Gemeente Bedum


MEDEDELINGEN 19 MAART 2003 raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op donderdag 20 maart aanstaande vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

* renovatie en uitbreiding gemeentehuis;

* onderzoeksrapport bouwregelgeving door Inspectie VROM;
* toekenning bijdrage van EUR 4.726,-- aan Leader-project Ruige Route Hogeland;

* vaststelling verordening procedure herbenoeming burgemeester;
* benoeming nieuwe ombudsfunctionaris.

De vergadering is openbaar. U kunt op een of meer agendapunten inspreken. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dan moet dat worden gemeld bij de raadsgriffier, de heer E. de Vries, tel. 050-3018282.
De collegevoorstellen liggen op het gemeentehuis, afdeling Bestuurszaken, ter inzage.

De gemeentegids, editie 2003, is enige tijd geleden huis aan huis bezorgd. Als u geen gids heeft ontvangen, meldt u dat dan even (050-3018911). De gids wordt dan nagezonden.

verkeersmaatregelen centrum

Met ingang van 1 april aanstaande worden de volgende straten en wegen in de kern Bedum 30 kilometergebied:

* Grotestraat

* Kleinestraat

* Bazuinslaan

* Heemweg

* Kerklaan

* St. Annerweg (gedeeltelijk)

* De Vlijt (tussen Bazuinslaan en Schoolstraat)
Verder wordt de rijrichting in de Grotestraat en de Kerklaan ten opzicht van de huidige situatie omgedraaid. Fietsers kunnen in de Grotestraat en de Kerklaan gebruik maken van beide rijrichtingen. De Grotestraat wordt ter hoogte van de Kerklaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
In het gebied zijn de volgende maatregelen van belang:
* auto's mogen alleen worden geparkeerd in de daarvoor aangewezen vakken. Dus: niet parkeren op de gele stroken en de rijbaan !
* Voetgangers kunnen gebruik maken van de gele stroken. inleveren tuinafval
Op zaterdag 29 maart aanstaande kunt u uw tuinafval inleveren bij inleveren van tuinafval: 12 en 26 april.
13-03-2003 Slopen van asbesthoudende dakplaten aan Boterdiep Oz 38 te Zuidwolde.

* 10-03-2003 Plaatsen van een gaswinnings- en behandelingsinstallatie op NAM-locatie aan Wolddijk te Bedum;
* Plaatsen van een tijdelijke ketenvoorziening op NAM-locatie aan Wolddijk te Bedum;

* Vernieuwen en vergroten van een berging/jongveestal aan Ellerhuizen 30 te Bedum

* 03-03-2003 Veranderen van een berging aan De Populieren 50 te Bedum.

grote Welstandscommissie in Het Huis, Oude Boteringestraat 26 te De volgende bouwvergunning is verleend:

* Veranderen van een winkel aan Grotestraat 9 te Bedum. Tegen het verlenen van deze vergunning kan door belanghebbenden binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

kulturele kommissie

Het orgelconcert dat Sander van Marion op zaterdag 15 maart zou geven, is verplaatst naar zaterdag 10 mei 2003. Het concert heeft plaats in de Goede Herderkerk in Bedum. De aanvang is om 20.00 uur. Het afgelopen jaar bestond de Kulturele Kommissie Bedum 25 jaar. Op 5 april aanstaande wordt hieraan aandacht besteed. In het Trefcentrum Bedum treedt dan een klezmerband op. Verder worden er jiddische verhalen voorgedragen. Ook worden er Joodse hapjes geserveerd. De avond begint om 20.15 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen met 050-3018204.

studiefonds

Vanaf heden kunnen aanvragen voor een tegemoetkoming in studiekosten voor het studiejaar 2003-2004 worden ingediend bij de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de afdeling Welzijn van de gemeente. Het fonds is met name bedoeld voor personen met een minimum-inkomen en voor personen die op geen enkele andere wijze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten via, bijvoorbeeld, de Informatie Beheer Groep, het Arbeidsbureau en de Bijzondere Bijstand. Informatie over het fonds kan worden verkregen via tel. 050-316214 (mw. A. Schrotenboer).
Aanvragen moeten voor 16 mei aanstaande worden ingediend bij de gemeente !

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bedum 19-03-2003 '
Lees ook