Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

3 juli 2002

Kern met pit

Bowen en wonen

Aanvraag Monumentenvergunning

Verordening Leerlingenvervoer

Vrijstelling artikel 19, lid 3 WRO

KERN MET PIT

Iedere stads- of dorpsbewoner die de komende anderhalf jaar samen met zijn medewijk- of dorpsbewoners de eigen woonkern wil verbeteren, komt in aanmerking voor een prijs. Deze prijs maakt deel uit van de leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit, waarvoor KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) 200.000,- aan prijzengeld beschikbaar stelt. Het is een wedstrijd zonder verliezers: voor iedere groep die haar project vr 31 augustus 2003 tot een goed einde brengt, heeft KNHM 1.000,- gereserveerd. Daarnaast worden de tien meest bijzondere projecten onderscheiden met een trofee en een extra geldprijs van 1.500,- De inschrijving staat sinds 1 mei 2002 open en er kunnen 200 projecten deelnemen.

De KNHM organiseert de wedstrijd nu voor de negende maal. Uitgangspunt van Kern met Pit is dat bewoners zelf het beste weten hoe zij hun woonomgeving kunnen verbeteren. Zij dagen de KNHM uit: 'Wedden dat wij ons project vr 31 augustus afgerond hebben?' De enige criteria voor deelname zijn: het project vindt plaats in de directe woonomgeving en wordt door en voor bewoners zelf uitgevoerd. In de acht vorige rondes zijn tienduizenden mensen bezig geweest met het inrichten van een speelterrein, het opknappen van een dorpshuis, het uitzetten van een natuurpad, het opzetten van een wijkkrant, het realiseren van een speel-o-theek en nog veel meer.

Nadere informatie over de wedstrijd (looptijd, projectcriteria, wijze van aanmelden, enzovoort) is te verkrijgen bij KNHM, Postbus 33, 6800 LE Arnhem, tel.: 026-4455146, e-mail: kmp@knhm.nl. Ook kunt u een kijkje nemen op de website: www.knhm.nl of even bellen met het bureau Voorlichting op het gemeentehuis: 0597-537125.

BOUWEN EN WONEN

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat tussen 14-06-2002 en 28-06-2002 de volgende bouw-, sloopaanvragen, meldingen en aanvragen voor een gebruiksvergunning bij de gemeente zijn binnengekomen:

Aanvragen bouwvergunningen:

* Bellingwolde, Leidijksweg 36, voor het oprichten van een dierenverblijf/berging.

* Bellingwolde, Nieuweweg 13, voor het gedeeltelijk veranderen van een woning.

* Blijham, Hoofdweg 102, voor het oprichten van een garage/berging.
* Vriescheloo. Veendiep, voor het oprichten van een loopbrug, nabij fietspad Zuidwending.

Melding sloopvoornemen:

* Blijham, Parklaan 17, voor het slopen van een schoorsteen.
* Veelerveen, Verbindingsweg 17, voor het slopen van een plafond.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:

Op 20-06-2002:

* Bellingwolde, Lindenlaan 8, voor het vergroten van een woning.
* Klein Ulsda, Ulsderweg 24, voor het oprichten van een garage/berging.

Op 21-06-2002:

* Bellingwolde, Hoofdweg 93, voor het oprichten van een duivenhok.
* Klein Ulsda, Ulsderweg 26, voor het oprichten van een tuinhuisje.
* Wedde, Weverslaan 4, voor het veranderen van een woning.
Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG te Wedde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) wordt verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT te Groningen.

AANVRAAG MONUMENTENVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 12 lid 2 van de Monumentenwet 1988 het volgende bekend. Op 18 juni 2002 ontving het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde een aanvraag om Monumentenvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden op een perceel aan de Wedderbergenweg 5 te Wedde. De Minister van OC en W beslist omtrent de aanvraag. De aanvraag ligt met ingang van 4 juli 2002 gedurende een periode van twee weken voor een ieder in het gemeentehuis op de afdeling VROM ter inzage (Hoofdweg 2 te Wedde). Eventuele zienswijzen over de aanvraag kunt u gedurende deze termijn schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 18, 9698 ZG Wedde). Tijdig naar voren gebrachte zienswijzen worden onmiddellijk doorgezonden aan de Minister.

VERORDENING LEERLINGENVERVOER

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend, dat:


1. De gemeenteraad op 27 juni 2002 besloten heeft de Verordening leerlingenvervoer gemeente Bellingwedde vast te stellen.
2. Zij hebben vastgesteld, dat over deze verordening een raadgevend correctief referendum kan worden gehouden.

De verordening ligt conform het bepaalde in artikel 140 van de Gemeentewet vanaf heden voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Wedde.

De verordening treedt in werking drie weken na de dag volgende op die van de
bekendmaking, tenzij een verzoek tot een referendum op grond van de Tijdelijke referendumwet met betrekking tot deze verordening is ingekomen. Het tijdstip van inwerkingtreding zal alsdan nader door burgemeester en wethouders worden bepaald.

Voor informatie over de werking en procedure van de Tijdelijke referendumwet kunt u terecht bij de afdeling Bestuurlijke- en Algemene Zaken van het gemeentehuis of op de gemeentelijke website

VRIJSTELLING
ARTIKEL 19, LID 3 WRO

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken ingevolge het bepaalde in artikel 19a, lid 4 Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend.

* Op 23 april 2002 ontving het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde een aanvraag voor een bouwvergunning voor het vergroten van een woning aan de Eikenlaan 32 te Blijham. Het vergroten van een woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan.

Het college is voornemens vrijstelling te verlenen van het vigerende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke Ordening. De aanvraag om bouwvergunning ligt vanaf 4 juli 2002 tot en met 31 juli 2002 ter inzage op het gemeentehuis, Hoofdweg 2 te Wedde. U kunt tot 1 augustus 2002 uw schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde.

Zoekwoorden:

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde 04-07-2002 '
Lees ook