Gemeente Bellingwedde---

MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE
---

Publicatie in het Streekblad op 12 maart 2003

Ophalen Huisvuil

Openbare hoorzitting
Commissie voor bezwaarschriften

Bouwen en Wonen

Verbod op vervoer en uitrijden mest gemengde bedrijven
Vrijstelling ex artikel 19 Wet Ruimtelijke Ordening
Standplaats Chemokar

OPHALEN HUISVUIL

I.v.m. het later deze maand verschijnen van de gemeentegids delen wij u alvast het navolgende mede:
Nieuw telefoonnummer voor het laten afhalen van grof vuil

0599-587256 van Ganzewinkel Ter Apel

Weekindeling voor het aanbieden van de containers:

week 12 17-21 maart groene container
week 13 24-28 maart grijze container
week 14 3 maart - 4 april groene container
week 15 7-11 april grijze container

WINTERDAGEN

Tijdens een vorstperiode adviseren wij u de container, ook de grijze, een paar dagen voor de ophaaldag op een vorstvrije plaats te zetten. Indien dit niet mogelijk is probeer dan door middel van een stomp voorwerp het afval vrij van de zijkanten te houden. Zet uw container zoals gebruikelijk pas op de ophaaldag aan de weg.

Gebruik geen zout of antivriesvloeistof!!!

OPENBARE HOORZITTING COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN
Op woensdag 26 maart aanstaande, om 17.30 uur in het gemeentehuis te Wedde, houdt de Commissie bezwaarschriften Bellingwedde een openbare hoorzitting ter behandeling van de volgende bezwaarschriften:

17.30 uur het bezwaarschrift van dhr. B.Schuur te Klein-Ulsda; 18.15 uur het bezwaarschrift van mw. en dhr. Eshaq te Wedde; 19.00 uur het bezwaarschrift van dhr. Engelkes te Winschoten; 19.45 uur het bezwaarschrift van mw. I. Steen en dhr. J. de Winter te Oudeschans;

De stukken met betrekking tot bovengenoemde bezwaarschriften liggen voor belanghebbende ter inzage op het gemeentehuis te Wedde, afdeling BAZ. Nadere informatie kan worden verkregen bij de secretaris van de Commissie bezwaarschriften, mw.mr. J.A. Janiszyn, tel. 0597 - 537126.
BOUWEN EN WONEN

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat tussen 21 februari 2003 en 7 maart 2003 de volgende bouw-, sloopaanvragen en aanvragen voor een gebruiksvergunning bij de gemeente zijn binnengekomen:

Aanvragen bouwvergunningen:

* Bellingwolde, Lindelaan 29b, voor het oprichten van een garage.
* Blijham, Raadhuisstraat 10, voor het aanbrengen van een lichtreclame.

* Blijham, Hoofdweg 203, voor het veranderen van een woning.
* Vriescheloo, B.L. Tijdensweg 27, voor het oprichten van een garage/berging.

* Vriescheloo, Dorpsstraat 83, voor het oprichten van een werk/hobbyruimte.

* Vriescheloo, J. Buiskoolweg 20a, voor het plaatsen van 2 dakkapellen.

* Wedde, Hoofdweg 53, voor het vergroten van een garage/berging.
Aanvragen sloopvergunningen:

* Blijham, Hoofdweg 203, voor het slopen van een schuur.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:

Op 25-02-2003:

* Bellingwolde, Hoofdweg 235, voor het oprichten van een tuinmuur.
* Bellingwolde, Hoofdweg 154, voor het veranderen van een bruin café.

* Blijham, Bouwteweg 8, voor het oprichten van een garage/berging.
* Blijham, Hoofdweg 5, voor het oprichten van een carport.
* Blijham, Hoofdweg 29, wijziging bouwvergunning voor het oprichten van een garage/berging.

* Veelerveen, Bovenvenneweg 17, voor het oprichten van een garage.
* Vriescheloo, Dorpsstraat 30a, voor het oprichten van een veranda.
* Vriescheloo, Scheidingslaan 8, wijziging bouwvergunning voor het oprichten van een woning.

* Wedde, Hoornderweg 19, voor het oprichten van een veldschuur.
Op 05-03-2003:

* Blijham, Oosteinde 7, voor het slopen van een garage/berging.
* Blijham, Schoollaan 20, voor het geheel vernieuwen van een garage.
* Blijham, Turfweg 1, wijziging bouwvergunning voor het oprichten van een rundveestal.


Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG te Wedde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Groningen, Postbus 781, 9700 AT te Groningen.

Welstands- en Monumentenzorg Groningen

Met de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet per 1 januari 2003 zijn de vergaderingen van de welstandcommissie openbaar. De gemeente Bellingwedde maakt voor de welstandsadvisering gebruik van de diensten van Libau, Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Eens per twee weken wordt de gemeente bezocht door de rayonarchitect om de bouwplannen ter advisering in te nemen en het afhandelen van bepaalde bouwplannen waarvoor mandaat is verleend, ook wordt er spreekuur gehouden. Indien blijkt dat een bouwplan niet past in de mandaatregeling of dat een plan mogelijk welstandshalve niet akkoord wordt bevonden, wordt het bouwplan meegenomen naar de vestiging van Libau. Daar wordt het óf in de kleine en/of in de grote commissie behandeld. De vergaderingen van Libau zijn ook openbaar en worden gehouden in Pakhuis Libau, Hoge der A 5 te Groningen.

Indien u bij de behandeling van een specifiek plan zou willen zijn, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
In onderstaand datumschema wordt het bezoekschema van Libau in 2003 aan de gemeente weergegeven.

19 maart 9 en 23 juli
2 en 16 april 6 en 20 augustus
14 en 28 mei 3 en 17 september
11 en 25 juni 1, 15 en 29 oktober
12 en 16 november
11 december

VERBOD OP VERVOER EN UITRIJDEN MEST GEMENGDE BEDRIJVEN
Het vervoer van mest en gebruikt strooisel van bedrijven waar als een van de bedrijfstakken pluimvee wordt gehouden, is vanaf zaterdag 8 maart ook buiten de ingesloten gebieden verboden. Dat betekent dus ook dat het uitrijden van mest van deze bedrijven verboden is. Op deze bedrijven kan pluimveemest namelijk in contact komen met andere mestsoorten, bijvoorbeeld door gezamenlijke mestopslag of door voertuigen op het bedrijf. Reden voor het verbod is de uitbraak van Klassieke Vogelpest in de Gelderse Vallei.
Een soortgelijk verbod was al eerder ingegaan voor de ingesloten gebieden rond Barneveld en Laren (Gld.). Omdat dergelijke contacten ook buiten de ingesloten gebieden op gemengde bedrijven mogelijk is, wordt ook hier het vervoer en het uitrijden van mest verboden. Het vervoer en uitrijden van pluimveemest was voor heel Nederland al eerder verboden. Deze mest zal op het bedrijf moeten worden opgeslagen. Daartoe is het buiten de ingesloten gebieden toegestaan naast lege containers ook mestzakken op het bedrijf aan te voeren. Klassieke Vogelpest of Aviaire Influenza is een zeer besmettelijke pluimveeziekte, herkenbaar aan zwellingen aan de kop en hals en aan verkleuring van de kam en de poten. De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg.
Tevens is i.v.m. het uitbreken van de voornoemde ziekte een wijziging op de voorschriften voor de tijdelijke opslag van vaste mest in de provincie Groningen ingegaan.
Alle pluimveemest welke reeds voor het vervoersverbod op landbouwpercelen zijn gestort dienen met onmiddellijke ingang te worden afgedekt.
De hiervoor geldende afstandscriteria welke vermeld staan in de voorschriften van de gedoogregeling zijn vervallen. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot het bureau milieuzaken van de gemeente.
VRIJSTELLING EX ARTIKEL 19 WET RUIMTELIJKE ORDENING
De burgemeester van Bellingwedde maakt ingevolge het bepaalde in art 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat burgemeester en wethouders voornemens zijn toepassing te geven aan de vrijstellingsmogelijkheid genoemd in art. 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de locaties:

* Oosteinde 7 te Blijham, voor het oprichten van een garage/schuur;
* Vonkslaan 39 te Bellingwolde, voor het oprichten van een garage annex hobbyruimte.

De aanvragen voor bouwvergunning liggen met ingang van 13 maart 2003 gedurende vier weken ter inzage op het gemeentehuis, Hoofdweg 2 te Wedde. U kunt gedurende deze vier weken uw schriftelijke bedenkingen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde (Postbus 18, 9698 ZG Wedde).

STANDPLAATS CHEMOKAR

De Chemokar staat elke 3^e zaterdag van de maand op de volgende standplaatsen:
De eerstvolgende keer is dat op zaterdag 15 maart a.s.

Klein Ulsda

Ulsderweg, nabij brug: 9.00-9.10 uur

Oudeschans

Pleintje Voorstraat: 9.15-9.30 uur

Bellingwolde

Supermarkt hoek Hoofdweg / Lindenlaan: 9.40-10.00 uur Voormalig gemeentehuis Hoofdweg 158 Bellingwolde: 10.05-10.15 uur Buurthuis 'de Brug' Rhederweg: 10.25-10.40 uur
Rabobank hoek Merellaan / Hoofdweg: 10.45-11.00 uur

Blijham

Dorpsplein, nabij 'Het Oude Wapen': 11.15-11.45 uur 'De blanckenborg', Eikenlaan 34: 11.50-12.10 uur Tankstation Borgers, Hoofdweg 187: 12.20-12.30 uur

Wedderveer

Hoek A.Wubsweg/Hoofdweg Wedderveer: 13.00-13.10 uur

Wedde

Obs de Vlonder, Wedderhöfte 10, Wedde: 13.20-13.30 uur Supermarkt, Hoofdweg 38: 13.35-14.00 uur

Veelerveen

Obs 'de Zuidvenne', Scheidingsweg 20: 14.15-14.25 uur Parkeerplaats Dorpshuis 'de Wenakker': 14.30-14.40 uur

Vriescheloo

Dorpshuis '`t Ganzenust': 14.50-15.00 uur

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde 12-03-2003 '
Lees ook