Gemeente Bellingwedde---

MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE
---

Publicatie in het Streekblad op 12 februari 2003
Ophalen Huisvuil

Grunniger Schriefwedstried 2003

Bouwen en Wonen

Ontwerp-vergunning Wet Milieubeheer

Ontwerp-bestemmingsplannen Veelerveen en Oudeschans
Invalidenparkeerplaats

Monumentenzorg

Provinciale verkiezingen

Standplaats Chemokar

OPHALEN HUISVUIL

I.v.m. het later deze maand verschijnen van de gemeentegids delen wij u alvast het navolgende mede:
Nieuw telefoonnummer voor het laten afhalen van grof vuil
0599-587256 van Ganzewinkel Ter Apel

Weekindeling voor het aanbieden van de containers:

week 7 10-14 februari grijze container
week 8 17-21 februari groene container
week 9 24-28 februari grijze container
week 10 3-7 maart groene container
week 11 10-14 maart grijze container
week 12 17-21 maart groene container
week 13 24-28 maart grijze container

WINTERDAGEN

Tijdens een vorstperiode adviseren wij u de container, ook de grijze, een paar dagen voor de ophaaldag op een vorstvrije plaats te zetten. Indien dit niet mogelijk is probeer dan door middel van een stomp voorwerp het afval vrij van de zijkanten te houden. Zet uw container zoals gebruikelijk pas op de ophaaldag aan de weg.

Gebruik geen zout of antivriesvloeistof!!!

En dan nog iets
. Prop uw in stukken geknipte kerstboom niet in de container. Hierdoor kan uw container niet worden geledigd.


GRUNNIGER SCHRIEFWEDSTRIED

Het ligt in de bedoeling om in 2003 opnieuw voor de inwoners een Grunneger Schrief-wedstried te organiseren. Als u een beetje in het Gronings kunt schrijven, een leuk verhaal, lied of gedicht, dan zouden wij het zeer op prijs stellen deze van u te ontvangen en wel vóór 3 maart 2003. U kunt uw inzending opsturen naar: Gemeente Bellingwedde, T.a.v. mw J. Mastenbroek, Afdeling Samenlevingszaken, Postbus 18, 9698 ZG Wedde. Zet u in de linkerbovenhoek van de enveloppe: 'Grunneger Schriefwedstried'. Ook kunt u uw inzending per e-mail sturen aan j.mastenbroek@bellingwedde.nl. Zet u dan in de onderwerpsbalk: Grunniger Schriefwedstried 2003 + uw eigen naam.

De binnengekomen werken zullen inhoudelijk worden beoordeeld door een deskundige jury en de winnaar/winnares krijgt uiteraard een mooie prijs. Schroomt u niet om mee te doen! Afgezien van het feit dat meedoen gewoon heel leuk is, blijven zo immers ook de verhalen van Oost-Groningen bewaard. Alle winnende verhalen, liederen en gedichten worden gebundeld in een speciaal nummer van Dicht-Erbij, het gemeentelijk informatieblad.

De regels zijn eenvoudig, namelijk:

* De keuze van het onderwerp is vrij;

* Er wordt niet te streng naar de spelling gekeken;
* De lengte van de inzending:
geschreven: maximaal 3xA4
getypt: maximaal 2x A4;

* per persoon één inzending (óf verhaal óf gedicht);
* Er zijn twee leeftijdscategorieën:
categorie tot 18 jaar
categorie 18 jaar en ouder;

* De wedstrijd staat open voor alle ingezetenen c.q. oud-ingezetenen.

Vergeet niet bij uw inzending uw naam, adres, woonplaats en leeftijd te vermelden, zeker ook als u uw inzending via e-mail verstuurd. Wij wensen u veel succes! De prijsuitreiking vindt plaats op 26 maart 2003 om 16.00 uur. De plaats van de prijsuitreiking wordt nog nader bekend gemaakt.

BOUWEN EN WONEN

Bouwaanvragen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend dat tussen 24 januari en 10 februari 2003 de volgende bouw-, sloopaanvragen en aanvragen voor een gebruiksvergunning bij de gemeente zijn binnengekomen:

Aanvragen bouwvergunningen:

* Bellingwolde, Hoofdweg 162, voor het veranderen van een horecapand.

* Bellingwolde, Hoofdweg 154, voor het veranderen van een bruin café.

* Bellingwolde, Rhederweg 108, voor het gedeeltelijk vernieuwen van een woning.

* Blijham, Hoofdweg 29, voor het wijzigen van een afgegeven beschikking voor het oprichten van een garage/berging.
* Blijham, Bouwteweg 8, voor het oprichten van een garage/berging.
* Blijham, Hoofdweg 22, voor het gedeeltelijk vernieuwen van een kantoor.

* Blijham, Turfweg 1, voor het wijzigen van een afgegeven beschikking voor het oprichten van

een rundveestal.

* Veelerveen, Bovenvenneweg 17, voor het oprichten van een garage.
* Wedde, Hoornderweg 19, voor het oprichten van een veldschuur.
Melding sloopvoornemen:

* Wedde, Oostersingel 74, voor het slopen van een asbestpijp.
De aanvragen worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te stellen. Het inzien van de plannen c.q. het inbrengen van bezwaren/bedenkingen is op dit moment niet mogelijk.

Afgegeven beschikkingen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde maken bekend dat de volgende beschikkingen zijn afgegeven:

Op 27-01-2003:

* Bellingwolde, Gronddiep 39, voor het oprichten van een woning.
* Bellingwolde, Gronddiep 43, voor het oprichten van een woning met garage.

* Blijham, Tweekarspelenweg 12, voor het vervangen van een woning.

* Wedde, Lageweg 37, voor het vergroten van een woning.
Op 04-02-2003:

* Wedde, Oostersingel 74, voor het slopen van een asbestpijp.
Op 10-02-2003:

* Bellingwolde, Molenlaan 11, voor het slopen van een woning.
* Bellingwolde, B.L. Tijdensweg 6, voor het oprichten van een machineberging.

* Bellingwolde, Hoofdweg 162, voor het plaatsen van een verwijsbord.
* Blijham, Schoollaan 20, voor het slopen van 4 schuren.
* Blijham, Raadhuisstraat 46, voor het oprichten van een carport.
* Veelerveen, Loosterweg 11, voor het vernieuwen van het dak van de woning.

* Wedde, Lageweg 68, voor het oprichten van een kantoorruimte en hekwerk en het vernieuwen van een stookhok.
* Wedde, Lageweg 68, voor het slopen van 5 bijgebouwen.
* Wedde, Lageweg 37, voor het slopen van een schuur.
* Wedde, Markeweg 7, voor het oprichten van een woning met garage.
Tegen deze beschikkingen kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de hierboven genoemde afgifte/verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG te Wedde. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Groningen, Postbus 781, 9700 AT te Groningen.

Welstands- en Monumentenzorg Groningen

Met de inwerkingtreding van de nieuwe woningwet per 1 januari 2003 zijn de vergaderingen van de welstandcommissie openbaar. De gemeente Bellingwedde maakt voor de welstandsadvisering gebruik van de diensten van Libau, Welstands- en Monumentenzorg Groningen. Eens per twee weken wordt de gemeente bezocht door de rayonarchitect om de bouwplannen ter advisering in te nemen en het afhandelen van bepaalde bouwplannen waarvoor mandaat is verleend, ook wordt er spreekuur gehouden. Indien blijkt dat een bouwplan niet past in de mandaatregeling of dat een plan mogelijk welstandshalve niet akkoord wordt bevonden, wordt het bouwplan meegenomen naar de vestiging van Libau. Daar wordt het óf in de kleine en/of in de grote commissie behandeld. De vergaderingen van Libau zijn ook openbaar en worden gehouden in Pakhuis Libau, Hoge der A 5 te Groningen.

Indien u bij de behandeling van een specifiek plan zou willen zijn, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
In onderstaand datumschema wordt het bezoekschema van Libau in 2003 aan de gemeente weergegeven.

8 en 22 januari 9 en 23 juli
5 en 19 februari 6 en 20 augustus
5 en 19 maart 3 en 17 september
2 en 16 april 1, 15 en 29 oktober
14 en 28 mei 12 en 16 november
11 en 25 juni 11 december

ONTWERP-VERGUNNING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, gelet op artikel 3.19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij voornemens
zijn op de volgende aanvraag:

* Mts. Dewulf, Winschoterweg 23, 9697 XC BLIJHAM voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor het in werking hebben van een akkerbouwbedrijf met opslagruimte voor diesel-/gasolie t.b.v. het eigen bedrijf gelegen aan de Winschoterweg 23 te Blijham, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie I, nummers 566 (ged.) en 926;

positief te beschikken onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken, liggen vanaf 13 februari tot en met 13 maart 2003 op de secretarie van de gemeente Bellingwedde, Hoofdweg 2 te Wedde ter inzage op de werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Alleen indien u daarom telefonisch verzoekt (tel. 0597-537100) worden de desbetreffende stukken van 13.00 tot 16.00 uur en buiten de kantooruren op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage gelegd.

Een ieder kan gedurende de termijn van de terinzagelegging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bedenkingen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde. Voorts kunt u tot en met 27 februari 2003 verzoeken om voor het einde van de termijn van ter inzage legging een gedachtewisseling te houden omtrent de ontwerp-beschikking. U kunt dan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of de vergunningaanvrager(s) van gedachten wisselen.

Gedurende de ter inzage termijn kan op de aanvraag een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens kan er over de ontwerp-beschikking van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking kunnen later beroep instellen bij de Raad van State tegen die beschikking, tenzij men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen of tenzij de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.


ONTWERP-BESTEMMINGSPLANNEN
VEELERVEEN EN OUDESCHANS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, dat - ter voldoening aan het bepaalde in artikel 23 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - hoorzittingen worden gehouden. Tijdens de hoorzittingen worden alleen degenen die tijdig hun zienswijze op de ontwerp-bestemmingsplannen Veelerveen en Oudeschans kenbaar hebben gemaakt, in de gelegenheid gesteld een nadere mondelinge toelichting te geven aan een door de gemeenteraad benoemde hoorcommissie. De hoorzittingen zijn openbaar en vinden plaats op 21 februari 2003 in de raadzaal van het gemeentehuis te Wedde, Hoofdweg 2. Omtrent de aanvangstijd en/of andere informatie kan contact worden op genomen met de heer R. Kampyon van de afdeling VROM van de gemeente Bellingwedde, telefoon 0597-537171.

INVALIDENPARKEERPLAATS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde hebben in haar vergadering van 14 januari 2003 besloten tot het instellen van twee algemene invalidenparkeerplaatsen, te weten:

* op het plein aan de Hoofdweg te Blijham;
* naast de woningen Eikenlaan 41-87 te Blijham.
Bovenvermelde besluiten liggen gedurende zes weken na publicatie ter inzage in het gemeentehuis te Wedde, afdeling Bestuurlijke en Algemene Zaken, bureau Voorlichting, telefoon 0597-537125.

MONUMENTENZORG

De burgemeester van Bellingwedde maakt ingevolge het bepaalde in artikel 12 van de Monumentenwet 1988 bekend dat met ingang van 13 februari 2003 op de afdeling VROM, Hoofdweg 2 te Wedde, tot 6 maart 2003, een aanvraag monumentenvergunning voor een beschermd rijksmonument ter inzage ligt:

* Bellingwolde, Hoofdweg 162, voor het wijzigen van een veranda.
Een ieder is bevoegd om gedurende deze termijn van terinzagelegging schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Na afloop van de vermelde termijn en na advisering door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de monumentencommissie nemen B en W een beslissing op de genoemde aanvraag.

PROVINCIALE VERKIEZINGEN

Stemmen in een stembureau naar keuze

De burgemeester van Bellingwedde maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op dinsdag 11 maart 2003 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een stembureau naar keuze. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij het Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen. 2. Het verzoekschrift, alsmede de oproepingskaart (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 27 januari 2003 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen. 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELINGE AANVRAAG

1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de oproepingskaart, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de verkiezing de oproepingskaart over te leggen bij het Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats op maandag 27 januari 2003.
2. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de oproepingskaart gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Stemmen bij volmacht

De burgemeester van Bellingwedde maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van provinciale staten op dinsdag 11 maart 2003 een kiezer is toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij het Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op de veertiende dag voor de verkiezing, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 27 januari 2003 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het aan de verzoeker is toegestaan om in een stembureau naar keuze aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 27 januari 2003 als kiezer zijn geregistreerd.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE OPROEPINGSKAART

6. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van de oproepingskaart, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem/haar te stemmen. Dit geschiedt door de oproepingskaart aan die kiezer over te dragen.
7. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op maandag 27 januari 2003 in hetzelfde stemdistrict als kiezer zijn geregistreerd die de volmacht geeft.
8. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn/haar eigen stem, in het stemdistrict waar hij/zij staat ingeschreven, uitbrengen.

N.B. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt door het Bureau verkiezingen, Hoofdweg 2, 9698 AE Wedde. telefoon 0597-537129.

STANDPLAATS CHEMOKAR

De Chemokar staat elke 3^e zaterdag van de maand op de volgende standplaatsen:
De eerstvolgende keer is dat op zaterdag 15 februari a.s.

Klein Ulsda

Ulsderweg, nabij brug: 9.00-9.10 uur

Oudeschans

Pleintje Voorstraat: 9.15-9.30 uur

Bellingwolde

Supermarkt hoek Hoofdweg / Lindenlaan: 9.40-10.00 uur Voormalig gemeentehuis Hoofdweg 158 Bellingwolde: 10.05-10.15 uur Buurthuis 'de Brug' Rhederweg: 10.25-10.40 uur
Rabobank hoek Merellaan / Hoofdweg: 10.45-11.00 uur

Blijham

Dorpsplein, nabij 'Het Oude Wapen': 11.15-11.45 uur 'De blanckenborg', Eikenlaan 34: 11.50-12.10 uur Tankstation Borgers, Hoofdweg 187: 12.20-12.30 uur

Wedderveer

Hoek A.Wubsweg/Hoofdweg Wedderveer: 13.00-13.10 uur

Wedde

Obs de Vlonder, Wedderhöfte 10, Wedde: 13.20-13.30 uur Supermarkt, Hoofdweg 38: 13.35-14.00 uur

Veelerveen

Obs 'de Zuidvenne', Scheidingsweg 20: 14.15-14.25 uur Parkeerplaats Dorpshuis 'de Wenakker': 14.30-14.40 uur

Vriescheloo

Dorpshuis '`t Ganzenust': 14.50-15.00 uur

Deel: ' Openbare bekendmakingen gemeente Bellingwedde 13-02-2003 '
Lees ook