Gemeente Bellingwedde


MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

Publicatie in het Streekblad op 17 juli 2002

Melding Wet Milieubeheer

Milieuvergunningen

Openstelling brengstation

Bouwen en wonen

(Her)benoeming leden programmaraad Essent Kabelcom
Standplaats Chemokar

MELDING WET MILIEUBEHEER

Voor een aantal inrichtingen zijn algemene regels opgesteld. De inrichtingen zijn op grond van de Wet Milieubeheer niet vergunningplichtig. In plaats van de vergunningaanvraag kan men volstaan met een melding. Wel moeten de inrichtingen op grond van Algemene Maatregelen van Bestuur, voldoen aan de voorschriften, behorende bij het betreffende Besluit.

Bij burgemeester en wethouders zijn de volgende meldingen binnengekomen:

* Dhr. M.C.A. Luyten, Scheverweg 12, 9541 XB VLAGTWEDDE. Het betreft een wijziging en/of een verandering van een melkrundveehouderij aan de J. Buiskoolweg 9 te Vriescheloo.

Op bovenvermelde inrichting is het Besluit Melkrundveehouderijen milieubeheer van toepassing.

De melding, alsmede de bijbehorende stukken, ligt van 18 juli 2002 tot en met 14 augustus 2002 ter inzage op het gemeentehuis. De stukken kunnen worden ingezien van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00. Alleen indien u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.

MILIEUVERGUNNINGEN

Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde hebben vergunningen verleend aan:

* J.P. van der Wal v.o.f., Winschoterweg 22, 9697 XD BLIJHAM voor het in werking hebben van een loon-, transport- en grondverzetbedrijf gelegen aan de Winschoterweg 22 te Blijham;
* W. Ras, Hoofdweg 167, 9695 AE BELLINGWOLDE voor het in werking hebben van een loon- en grondverzetbedrijf gelegen aan de Winschoterweg 22 te Bellingwolde;

* E. Behling, Hoornderweg 31, 9698 PK WEDDE voor het in werking hebben van een graafmachine- c.q. kraan(verhuur)bedrijf gelegen aan de Hoornderweg 31 te Wedde;

* E. Behling, Driepoldersweg 11, 9698 XP WEDDE voor het in werking hebben van een transport-, grondverzet- en akkerbouwbedrijf gelegen aan de Driepoldersweg 11 te Wedde;

Aan de besluiten zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

Terinzagelegging

De beschikkingen en andere bijbehorende stukken liggen van 18 juli tot en met 28 augustus 2002 ter inzage op werkdagen 09.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis. Alleen indien u daarom verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.

Beroep

Tegen de besluiten kan tot 22 augustus 2002 beroep worden ingesteld door:

a. de betrokken adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over de ontwerp-beschikkingen; b. degenen die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikkingen;
c. belanghebbende die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bedenkingen in te brengen; d. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van de beschikkingen ten opzichte van de ontwerpen daarvan zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet binnen bovenvermelde termijn in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen bij de voorzitter eveneens een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet voor bovenvermelde datum worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, anders wordt het besluit na afloop van de beroepstermijn van kracht. Het besluit wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist. In het geval waarbij tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht nadat de bouwvergunning is verleend.

OPENSTELLING BRENGSTATION

Vanaf april t/m juli is het brengstation voor afvalstoffen, gevestigd aan de industrieweg 7 te Vriescheloo, naast de normale openingstijden op werkdagen, ook op de derde zaterdag van de maand als proef geopend geweest. De voorlopig laatste keer is op zaterdag 20 juli 2002. De openingstijden zijn: 09.00-13.00 uur. In verband met de verwerking kan na 13.00 uur niemand meer tot het terrein worden toegelaten. In afwijking van het weektarief dient voor het storten op de zaterdag 15,-- per m3 gestort afval te worden betaald. Aangezien het hier gaat om een proef openstelling, zal er door de gemeente een evaluatie worden gehouden. Afhankelijk hiervan zal later worden bekendgemaakt of de openstelling op zaterdag zal worden voortgezet.

BOUWEN EN WONEN

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat tussen 28-06-2002 en 12-07-2002 de volgende bouw-, sloopaanvragen, meldingen en aanvragen voor een gebruiksvergunning bij de gemeente zijn binnengekomen:

Aanvragen bouwvergunningen:

* Bellingwolde, Middensingel 21, voor het oprichten van een garage.
* Blijham, Kochspad 11, voor het oprichten van een garage/berging.
* Vriescheloo, Industrieweg 8, voor het oprichten van een garage/berging.

* Vriescheloo, J. Buiskoolweg 9, voor het vergroten van een ligboxenstal.

Melding bouwvoornemen:

* Blijham, Eikenlaan 7, voor het vergroten van een woning.
* Blijham, Eikenlaan 12, voor het veranderen van een berging/schuur.
Aanvragen sloopvergunningen:

* Bellingwolde, Hoofdweg 301, voor het slopen van een schuur.
* Blijham Hoofdweg 151, voor het slopen van een schuur en een schoorsteen.

De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:

Op 3 juli 2002:

* Bellingwolde, 1e Bovenstreeklaan 4, voor het vergroten van een woning.

* Bellingwolde, Oude Lindelaan 1a, voor het oprichten van een tuinhuisje.

* Bellingwolde, Rhederweg 76, voor het oprichten van een garage.
* Bellingwolde, Wilgenhof 1, voor het oprichten/vergroten van een garage/berging.

* Blijham, Lutjeloosterweg 6, voor het oprichten van een tuinhuisje.
* Blijham, Oosterstraat 15a, voor het oprichten van een tuinhuisje.
* Blijham, Parklaan 17, voor het slopen van een schoorsteen.
* Blijham, Zandstroom A 11, voor het slopen van een berging.
* Veelerveen, Veelerveensterweg 40, voor het veranderen van een woning.

* Veelerveen, Verbindingsweg 17, voor het slopen van asbesthoudende plafondplaten.

* Wedde, Borgesiusweg 2, voor het veranderen van een schuur.
* Wedde, Hoofdweg 16, voor het gedeeltelijk vernieuwen van een woning.

op 10 juli 2002:

* Bellingwolde, Vonkslaan 47, voor het oprichten van een garage/fietsenberging.

* Veelerveen, Veelerveensterweg 23, voor het vergroten van een woning.

Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG te Wedde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) worden verzocht bij de president van de arrondissementsrechtbank, Postbus 781, 9700 AT te Groningen.

(HER)BENOEMING LEDEN PROGRAMMA- RAAD ESSENT KABELCOM

Op 18 juni 2002 heeft de raad ingestemd met de (her)benoeming van de leden van de programmaraad Groningen/Drenthe van Essent Kabelcom. In artikel 82k van de nieuwe Mediawet is bepaald dat in gemeenten waar een kabelnet aanwezig is, de gemeenteraad een programmaraad instelt. De programmaraad heeft als taak het adviseren van de beheerder van het kabelnet over de samenstelling van het wettelijk basispakket. Het besluit ligt ter inzage op de afdeling Bestuurlijke en Algemene Zaken, bureau Voorlichting, in het gemeentehuis te Wedde.
STANDPLAATS CHEMOKAR

De Chemokar staat elke 3e zaterdag van de maand op de volgende standplaatsen:
De eerstvolgende keer is dat op zaterdag 20 juli a.s.

Klein Ulsda

Ulsderweg, nabij brug: 9.00-9.10 uur

Oudeschans

Pleintje Voorstraat: 9.15-9.30 uur

Bellingwolde

Supermarkt hoek Hoofdweg / Lindenlaan: 9.40-10.00 uur

Voormalig gemeentehuis Hoofdweg 158 Bellingwolde: 10.05-10.15 uur

Buurthuis 'de Brug' Rhederweg: 10.25-10.40 uur

Rabobank hoek Merellaan / Hoofdweg: 10.45-11.00 uur

Blijham

Dorpsplein, nabij 'Het Oude Wapen': 11.15-11.45 uur

'De blanckenborg', Eikenlaan 34: 11.50-12.10 uur

Tankstation Borgers, Hoofdweg 187: 12.20-12.30 uur

Wedderveer

Hoek A.Wubsweg/Hoofdweg Wedderveer: 13.00-13.10 uur

Wedde

Obs de Vlonder, Wedderhfte 10, Wedde: 13.20-13.30 uur

Supermarkt, Hoofdweg 38: 13.35-14.00 uur

Veelerveen

Obs 'de Zuidvenne', Scheidingsweg 20: 14.15-14.25 uur

Parkeerplaats Dorpshuis 'de Wenakker': 14.30-14.40 uur

Vriescheloo

Dorpshuis '`t Ganzenust': 14.50-15.00 uur

Deze lijst staat ook op blz. 47 in uw gemeentegids.

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde 12-07-2002 '
Lees ook