt de geur van verterend afval vliegjes en andere insecten aan. Om iets tegen deze overlast te doen, geven we u enkele tips.

* Maak de container na het legen schoon
Een middel om stankoverlast tegen te gaan is dat u de container na het legen goed schoonmaakt, bijvoorbeeld met bij voorkeur groene zeep, een bezem en een emmer water.

* Gebruik papieren gft-zak of inlegbodem
Als u in de container een speciale papieren zak gebruikt, kan dat ook helpen tegen de stankoverlast omdat papier vocht opneemt. Hetzelfde effect heeft een zogenoemde inlegbodem speciaal voor groene containers.

* Wissel nat gft-afval af met droog gft-afval Als u nat GFT-afval afwisselt met droog afval krijgen schimmels en bacteriën minder kans zich te ontwikkelen en hun kwalijke geuren te verspreiden.

* Oppassen met vlees- en visresten
Vlees- en visresten mag u in principe in de groene container doen. Tegelijkertijd kan dit soort afval vooral bij warm weer stank veroorzaken. U kunt dit afval onder warme omstandigheden het best in die container doen die het eerst geleegd wordt.
* Plaats container zo mogelijk in de schaduw Als u de container in de schaduw plaatst, wordt de groei van schimmels en bacteriën minder gestimuleerd en neemt daarmee de stankoverlast.

HELICOPTERVLUCHT

Er is een aanvraag binnengekomen van Stichting Hulp Oost-Europa te Barneveld met het verzoek om een verklaring van geen bezwaar af te geven voor het landen en opstijgen met een helicopter op maandag 19 augustus 2002.
Het opstijgen zal omstreeks 10.00 uur geschieden vanaf een parkeerplaats bij het sportcomplex van Voetbalvereniging Stroe aan de Tolnegenweg 36 te Stroe en het landen is omstreeks 10.30 uur op een perceel weiland bij kasteel De Schaffelaar.
Het betreft het uitvoeren van een helicoptervlucht in verband met het geven van een startsein voor een bijzondere fietssponsortocht die door Stichting Hulp Oost-Europa wordt georganiseerd.

Belanghebbenden kunnen vóór 12 augustus 2002 hun zienswijze over deze aanvraag naar voren brengen. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw A. Haasjes van de afdeling Bestuur en Management Ondersteuning.

VERKEERSMAATREGELEN

Voorrangsregeling kruispunt Roggeakker/Barnseweg Burgemeester en wethouders hebben besloten voor het kruispunt Roggeakker/Barnseweg (ter hoogte van Barnseweg nr 37) een voorrangsregeling in te stellen waarbij bestuurders komende vanaf Roggeakker voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de kruisende Barnseweg. De voorrangsregeling zal door het plaatsen van bebording en het aanbrengen van haaientanden worden aangegeven.

Fietsstroken langs de Verbindingsweg
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor de verkeersveiligheid van de (brom)fietsers aan beide zijden van de Verbindingsweg te Voorthuizen fietsstroken aan te wijzen. Op de fietsstrook en op de rijbaan naast de fietsstrook geldt automatisch een verbod om stil te staan. De stroken zijn reeds aangebracht.

Procedure verkeersbesluiten
Beide hierboven beschreven verkeersbesluiten liggen voor een ieder tot 12 september 2002 ter inzage bij de Balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving van de sector VROM.
Belanghebbenden die het niet eens zijn met een of meer onderdelen van dit besluit, kunnen ingevolge de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Barneveld, Postbus 63, 3770 AB te Barneveld.

Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de President van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek dient gericht te worden aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem sector bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD, Arnhem. Het griffierecht bedraagt ¦ 210, --.

RUIMTELIJKE ORDENING

GEDEELTELIJKE HERZIENING KONINGSWEG II GOEDGEKEURD

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben de gedeeltelijke herziening Koningsweg II van het bestemmingsplan Garderen I goedgekeurd. Deze herziening heeft tot doel opslag van materialen en het realiseren van een parkeerterrein ten behoeve van een aannemersbedrijf, gevestigd aan de Koningsweg 13 te Garderen, mogelijk te maken.

De gedeeltelijke herziening ligt van 2 augustus 2002 tot en met 13 september 2002 voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, gemeentehuis sector VROM, Raadhuisplein 3, tel. (0342) 495222.

Er zijn geen bedenkingen ingediend bij gedeputeerde staten. Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tijdig tot gedeputeerde staten te wenden, kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging tegen de goedkeuring van de gedeeltelijke herziening Koningsweg II beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het goedkeuringsbesluit niet. Daartoe kan eveneens gedurende de termijn van terinzageligging een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift en een verzoek om schorsing en/of voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Hierover ontvangt u automatisch bericht.

BOUWEN
De volgende aanvragen voor een bouw- of sloopvergunning zijn binnengekomen.

Bouwadres Naam aanvrager Bouwplan
Barneveld
Albert Plesmanstraat 20 Roved Beheer B.V. Verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand
Goudenstein 75 J. van Nifterik Bouwen van een berging Jan van Schaffelaarstraat 5 Van Ruler Juweliers Verbouwen van een winkelpand
Kweekweg 5 J.H. Hartkamp Bouwen van een woning met garage/ berging Magalhaesstraat (naast nr. 14) M. van de Brand Bouwen van een tentoonstellingsruimte
Mercuriusweg 4 Bozee Vastgoed B.V Verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand met kantoorruimte
Mercuriusweg 4 Bozee Vastgoed B.V. Verbouwen en uitbreiden van een bedrijfsruimte
Nijverheidsweg 60 PFW Aroma Chemicals b.v. Bouwen van een overkapping/ opslagruimte
Nijverheidsweg 60 PFW Aroma Chemicals b.v. Wijzigen van een gevel Vliegersvelderlaan 65 J.W. de Rijk Plaatsen van een carport Wethouder van Hekezenlaan 42 K. Wiesenekker Bouwen van een berging/ overkapping
Wildforster 110 R. Schut Verbouw en uitbreiding van een woning

Garderen
Lage Boeschoterweg 21 H. Schuiteman Uitbreiden van een woning met een zwembad
Oude Barnevelderweg 5 A.M. van Ee Bouwen van een garage/ berging

Kootwijkerbroek
Meentweg 43 J.W. Pater Bouwen van een pluimveeschuur Walhuisweg (op perceel nr. 8) L. van den Berg Bouwen van een woning

Stroe
Wolweg 110 T.M.T. Zalmstra Bouwen van een garage

Voorthuizen
Bijschoterweg (op perceel nr. 5) H.J. Pannekoek Bouwen van een woning Budkestraat 17 M.P. Goossensen Bouwen van een dakopbouw Hunnenweg 16 Golf- en Countryclub Edda Huzid Holding Verplaatsen van een hekwerk/ golfballenvanger
Johannes Vermeerstraat 10 H. van Dijk Verbouwen en uitbreiden van een berging
Lankerenseweg 12 H. Broekhuizen Bouwen van een rundveeschuur/ loods Molenweg 10 Brons Voorthuizen B.V. Bouwen van een overkapping en een erfafscheiding
Molenweg 30 G. van den Hoek Verbouwen van een carport Vincent van Goghstraat 11 M. Løndal Verbouwen en uitbreiden van een woning

Aanvragen om een sloopvergunning

Adres Naam aanvrager Sloopplan

Garderen
Putterweg 40 M. de Ruiter Geheel slopen van een garage

Kootwijkerbroek
Esvelderweg 15 H. Snellen Geheel slopen van een woning en een schuur

Voorthuizen
Verbindingsweg 32 M. Top Gedeeltelijk slopen van een pluimveestal

Inzien van aanvragen?

Aanvragen en plannen inzien
Alle aanvragen liggen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 in Barneveld. De beoordeling van deze aanvragen moet nog beginnen. Het is daarom nu nog niet bekend of voor deze aanvragen een vergunning wordt verleend.

Aanvragen uit het buitengebied
Voor bouwaanvragen uit het buitengebied waar het nieuwe bestemmingsplan van toepassing is, geldt in het bijzonder dat deze vier weken na de datum van publicatie ter inzage liggen. In deze periode kunt u reageren op deze aanvragen. U kunt uw zienswijze hierover schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 63, 3770 AB Barneveld.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de aanvragen kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel. (0342) 495222.

Bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan De onderstaande bouwplannen wijken af van het bestemmingsplan. In de derde kolom is aangegeven waaruit de afwijking bestaat. Het is de bedoeling van het college van burgemeester en wethouders (B&W) om voor deze plannen een vergunning te verlenen.

Bouwadres Bouwplan Afwijking bestemmingsplan
Garderen
Oude Nijkerkerweg 10/ J. Tomassen (b) Verbouwen en uitbreiden van een woning en het aanbouwen van een praktijkruimte Het betreft hier een praktijkruimte

Voorthuizen
Baron van Nagellstraat 34/ J. Doppenberg (b) Bouwen van een garage/berging en twee duivenhokken De maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen wordt overschreden
Molenweg 69 / A.A.S.J. Visser (b) Bouwen van een helft van een dubbele woning met garage/ berging Bebouwing overschrijdt voorgeschreven hoofdbouwmassa-strook

Inzien van plannen en reageren op besluiten over plannen?

Plannen inzien
Alle aanvragen en plannen liggen ter inzage bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 in Barneveld.

Reageren op voorgenomen besluiten
Bent u het niet eens met de voorgenomen besluiten van het college van burgemeester en wethouders over de bouwplannen die afwijken van het bestemmingsplan? Schrijf dan een brief aan het college van burgemeester en wethouders en geef daarin aan waarom u het er niet mee eens bent. Het adres is: Postbus 63, 3770 AB Barneveld. Het college zal uw reactie meewegen in het definitieve besluit. De inzagetermijn en reactietermijn zijn niet voor ieder plan dezelfde. Deze termijnen zijn twee weken (vanaf 28 juni tot en met 11 juli 2002) of vier weken (vanaf 28 juni tot en met 25 juli 2002). Achter het bouwadres is met een letter aangegeven welke termijn geldt: a= 2 weken, b= 4 weken.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de plannen kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, tel. (0342) 495222.

MILIEU

Verleende milieuvergunning
Aan het hieronder genoemde bedrijf is een gedeeltelijke milieuvergunning verleend. Tot en met 13 september 2002 is het mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de verleende milieuvergunning. Beroep is slechts mogelijk indien tegen de ontwerpmilieuvergunning bedenkingen zijn ingediend en wanneer de milieuvergunning afwijkt van de ontwerpmilieuvergunning.

Bedrijfsadres Naam aanvrager Aanvraag voor
Barneveld
Kraaikamperweg 3 De heer W.H. Jochemsen Revisievergunning voor een pluimveehouderij annex melkgeitenhouderij

Ingetrokken milieuvergunningen
Van de volgende bedrijven is de milieuvergunning geheel of gedeeltelijk ingetrokken.Tot en met 13 september 2002 is het mogelijk beroep in te stellen bij de Raad van State tegen de besluiten tot intrekking van de milieuvergunning. Beroep is slechts mogelijk indien tegen de ontwerpbesluiten bedenkingen zijn ingediend en wanneer de besluiten afwijken van de ontwerpbesluiten.

Kootwijkerbroek
Oosterbrinkweg 2 500 scharrelkippen

Voorthuizen
Rijksweg 64 22 guste/dragende zeugen, 8 kraamzeugen en 108 gespeende biggen

Melding (op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer) Het volgende bedrijf heeft een melding gedaan op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer voor het oprichten/veranderen van een bedrijf waarvoor landelijke voorschriften gelden. De melding ligt ter inzage vanaf 2 augustus 2002.

Bedrijfsadres Naam melder Melding voor
Barneveld
Bellstraat 20 PTT Post Rayon Amersfoort PTT Post vestiging Barneveld

Inzien van en reageren op de (ontwerp)vergunningen/besluiten en meldingen?

Ontwerpmilieuvergunningen/ontwerpbesluiten
Motiveer uw bedenkingen en dien die (eventueel vertrouwelijk) in bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk (postbus 63, 3770 AB in Barneveld) of mondeling tijdens een gedachtenwisseling. Houdt u er rekening mee dat u binnen de bedenkingentermijn uw reactie kenbaar moet maken, anders verspeelt u uw beroepsrecht.

Verleende/ingetrokken/geweigerde milieuvergunningen U had bedenkingen tegen de ontwerpmilieuvergunning en vindt dat hiermee in de verleende milieuvergunning onvoldoende rekening is gehouden? U kunt dan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage. Als u wilt voorkomen dat het bedrijf van de milieuvergunning gebruik gaat maken, kunt u bij de Voorzitter van deze Afdeling een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen is een griffierecht verschuldigd.

Geaccepteerde meldingen

* Voor meldingen die zijn geaccepteerd op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer gelden landelijke voorschriften. Op grond van de Wet milieubeheer zijn er geen mogelijkheden tot het indienen van bezwaar.
* Meldingen op grond van artikel 8.19 Wet milieubeheer worden geaccepteerd van milieuvergunningplichtige bedrijven. Hiertegen bestaat de mogelijkheid bezwaar in te dienen. Motiveer uw bezwaar en dien die (eventueel vertrouwelijk) in bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 63, 3770 AB in Barneveld.

Meer informatie?
Voor het inzien van de (ontwerp)vergunningen en meldingen en voor meer informatie kunt u terecht bij de balie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Raadhuisplein 3 te Barneveld, tel. (0342) 495222.
---

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Barneveld 01-08-2002 '
Lees ook